лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 «Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України» складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку за кош-
тами загального фонду Державного бюджету. Заповнюється в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету, згідно зі ст. 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» у порядку, охарактеризованому раніше щодо аналогічної форми.
«Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень» складається в розрізі кодів програмної класифікації та кодів бюджетної класифікації надходжень Державним казначейством.
«Довідка про депозитні операції являє собою звітну форму, яка складається органами Державного казначейства на підставі довідок розпорядників коштів.
«Пояснювальна записка» укладається і подається органами Державного казначейства в разі необхідності надання роз’яснен­ня щодо проблемних питань, які виникли в ході складання форм звітів, передбачених цією інструкцією. У пояснювальній записці надаються обґрунтовані пояснення за всіма відхиленнями від затверджених показників за доходами і видатками з викладенням причин цих відхилень.
Слід зауважити, що за методикою складання даного пакета звітності дані зведеної квартальної звітності органів Державного казначейства України мають дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків. Весь пакет квартальної звітності надається вищестоящому органу Державного казначейства на електронних носіях та в паперовій формі.

Відповідно до наказу ДКУ «Про затвердження інструктивної бази» № 119 від 28.10.2000 до моменту складання річного звіту про виконання бюджетів органи Державного казначейства мають провести обов’язкову інвентаризацію активів, зобов’язань, включаючи і облік на позабалансових рахунках, на предмет перевірки і документального підтвердження їх наявності, стану та оцінку. Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника органу казначейства; контроль за проведенням інвентаризації відповідно до внутрішнього аудиту.
Об’єкти і часові терміни проведення інвентаризації визначаються керівником органу Державного казначейства, за виключенням умов, за якими проведення інвентаризації є обов’язковим, але не раніше 1 жовтня звітного року перед складанням річної бухгалтерської звітності.
Проведення інвентаризації здійснюється інвентаризаційною комісією, яка створюється за розпорядчим документом керівника Державного казначейства. За результатами інвентаризації органів Державного казначейства вживають заходів щодо врегулю­вання виявлених розбіжностей, відображення яких у системі бухгалтерського обліку проводиться після затвердження керівником Державного казначейства пропозицій інвентаризаційної комісії в тому місяці, в якому вона була закінчена, але не пізніше звіту за грудень.
Визначення результатів виконання бюджету за підсумками бюджетного року здійснюється на рахунках 5 класу. При цьому окремо відкривають рахунки за результатами виконання загальним та спеціальним фондами бюджету, а саме:

5111 «Результат виконання загального фонду Державного бюджету».
5112 «Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету». За дебетом даних рахунків відбиваються видатки загального та спеціального фондів Державного бюджету, здійснені в поточному році; за кредитом рахунка сума доходів спеціального фонду Державного бюджету, що надійшли в поточному році.
5911 «Контррахунок за результатом виконання бюджету». Рахунок призначено для забезпечення подвійного запису при віднесенні на результат виконання бюджетів контррахунків 6911 «Контр­рахунок за операціями за доходами бюджетів», 7911 «Контррахунок за видатковими операціями» і 7921 «Контррахунок за опера-
ціями з кредитування за вирахуванням погашення». За дебетом рахунка відображаються суми коштів, віднесені протягом поточного року на рахунок 6911 і 7921 (за умов дебетового залишку); за кредитом рахунка — суми коштів, віднесені протягом поточного року на рахунки 7911 «Контррахунок за видатковими операціями» і 7921 «Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення» (за умов кредитового залишку).

За підсумком закінчення бюджетного року здійснюється закриття відповідних рахунків. Бюджетним кодексом передбачено, що не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, у межах п’яти робочих днів після закінчення бюджетного періоду. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України (для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення), при цьому відкриття останніх у наступному бюджетному періоді супроводжується записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань.

Пакет «Річна звітність про виконання державного бюджету» включає такі форми звітності:

 • форма № 1 «Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)»;
 • форма № 2 «Звіт про результат виконання державного бюджету України» за 2002 рік;
 • форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • форма № 1-1 «Сальдовий баланс рахунків за 2002 рік»;
 • форма № 2дб «Звіт про виконання державного бюджету за 2002 рік»;
 • форма № 2-валюта «Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2002 рік»;
 • форма № 7 «Звіт про бюджетну заборгованість за 2002 рік»;
 • Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету за 2002 рік;
 • Довідка про перераховані кошти Державного бюджету тран­зитним управлінням Державного казначейства на здійснення видатків для розпорядників бюджетних коштів за 2002 рік;
 • Довідка про звірку доходів Державного та місцевих бюджетів за 2002 рік;
 • Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році;
 • Розшифровка надходжень по коду 24121000 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами»;
 • Розшифровка надходжень по коду 24122000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ»;
 • Довідка про депозитні операції;
 • Довідка про кредиторську заборгованість;
 • Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України за 2002 рік;
 • Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за 2002 рік;
 • Інформація про стан державного боргу;
 • Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань за 2002 рік;
 • Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Державного казначейства за 2002 рік;
 • Довідка до пояснювальної записки;
 • Пояснювальна записка до річного звіту.

