лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для відображення операцій по віднесенню на взаєморозрахун­ки відповідних сум коштів використовуються наступні групи рахунків, проведення за якими здійснюються за меморіальними документами органів Державного казначейства:
165 «Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками» (на суми до одержання);
242 «Зобов’язання місцевого бюджету за взаємними розрахун­ками» (на суму до передачі);
42 «Розрахунки по виконанню місцевих бюджетів»;
612 «Доходи місцевого бюджету» (при проведенні взаєморозрахунків за доходами);
721 «Видатки загального фонду місцевого бюджету (при взаєморозрахунках за видатками);
722 «Видатки спеціального фонду місцевого бюджету».
Аналітичний облік за вказаними операціями ведеться в описаних раніше облікових реєстрах установленої форми.
5. Сільські і селищні ради як одна з найчисленніших складових системи органів державної влади і управління, є безпосередніми учасниками процесу виконання місцевого бюджету. Кожна сільська і селищна рада має власний бюджет, який у свою чергу виступає первинною ланкою бюджетної системи України. До функцій означених органів державної влади включають складання, розгляд та затвердження відповідних бюджетів, організацію їх виконання, а також затвердження кошторисів і планів асигнувань розпорядників коштів, що перебувають на утриманні даних бюджетів.
Бухгалтерський облік виконання сільських та селищних бюджетів здійснюється переважно централізованими бухгалтеріями. Методика ведення бухгалтерського обліку визначається:

 • Інструкцією з бухгалтерського обліку в централізованих бухгалтеріях при виконавчих сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) Радах народних депутатів (затверджена Наказом Міністерства фінансів СРСР від 03.04.87 № 95.);
 • Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України та Головного Управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 зі змінами і доповненнями;
 • Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджено наказом Державного казначейства України від 10.07.01 № 61 зі змінами і доповненнями;
 • іншими нормативними діючими документами, що регулюють порядок бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Особливістю ведення бухгалтерського обліку в централізованих бухгалтеріях при сільських, селищних радах є поєднання ведення обліку виконання кошторису та обліку виконання відповід­ного бюджету в межах одного балансу.
Здійснення обліку виконання кошторису відбувається за традиційною методикою ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ з урахуванням останніх змін і доповнень. Оскільки означений інформаційний блок входить до курсу «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» з підготовки бакалаврів, окрема характеристика означеного матеріалу є недоцільною
Для здійснення операцій безпосередньо по виконанню бюджету призначено групу субрахунків 1-го рівня, а саме:

 • 310 «Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду»;
 • 317 «Рахунки в установах банків сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду»;
 • 320 «Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду»;
 • 327 «Рахунки в казначействі селищних, сільських та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду». При надходженні безготівкових коштів, які входять до складу доходів даного бюджету, відповідний з означених субрахунків кореспондується із субрахунками 731 «Доходи сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування бюджетів за загальним фондом», 732 «Доходи сільських, селищних, міських бюджетів за спеціальним фондом). Проведення здійснюється на підставі виписки банку чи органу Держказначейства та підтверджувальних документів, що додаються до неї;
 • 431 «Результати виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за загальним фондом»;
 • 432 «Результати виконання сільських, селищних і міських міст районного підпорядкування) бюджетів за спеціальним фондом»;
 • 691 «Кошти, передані і отримані». Зазначений субрахунок призначено для обліку однойменних коштів, які отримані від вищестоящого бюджету або передані вищестоящому бюджету (районному, міському, обласному). Цей рахунок кореспондується з вищепереліченими грошовими рахунками. Наприкінці року здійснюється списання переданих і отриманих коштів на результат виконання бюджету в кореспонденції з субрахунком 431 «Резуль­тати виконання сільського, селищного і міського (міст районного підпорядкування) бюджетів»;
 • 605 «Короткострокові позики бюджету». За даним субрахун­ком фіксується інформація щодо отриманих позик від районного, місцевого, обласного бюджету в кореспонденції з грошовими рахунками, а також із субрахунком 691 при заліку відповідних коштів у рахунок розрахунків з вищестоящим бюджетом за пові-
  домленням органу Державного казначейства;
 • 731 «Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за загальним фондом»
 • 732 «Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за спеціальним фондом». На субрахунках обліковуються кошти, які відносяться до доходів, що надійшли на поточний рахунок в установу банку або орган Державного казначейства на ім’я сільської, селищної, міської (міст районного підпорядкування) рад, а також операції з повернення цих сум, при цьому кореспондуються грошові субрахунки. Наприкінці року отримані доходи списуються на результат виконання бюджету з кореспонденції з субрахунком 431;
 • 803 «Видатки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за загальним фондом»
 • 814 «Видатки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за спеціальним фондом». За субрахунком фіксуються касові видатки в сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетах, а в кінці року останні списуються з кредиту субрахунка 803 у дебет субрахунка 421 «Результати виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів».

