лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поверненню з бюджету підлягають:
а) переплата, яка виникла з причини скасування за рішеннями суду або вищого (центрального) податкового органу податкових зобов’язань, донарахованих контролюючими органами та сплачених платниками податків;
б) надмірно сплачені платежі;
в) попередньо сплачені платежі, якщо матеріалами документальних перевірок контролюючих органів підтверджено, що вони є надмірно сплаченими.
Не підлягають поверненню переплати, що виникли внаслідок будь-якої форми безгрошових розрахунків, натомість означені суми зараховуються в рахунок майбутніх платежів за відповідним кодом платежу.
Щодо надмірно сплачених сум виділяють поняття «бюджетне відшкодування» — це сума коштів, що підлягає поверненню плат­нику податку на додану вартість із бюджету. Проведення відшкодування регулюється наказом ДПА та ГУДКУ від 02.07.97 №209/702 «Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість», відповідно до якого відшкодуванню підлягає від’ємна різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.
Повернення надмірно сплачених обов’язкових платежів або їх відшкодування (у випадках, передбачених податковим законодавством) здійснюється за заявою платника, яка може бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Заява подається платником податків до податкового органу в довільній формі, де обов’язково зазначаються напрями зарахування коштів, зокрема:

 • на погашення податкового боргу за іншими податками, зборами (обов’язковими платежами) як до державного, так і місцевих бюджетів;
 • для зарахування на поточний рахунок платника;
 • для повернення за чеком або на вкладний (депозитний) рахунок платника через установи банків у разі повернення готівкових сум.

У разі зміни в новому бюджетному році спрямування податків, зборів (обов’язкових платежів) за видами бюджетів (до Державного чи місцевих) повернення надмірно сплачених коштів здійснюється з тих бюджетів, на рахунки яких зазначені кошти надходять у поточному році. Повернення означених сум коштів здійснюють відповідні органи Державного казначейства за висновками органів податкової служби, які попередньо формуються в автоматичному режимі.
Суми переплати, надмірно сплачені або попередньо сплачені платежі та суми, що підлягають відшкодуванню, обліковуються в особових рахунках платників за однойменними графами щодо окремих кодів операцій. Підставою для обліку відшкодування ПДВ в органах державної податкової служби виступають дані податкової декларації за звітний період. Облік сум переплати із платежів провадиться на підставі податкової звітності платника та інших документів. Облік повернення зайво або помилково внесених сум платежів до бюджету або зарахування переплат у рахунок сплат інших платежів здійснюється в особових рахунках платників на підставі реєстру розрахункових документів та копій висновків органів ДПС про наявність переплати.
Контрольні питання для перевірки знань за темою 6

    • Які завдання оперативного обліку в органах ДПС Ви можете виокремити?
    • Які етапи включає в себе оперативний           облік надходжень до бюджету?
    • Який порядок відкриття особових рахунків платників?
    • Яким нормативним документом регулюється порядок ведення оперативного обліку в органах ДПС?
    • Як пояснити поняття «податкове зобов’язання»?
    • Які терміни подання декларацій відповідно до базового податкового періоду Вам відомі?
    • У якій формі здійснюється оскарження платником рішення органу ДПС?
    • Які документи органів Державного казначейства, що надходять до органів ДПС, підтверджують погашення платником зобов’язань?
    • В якому порядку здійснюється обмін інформацією між органами Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації?
    • Що таке податковий борг та пеня?
    • В якому порядку здійснюється нарахування пені?
    • Як відбувається списання безнадійних боргів?
    • В якому порядку здійснюється відстрочення податкових зобов’язань?
    • В якому порядку здійснюється розстрочення податкових зобов’язань?
    • Які платежі підлягають поверненню з бюджету?
    • В якому порядку здійснюється відшкодування ПДВ?

Тема 7. Звітність про виконання державного
та місцевих бюджетів

 • Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності про виконання бюджету.
 • Порядок складання та характеристика звітності про виконання державного бюджету.
 • Порядок складання та характеристика звітності про виконання місцевих бюджетів.
 • Звітність податкових органів про надходження до бюджету.

1. Система бухгалтерського обліку виконання бюджету передбачає суцільне безперервне відображення інформації про фінансові ресурси країни та їх використання в первинному та поточному обліку. Інформація, що відображається в документах і реєстрах бухгалтерського обліку, носить дещо відокремлений характер і, з огляду на це, є складною для аналітичних робіт. Безумовно, показники і дані зазначених етапів обліку потребують узагальнення. Вирішення зазначеного завдання відбувається на заключному чи підсумковому етапі бухгалтерського обліку — етапі складання бухгалтерської звітності.
Бухгалтерська звітність з виконання бюджету — це система узагальнених і взаємозв’язаних показників, що характеризують фінансовий стан виконання бюджету за певний період.
Процес складання бухгалтерської звітності, як і процес бухгал­терського обліку в цілому, базується на комплексі певних принципів, першим і головним з яких є достовірність відображених показників. Це можливе за умов:

 • дотримання впродовж звітного року єдиної методики відображення окремих господарських операцій та оцінки майна;
 • повноти відображення в обліку всіх господарських операцій за відповідний період;
 • своєчасності й повноти проведення та правильності відображення результатів місячної, квартальної, піврічної чи річної інвентаризації відповідно;
 • правильності віднесення доходів і видатків щодо звітного періоду.