Форма № 1 «Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)» складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1—5 класів Плану рахунків бух­галтерського обліку виконання Державного та місцевих бю-
джетів.
Форма № 2 «Звіт про результат виконання державного бюджету за 2002 рік» включає три розділи: «Операційні доходи», «Операційні витрати», «Фінансування».
Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» має такі підрозділи: «Операційна діяльність», «Інвестиційна діяльність», «Нерозподілені видатки» та «Фінансова діяльність».
У пояснювальній записці наводять основні фактори, що вплинули на виконання Державного бюджету за доходами та видатками.
Форма № 1 «Сальдовий баланс рахунків за 2002 рік» складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених до заповнення балансу з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1—9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Умовою складання якісного та достовірного балансу виступає тотожність його даних аналогічним даним інших форм звітності.
Форма № 2 дб «Звіт про виконання державного бюджету за 2002 рік» складається з трьох розділів:
І. Доходи.
ІІ. Видатки.
ІІІ. Фінансування Державного бюджету України.
Розділ I «Доходи» складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що мають бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України. Означений розділ містить такі позиції за загальним та спеціальним фондами: «Планові показники», «Надійшли з початку року», (у тому числі «грошові операції», «негрошові операції»); а також підсумки щодо загальної суми за фондами в розрізі надходжень з початку року за грошовими та негрошовими операціями відповідно.
Розділ II «Видатки» складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 2 дб «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи», № 4—1 д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надходять бюджетними установами № 4—2 д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ», № 4—3 д «Звіт про рух інших надходжень спеціального фонду». Зазначений розділ за зведеним показником «Видатки» містить наступні позиції за касовими видатками в розрізі спеціального, загального фондів та їх суми: «всього», «з них негрошових операцій». Другий розділ складається з таких підрозділів:
2.1. Видатки загального фонду бюджету містить позиції:
«затверджено на рік з урахуванням змін», «бюджетні асигнування з урахуванням змін», «залишок коштів на початок року», «надійшло коштів з початку року», «касові видатки», «залишок коштів на кінець року».
2.2. Видатки спеціального фонду бюджету містить позиції: «затверджено на рік», «бюджетні асигнування з урахуванням змін», «залишок коштів на початок року», «надійшло коштів з початку року», «касові видатки: усього; з них негрошових операцій», «залишок коштів на кінець року».
2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами;
2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ;
2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки;
Розділ III «Фінансування Державного бюджету України» складається тільки на центральному рівні Державним казначей-
ством у розрізі підрозділів:
3.1 за типом кредитора
3.2 за типом боргового зобов’язання які, у свою чергу, виключають частки:

 • внутрішнє фінансування;
 • зовнішнє фінансування;

Форма № 2 — валюта «Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2002 рік» складається Державним казначейством України в розділі КВКВ, КФКВ та КЕКВ на підставі звітів «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України») головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.
Форма № 7 «Звіт про бюджетну заборгованість за 2002 рік» складається за загальним і спеціальним фондами окремо у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі відповідних звітів розпорядників коштів бюджету, звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства і містить два розділи:
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників.
II. Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету.
Звіт складається на підставі звітів розпорядників коштів: № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та № 8 д «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».
Розділ 1. «Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників» містить позиції: «дебіторська заборгованість: «на початок року», «на звітну дату: “всього”», «з неї: термін позовної давності якої минув; що перебуває на балансі більше одного місяця”»»; «списана»»; «кредиторська заборгованість: “на початок року”; “на звітну дату: “усього”», «з неї: “термін позовної давності якої минув”»; “списана”»;
Розділ 2. «Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» містить позиції: «кошторисні призначення з урахуванням змін», «кредиторська заборгованість РБК на початок року», «зобов’язання на початок року: “зареєстровані: усього; з них кредиторська заборгованість”»; «незареєстровані (кредиторська заборгованість)»; «зняті з обліку фінансові зобов’язання»; «зареєстровані зобов’язання з початку року»; «касові видатки з початку року»; «зобов’язання на звітну дату»; «кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на звітну дату, усього»; «зареєстровані»; “усього”, у тому числі: кредиторська заборгованість, формальні зобов’язання ; «незареєстровані “кредиторська заборгованість”».
Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету за 2002 рік, складається органами Державного казначейства в розрізі загального та спеціального фондів Державного бюд­жету на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.