лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Якщо платник податків, зборів та інших обов’язкових платежів порушує правила оподаткування, з нього справляються штраф­ні санкції — платежі у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних санкцій). Штрафні санкції накладаються контролюючим органом крім особливих випадків, а їх розмір залежить від специфіки порушення податкового законодавства.
Якщо платник податків вважає, що контролюючий орган визначив суму податкового зобов’язання неправильно або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, платник податків має право на апеляційне узгодження податкового зобов’язання у формі:

  • скарги про адміністративне оскарження рішення контролюючого органу;
  • заяви в суд (арбітражний суд) у разі, якщо остаточне рішення щодо справи прийняте вищим контролюючим органом не на користь платника.

Органи державної податкової служби здійснюють первинну фіксацію в системі оперативного обліку податкових зобов’язань шляхом внесення у базу даних на підставі документів, що готуються безпосередньо органом державної податкової служби, надходять від судових та інших органів, платників відповідно до діючих порядків передачі інформації та внутрішнього документообігу. Зокрема:

а) за податковими зобов’язаннями, які самостійно визначаються платником:
— податкові декларації (розрахунки), у тому числі нові (уточнені), довідки про суми платежу на збільшення або зменшення податкових зобов’язань звітного періоду, розрахунки авансових платежів та інші документи, які подаються платниками податків до податкового органу в порядку та терміни, встановлені податковим законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування платежів;
— реєстр відповідного органу Державного казначейства (фінансового органу), що підтверджує надходження коштів на бюджетні рахунки — у випадках, коли чинними нормативно-право­вими актами передбачено визначення податкового зобов’язання за фактом зарахування коштів на бюджетні рахунки;
б) за податковими зобов’язаннями, розрахованими органом державної податкової служби:
— податкове повідомлення (рішення) органу державної подат­кової служби, складене за актом документальної перевірки або за іншими документами, передбаченими чинним законодавством;
— податкове повідомлення (рішення) органу державної подат­кової служби про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов’язання;
— рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення про нарахування податкового зобов’язання (пені і штрафних санкцій) унаслідок адміністративного оскарження;
— розрахунок суми податкового зобов’язання, якщо згідно з нормативно-правовими актами з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого платежу, є податковий орган;
— акт документальної перевірки з питань повноти нарахування, утримання та сплати прибуткового податку з громадян;
в) що надходять від судових органів:
— рішення (ухвала, постанова) суду (господарського суду) про нарахування або визнання недійсним відповідного рішення органу державної податкової служби про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, скасування раніше нарахованих сум податкового зобов’язання;
г) що є підставою для відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов’язань перед бюджетом та скасування наданих відстрочених або розстрочених податкових зобов’язань:
— рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов’язань, надані органами, які згідно з чинним законодавством мають право приймати такі рішення;
— договір між платником та органом державної податкової служби, якщо рішення про надання відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов’язань приймається органом державної податкової служби;
— рішення про скасування прийнятого раніше рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкових зобов’язань;
ґ) що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру адміністративного оскарження:
— заява (скарга) платника податків про перегляд рішення кон­тролюючого органу;
— рішення контролюючого органу про повне (часткове) задоволення скарги платника;
— рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому адміністративному оскарженню;
— повідомлення платника податків про судове оскарження рішень контролюючого органу;
д) що підтверджують податковий компроміс:
— згода платника з рішенням про податковий компроміс;
— рішення про відстрочення або розстрочення податкових зобов’язань та податковий компроміс;
— рішення про списання безнадійного боргу;
е) що є підставою або засвідчують введення (припинення) мораторію, укладання мирової угоди щодо відстрочення (та/або), розстрочення, прощення податкового боргу, списання безнадійної заборгованості:
— заява про порушення справи про банкрутство;
— ухвала господарського суду про порушення провадження справи про банкрутство платника;
— ухвала господарського суду про припинення мораторію;
— ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди;
— постанова господарського суду про визнання платника бан­крутом;
— ухвала господарського суду про поновлення провадження справи про банкрутство платника;
— документи, які є підставою для відстрочення або розстрочення сплати податкового зобов’язання перед бюджетом, згідно з пунктом «г».