До інших принципів бухгалтерської звітності належить обо­в’язкове та своєчасне її надання до відповідних органів, єдність форм і методики складання звітності, а також простота, доступність, ясність, раціональність.
Оскільки бухгалтерська звітність налічує значну кількість форм, кожна з яких виконує певні функції, для спрощення сприйняття загального її обсягу слід класифікувати за такими основними ознаками:

 • інформаційний обсяг;
 • мета складання;
 • рівень бюджету;
 • періодичність складання;
 • рівень в ієрархічній структурі органів Державного казначейства.

За інформаційним обсягом бухгалтерська звітність про виконання бюджету поділяється на часткову — звітність, що відображає відповідні напрями бухгалтерського обліку (звіт про рух грошових коштів, звіт про бюджетну заборгованість і т. п.), та загальну — ту, що характеризує всі господарські процеси в цілому (сальдовий баланс, звіт про фінансовий стан бюджету, звіт про виконання Державного бюджету).
За метою складання звітність поділяється на зовнішню і внутрішню. Перша призначена для зовнішніх споживачів інформації і має виключно регламентований характер. Типові форми зовнішньої бухгалтерської звітності про виконання бюджету та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог Мінфіну України. Внутрішня звітність використовується для потреб органів Державного казначейства та установ і має вільну форму.
За рівнем бюджету виділяють: звітність, що складають по виконанню місцевих бюджетів; звітність, що складається по виконанню Державного бюджету; зведену звітність. Відповідно до зазначеного класифікаційного групування здійснюється шифруван­ня звітних форм. Приміром, першій підгрупі звітності належить шифр ММБ, що означає «місячна звітність по місцевому бюджету», другій — МДБ — «місячна звітність по Державному бюджету».
І нарешті, залежно від періоду, який охоплює звітність, вона поділяється на щоденну, періодичну (місячна, квартальна та річна). Зауважимо, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» звітним роком для всіх підприємств і установ вважається період з 1 січня по 31 грудня включно.
Бухгалтерські звіти складають за отриманими доходами та проведеними видатками, здійсненими у національній грошовій одиниці України та іноземній валюті, при цьому операції в інозем­ній валюті відображаються в національній валюті в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, що діє на дату здійснення операцій. Звіти складають у гривнях, а зведені звіти — у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
У бухгалтерських звітах і балансах не повинно бути ніяких підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. Бухгалтерські звіти та пояснювальні записки до них підписуються керів­ником і головним бухгалтером установи. Без таких підписів звіти вважаються недійсними.
Порядок надання бухгалтерської звітності про виконання бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. При складанні та поданні бухгалтерської звітності про виконання бюджету керуються також такими нормативними документами:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»;
 • наказ Державного казначейства від 31.01.02 № 19 «Про затвердження Інструкції про порядок складання органами державного казначейства місячної звітності про виконання державного бюджету в 2003 році»;
 • наказ Державного казначейства від 31.01.02 № 18 «Про затвердження Інструкції про порядок складання місячної звітності про виконання місцевих бюджетів в 2003 році»;
 • наказ Державного казначейства від 29.03.02 № 75 «Про затвердження Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства квартальної звітності про виконання державного бюджету в 2003 році»;
 • наказ Державного казначейства від 29.03.02 № 76 «Про затвердження Інструкції про порядок складання квартальної звітності про виконання місцевого бюджету у 2003 році».
 • наказ Державного казначейства від 17.01.03 № 8 «Про порядок складання органами Держказначейства річного звіту про виконання державного бюджету за 2002 рік».
 • наказ Державного казначейства від 17.01.03 № 9 «Щодо затвердження Інструкції про порядок складання річного звіту про виконання місцевих бюджетів».

Користувачами інформації заключного етапу обліку виконання бюджету виступають:

 • органи Державного казначейства;
 • Міністерство фінансів України;
 • Кабінет Міністрів України;
 • Рахункова палата України та Верховна Рада України;
 • Адміністрація Президента України;
 • Міністерство економіки та Міністерство з питань європейської інтеграції України;
 • податкові органи;
 • органи митної служби;
 • Державний комітет статистики України;
 • українські та міжнародні фінансові організації.

При складанні бухгалтерської звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів застосовується бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» від 27.12.2001 № 604.
2. Як зазначалося в попередньому пункті, органи Державного казначейства, згідно з визначеною нормативною базою бухгалтерського обліку, складають та надають у відповідні органи щоденну, місячну, квартальну та річну звітність щодо виконання Державного бюджету. Кожний з видів звітності містить набір стандартних форм, а саме:
Пакет щоденна звітність:

щоденний оборотно-сальдовий баланс, у якому відображають сальдо на початок дня, обороти за дебетом і кредитом за день і залишки на кінець дня за активом і пасивом за кожним рахунком (балансовим, бюджетним, меморандним та позабалансовим), з проміжним підсумком за рахунками другого та третього порядків, а також подальшими підсумками за кожним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. Достовірність і правильність складання щоденного балансу оборотів та залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обо­в’язковою умовою початку нового операційного дня в органі Державного казначейства. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється й підписується керівником і головним бухгалтером органу Держказначейства або особами, які ним уповноважені (додаток 6);
Звіт про виконання Державного бюджету за доходами. Ця звітна форма укладається на підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3111, 6111, 3121, 6112, 3131, 6113, 3522, 6114, щоденно на початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку управління Державного казначейства складають Звіт про виконання державного бюджету за доходами в розрізі видів надходжень у цілому по області та передають його (в електронному вигляді) до Державного казначейства України (центральний рівень). Одночасно обласні управління Державного казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) до 11 години органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.