лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році складається як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми № 2 дб «Звіт про виконання державного бюджету за 2002 р.» за умов перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.
Довідка про перераховані кошти Державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2002 рік складається базовими управліннями Державного казначейства окремо по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету. Зазначені Довідки складаються на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій (грошові кошти тощо) і подається Державному казначейству управліннями через засоби електронного зв’язку в термін до 12.01.2002 з обов’язковим підтвердженням у письмовій формі.
Розшифровка надходжень по коду 24121000 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами» та розшифровка надходжень по коду 24122000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» складаються на всіх рівнях системи органів Державного казначейства в розрізі кодів програмної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів».
Довідка про звірку доходів Державного та місцевих бюджетів за 2002 рік складається окремо по загальному та спеціальному фондах на підставі даних обліку доходів у органах Державного казначейства, та податкових органах. Державне казначейство України консолідує інформацію, наведену в довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та звіряє її з Державною податковою адміністрацією України.
Довідка про депозитні операції відбиває інформацію про однойменні трансакції бюджетних установ.
Інформація про виконання захищених статей видатків Держав­ного бюджету України за 2002 рік складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету. Дана звітна форма складається тільки на центральному рівні в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету, згідно зі ст. 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік».
Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за 2002 рік формується в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету.
Довідка про кредиторську заборгованість складається органами Державного казначейства України на підставі наданих розпорядником коштів однойменних Довідок. У довідці на водяться суми списаної протягом року відповідно до нормативних актів кредиторської заборгованості. У разі невиконання вимог, визначених відповідним нормативним полем, а саме: наказом Державного казначейства України від 08.05.01 № 73 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.02. № 961 «Про затвердження Порядку списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1.01.01 перед суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, яким заборгованість платежів до бюджету описана у відповідних обсягах», причини невиконання наводяться у пояснювальній записці.
Інформація про стан державного боргу складається на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора
на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в межах поточного бюджетного періоду.
Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань за 2002 рік, складається на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9811 «Гарантії, що надані банкам» Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, у т. ч. у валюті кредиту.
Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Державного казначейства за 2002 рік складається однойменними установами банків, в яких на ім’я відповідних органів Державного казначейства відкриті рахун­ки. Означена звітна форма підтверджує залишки коштів, на рахун­ках 257 групи, що склались на 01.01.2003 на цих рахунках.
У пояснювальній записці відображається така інформація в розрізі загального та спеціального фондів:

 • дані про кількість розпорядників коштів бюджету, одержувачів та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних, спеціальних реєстраційних та особових рахунків у органі державного казначейства;
 • дані про наявність відмов у оплаті рахунків (кількість відмов та на яку суму) та причини відмов;
 • дані про наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до Державного бюджету платежів, відшкодування сум ПДВ та сплачених штрафних санкцій.
3. Відповідно до наказу державного казначейства від 4.11.02 № 205 «Про затвердження казначейського обслуговування місцевих бюджетів» процес складання звітності, як і попередні етапи бухгалтерського обліку виконання місцевого бюджету, по-
кладено на органи Державного казначейства. Для відображення інформації по виконанню місцевих бюджетів передбачено пакети звітних форм аналогічної до наведеної у пункті 2 періодичності.
Пакет «щоденна звітність» включає щоденний оборотно-сальдовий баланс, форми «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами», «Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками». Зазначені звіти складаються органами Державного казначейства та передаються фінансовим органам до 12 години робочого дня, наступного за звітним, а до 13 години — відповідним органам податкової служби у встановленому порядку. Цифрові дані звітів на останній робочий день місяця являють собою основу для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів.
Пакет «місячна звітність» включає:
 • форму № 1 ммб «Сальдовий баланс рахунків»;
 • форму № 2 ммб «Звіт про виконання місцевих бюджетів»;
 • форму № 7 ммб «Звіт про бюджетну заборгованість»;

Сальдовий баланс рахунків складається на підставі даних синтетичного обліку за рахунками класів 1—9 Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів станом на 1 число
місяця, наступного за звітним. До моменту укладання балансу обов’язково має бути здійснена звірка між даними синтетичного і аналітичного обліку (на останній робочий день звітного періоду).
Звіт про виконання місцевих бюджетів також складається станом на 1 число місяця, наступного за звітним і включає наступні розділи:
І. Доходи — складається в розрізі загального та спеціального фондів з угрупуванням інформації за кодами бюджетної класифікації доходів.
ІІ. Видатки — складається в розрізі фондів тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів та економічною класифікацією видатків на підставі таких форм звітності розпорядників коштів», ф. № 2 мм «Звіт про виконання кошторису установи»,
ф. № 4—1 мм «Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами: ф. № 4—2 мм «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ», ф. 4—3 мм «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».
ІІІ. Фінансування бюджету — складається на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання по загальному і спеціальному фондах.
Звіт про бюджетну заборгованість складається на підставі данних бухгалтерського обліку, підтверджених відповідними даними звітних форм № 7 мм «Звіт про заборгованість бюджетних установ», № 7 мм. 1 «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та № 8 мм «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ». Форма № 7 ммб складається в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та кодів економічної класифікації видатків місцевих бюджетів по загальному і спеціальному фондах за такими розділами:
І. Дані про заборгованість бюджетних установ.
ІІ. Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
ІІІ. Інформація про заборгованість бюджетних установ.
Дещо розширений склад має пакет «квартальна звітність», який складається з:

 • форми № 1 кмб «Звіт про фінансовий стан (баланс)»;
 • форми № 1—1 кмб «Сальдовий баланс рахунків»;
 • форми № 2 кмб «Звіт про виконання місцевих бюджетів»;
 • форми № 3 кмб «Звіт про рух грошових коштів»;
 • форми № 7 кмб «Звіт про бюджетну заборгованість».
 • «Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів»;
 • «Звіт про надання та використання коштів місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету».