Операції по відображенню інформації щодо нарахування податкових зобов’язань, штрафних санкцій, пені, відсотків за подат­ковим кредитом відображаються у картках особових рахунків у хронологічному порядку за датами операцій на підставі вище-
перелічених раніше документів.
Підтвердження погашення податкових зобов’язань платників відбувається при отриманні податковими органами відповідних документів від органів Державного казначейства. Зокрема, такими документами є:

А. Одержані від органів Державного казначейства України:
1) відомості про зарахування та повернення коштів з аналітич­них рахунків за доходами у вигляді електронних документів — технологічних файлів;
2) звіти про виконання Державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень в електронному вигляді;
3) відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які наді­йшли на рахунок 3311, в електронному вигляді або її паперова копія;
4) відомість № 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411, в електронному вигляді або її паперова копія;
5) відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» в електронному вигляді або її паперову копію;
6) відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу», в електронному вигляді або її паперову копію виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;
7) виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії;
8) корінець прибуткового документа («повідомлення») про приймання установою банку платежів до Державного бюджету готівкою;
9) копії квитанцій (за формами № 10 та № 24), виданих органами місцевого самоврядування платникам податків за платежами до Державного бюджету, разом з описом до них.
Б. Одержані Державною податковою адміністрацією України від Державного казначейства України:
1) відомості про зарахування та повернення коштів з аналітич­них рахунків за доходами (центральний рівень) у вигляді електронних документів — технологічного файла;
2) звіт про виконання Державного бюджету за доходами в розрізі областей в електронному вигляді.

Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників за належними до бюджету платежами органи державної податкової служби ведуть оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації, при цьому суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й основні платежі.
Дані про надходження платежів до бюджету відображаються органом ДПС в особових рахунках платників у день отримання від органів Державного казначейства відомостей про зарахування та повернення надмірно сплачених платежів у вигляді електрон­ного реєстру розрахункових документів. У разі виявлення у зазначеному реєстрі сум надходжень, структура яких не відповідає вимогам автоматичного обліку платежів до бюджету, ці дані у день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому рахунку за спеціальним кодом та у реєстрі надходжень і повернень. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню й обліку у відповідних особових рахунках плат­ників не пізніше 5 днів від дня одержання копій розрахункових документів від органу Державного казначейства. При обробці розрахункових документів про сплату платежів до бюджету в автоматичному режимі, з використанням даних електронного реєстру розрахункових документів відповідальною особою, яка проводить їх обробку, за зовнішніми ознаками перевіряються дані заповнення реквізиту «Призначення платежу» на відповідність необхідним вимогам та його паперові копії, проставляється дата та підпис відповідальної особи, яка її здійснила.
Терміни передачі інформації від органів Державного казначейства органам ДПС, а також її перелік передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами, який затверджено спільним наказом Державного казначейства України та Державною податковою адміністрацією України від 25.04.2002 № 74/198.

Відповідно до вказаного Порядку управління Державного казначейства України наступного дня після проведення операцій (до 11 години) передають позиції А.1—А.7 з вищеперелічених документів відповідним органам державної податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям. Позиції А.8—А.9 за переліком передаються органами Державного казначейства податковим органам наступного дня після одержання органами Державного казначейства.
Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, управління (відділення) Державного казначейства проводять з відповідними органами податкової служби звірку доходів за всіма кодами бюджетної класифікації на підставі даних про надходження до Державного та місцевих бюджетів та відомостей розподілу коштів станом на 1-е число місяця, наступного за звіт­ним. За результатами проведених процедур вказаними органами складаються акти, які разом зі звітами про виконання дохідної частини Державного та відповідних місцевих бюджетів у терміни, передбачені для надання звітів, у обов’язковому порядку надсилаються до органів вищого рівня.
Державне казначейство України після отримання звітів про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами від управлінь Державного казначейства до 13 години формує та передає Державній податковій адміністрації України перераховані позиції 1 та 2 переліку Б.
Щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, Державне казначейство України та Державна податкова адміністрація України проводять звірки надходжень платежів до Державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва і Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації. Зазначені звірки проводяться за звітами про надходження до бюджетів, одержаних від управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь обласних і Київської державних адміністрацій та фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації. За результатами звірки складаються відповідні акти.
3. Податковий борг являє собою податкове зобов’язання
(з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеню, нараховану на суму такого податкового зобов’язання. Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків через несвоєчасне погашення податкового зобов’язання. Нарахування пені відповідно до Інструкції про порядок нарахування та погашення пені, затвердженої наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77, розпочинається:
а) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов’я­зання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання;
б) при нарахуванні суми податкового зобов’язання контролюючими органами — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати такого податкового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні;
в) у разі адміністративного оскарження суми податкового зобов’язання — від одинадцятого дня, наступного за днем узгодження податкового зобов’язання платника податків.
Слід ураховувати, що якщо строк сплати податкового зобов’язання збігається з вихідним (святковим) днем, останнім днем граничного строку сплати вважається перший робочий день після вихідного (святкового) дня.
Коли платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання та погашає його, пеня не нараховується. Однак це правило не застосовується в разі, якщо:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.