Для відображення інформації щодо сум коштів загального та спеціального фондів, планових асигнувань та зобов’язань установ, що утримуються із сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, призначено позабалансовий рахунок 09 «Призначення та зобов’язання».
Аналітичний облік операцій по виконанню бюджету ведеться:

 • за грошовими коштами на рахунках — накопичувальних відомостях № 2 чи книзі поточних рахунків та розрахунків ф. 292;
 • за коштами отриманими, переданими; позичками та результатами виконання бюджету — в книзі ф. 292;
 • за доходами — в книзі доходів ф.16 за кожним видом доходів;
 • за видатками — в картці аналітичного обліку касових видатків.

Усі фінансово-господарські операції, оформлені відповідними первинними документами, знаходять своє відображення в накопичувальних відомостях (меморіальних ордерах), після чого інформація заноситься у відповідні книги і картки, та в Книгу Жур­нал-Головна.
Після закінчення місяця складається загальний баланс виконання бюджету, який, як зазначалось раніше, містить також інформацію щодо виконання кошторису.
Контрольні питання для перевірки знань до теми 5

       • Які органи законодавчої та виконавчої влади входять до складу учасників процесу виконання місцевих бюджетів?
       • Які функції по виконанню місцевих бюджетів виконує Державне казначейство?
       • Яким є склад об’єктів обліку виконання місцевих бю-
        джетів?
       • Які завдання бухгалтерського обліку виконання бюджету Ви знаєте?
       • Якими первинними документами оформлюються надходження до місцевого бюджету?
       • Які рахунки першого блоку рахунків Плану рахунків використовуються для відображення операцій за доходами місцевих бюджетів?
       • Які рахунки другого блоку рахунків Плану рахунків використовуються для відображення операцій за доходами місцевих бюджетів?
       • Які рахунки третього блоку рахунків Плану рахунків використовуються для відображення операцій за доходами місцевих бюджетів?
       • Який порядок виконання видаткової частини місцевого бю-
        джету?
       • За якими рахунками відображається інформація щодо планових показників місцевого бюджету?
       • Який порядок відображення операцій по зарахуванню коштів на особові рахунки розпорядників коштів у системі рахунків бухгалтерського обліку?
       • Яка кореспонденція рахунків застосовується при оплаті рахунків розпорядників коштів?
       • Який порядок видачі та повернення кредитів місцевих бюджетів з відображенням зазначених операцій на облікових рахунках?
       • Які основні причини виникнення взаєморозрахунків між бюджетами?
       • Які основні принципи проведення взаєморозрахунків Ви знаєте?
       • У системі яких рахунків здійснюється відображення взаєморозрахунків між бюджетами?

Тема 6. Оперативний облік надходжень
до бюджету в органах Державної
податкової служби України

 • Основи оперативного обліку надходжень до бюджету.
 • Облік податкових зобов’язань.
 • Облік податкового боргу.
 • Облік відстрочених та розстрочених податкових зобов’язань.
 • Облік переплат і відшкодувань з бюджету податків та зборів.

1. Своєчасне та повне надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів залежить безпосередньо від ефективності механізму дії органів державної податкової служби. Введення оперативного обліку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.