Квартальна звітність формується і подається до 25 числа місяця, що слідує за звітним періодом.
Форма № 1 кмб «Звіт про фінансовий стан (баланс)» складається щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звіт­ним, на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за відповідними рахунками виконання місцевих бюджетів 1—5 класів Плану рахунків.
Форму № 1—1 кмб «Сальдовий баланс рахунків» складають щоквартально, станом на 1 число місяця, наступного за звітним періодом, на підставі даних синтетичного обліку за балансовими та бюджетними рахунками 1—9 класів Плану рахунків. До заповнення балансу звіряють дані синтетичного і аналітичного обліку на дату 1-е число місяця, наступного за звітним періодом.
Форма № 2 кмб «Звіт про виконання місцевих бюджетів» складається станом на 1 число місяця, наступного за звітним періодом. Зазначена звітна форма включає такі розділи:
І. Доходи.
ІІ. Видатки.
ІІІ. Фінансування бюджету.
Інформація зведеної форми, що укладається на центральному рівні групується в розрізі відповідних кодів бюджетної класифікації за такими позиціями: «загальний фонд: планові показники: «затверджено місцевими радами з урахуванням змін», «кошторис­ні призначення на рік з урахуванням змін», «виконано з початку року»; «спеціальний фонд: «планові показники: «затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін», «кошторисні приз­начення рік з урахуванням змін», «виконана з початку року», «разом: «планові показники: «кошторисні призначення на рік з урахуванням змін»» / затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін», «разом: виконано з початку року».
Розділ І «Доходи» звіту складається на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів за фондами. Розділ ІІ «Видат­ки» звіту укладається в розрізі фондів на підставі показників звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема: форми № 2 км «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи» та № 4—1 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами», № 4—2 км «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ», № 4—3 км «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеці-
ального фонду», які звіряються з окремими даними бухгалтерського обліку в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів та кодів економічної класифікації видатків. Розділ ІІІ «Фінансування бюджету» формується на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання місцевих бюджетів у розрізі фондів бюджету.
Форма № 3 кмб «Звіт про рух грошових коштів» укладається в розрізі позицій загального та спеціального фондів і містить такі розділи:
І. Операційна діяльність (складові: «операційні доходи», «операційні видатки»).
ІІ. Інвестиційна діяльність (складові: «інвестиційні доходи» та «інвестиційні видатки»).
ІІІ. Нерозподілені видатки.
ІV. Фінансова діяльність.
Розділ І за доходами складається на підставі даних аналітичного обліку, звірених з відповідними показниками синтетичного обліку, а за видатками — на основі показників звітів бюджетних установ (ф. 2 км, ф. 4 — 1 км, ф. 4 — 2 км, ф. 4 — 3 км), які звіряються з окремими даними бухгалтерського обліку виконання місцевого бюджету.
Розділ ІІ в частині доходів має нульові показники; в частині видатків інформація групується на підставі звітних показників розпорядників коштів за вищевказаними формами, що звірені з даними бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів.
Розділ ІІІ формується і заповнюється на основі аналітичної частини облікових даних, звірених з синтетичними показниками, та на підставі звітних форм 2 км та 4 — 3 км розпоряд­ників коштів по місцевому бюджету.
Розділ ІV складається в розрізі напрямків фінансування (внутрішнє і зовнішнє).
Форма № 7 кмб «Звіт про бюджетну заборгованість» складається на підставі даних звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (форми № 7 км1, № 7 км та № 8 км) і містить такі розділи: дані про заборгованість бюджетних установ, звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, інформація про заборгованість бюджетних установ.
Розділ І складається в розрізі кодів тимчасової функціональної класифікації місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків окремо за загальним і спеціальним фондами і містить наступні позиції:

 • дебіторська заборгованість: на початок року; на звітну дату списана;
 • кредиторська заборгованість: на початок року, на звітну дату: усього; бюджетна, небюджетна, інша); списана, прострочена.

Показники розділу ІІ формуються за КЕКВ у межах загального фонду місцевого бюджету за такими позиціями: «зареєстровані зобов’язання станів на 31.12.2002», «кошторисні призначення з урахуванням змін», «отримані асигнування», «зареєстровані фінансові зобов’язання у звітному періоді», «зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання у звітному періоді», «фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду: усього; з них: бюджетні поточного року; бюджетні попередніх років, небюджетні, інші, поточні»».
Розділ ІІІ відображає заборгованість, що виникла при виконанні окремих програм видаткової частини кошторису, передбачених у місцевому бюджеті за поточний та минулі роки за окремими кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.