лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Порядок обліку вищезазначених активів місцевих бюджетів аналогічний порядку обліку активів Державного бюджету; схожими є характеристики відповідних, практично однойменних субрахунків, що використовуються при цьому. З огляду на це, уявляється недоцільним надання детального викладу матеріалу щодо означеного питання; натомість пропонується розгляд специфічних особливостей та найскладніших позицій процесу обліку активів та зобов’язань місцевих бюджетів. До таких операцій слід віднести порядок обліку видачі кредитів, отримання останніх тощо.
Видача кредитів з місцевого бюджету здійснюється за рішенням відповідної ради про місцевий бюджет на даний рік. Надання кредитів супроводжується заключенням угоди між відповідним органом виконавчої влади та одержувачем кредиту. На підставі отриманого рішення органу місцевого самоврядування про надання кредиту, органи Державного казначейства здійснюють відображення зазначеної операції на субрахунках:

 • 3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету»;
 • 3152 «Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовуються на спеціальні видатки»;
 • 1111 «Єдиний казначейський рахунок»;
 • 1231 «Рахунки місцевих бюджетів в установах банків»;
 • 1711 «Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі Державного казначейства»;

та одночасно

 • 1521 «Короткострокові кредити, надані з місцевого бюджету;
 • 1522 «Довгострокові кредити, надані з місцевого бюджету»;
 • 4431 «Розрахунки з бюджетними кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду бюджету»;
 • 4432 «Розрахунки за операціями з кредитами спеціального фонду місцевих бюджетів»;

та одночасно

 • 7231 «Кредитування загального фонду місцевого бюджету за вирахуванням погашення»;
 • 7921 «Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення».

Повернення позик здійснюється у порядку, визначеному угодою. Відповідний обсяг коштів, що ідентифікується як повернутий бюджетний кредит (повністю чи частково), на підставі платіжних документів позичальника, звірених з випискою банків або файла початкових платежів від СЕП НБУ, зараховується на єдиний казначейський рахунок/субкореспондентський рахунок, відкритий в органі Державного казначейства — при включенні органу Державного казначейства до СЕП НБУ, чи на рахунки місцевих бюджетів в установах банків — у разі, якщо рахунки органам Державного казначейства відкриті на їх ім’я в установах уповноважених банків. При цьому в кореспонденції з рахунками 1111/1231/ 1711 виступають субрахунки:

 • 3153 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів» — при поверненні позичок, наданих до набрання чинності Бюджетного кодексу України, а також при поверненні бюджетних кредитів, нада­них за рішеннями Верховної Ради АРК чи інших відповідних рад за КЕКВ 4000 «Кредитування з вирахуванням погашення зі спеціального фонду місцевого бюджету»;
 • 3143 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів» — при поверненні бюджетних кредитів, наданих за рішенням місцевих рад за КЕКВ 4000 із загального фонду.

Одночасно з даним проведенням у системі рахунків відображається зменшення кредитів, наданих з місцевого бюджету кореспонденцією субрахунків 4431, 4432 та 1521/1522. Також означена операція відображається за класом 7 «Видатки бюджету» в кореспонденції відповідних рахунків за групою 723 «Кредитуван­ня місцевого бюджету за вирахуванням погашення» та контррахунка 7921.
Кошти, які за умовами угоди повинні бути сплачені за використання бюджетного кредиту одержувачами кредитів, зараховуються на підставі платіжних документів на перерахування коштів до складу надходжень до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів з одночасним віднесенням означеної суми на доходи місцевого бюджету. При цьому здійснюються вже відомі із п. 2 проведення за субрахунками:

 • 1111/1711 чи 1231 та 3141/3151;

та одночасно:

 • 6911 та 6121/6122.

У кінці операційного дня засобами програмного забезпечення на підставі меморіальних документів кошти із субрахунків 3143, 3141 та 3153, 3154 списуються на субрахунки 3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету», 3152 «Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки» відповідно.
Порядок надання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету до місцевих установлено Бюджетним кодексом України. Зазначена передача бюджетних коштів проводиться в обсягах, затверджених Законом «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Перерахування дотацій і субвенцій місцевим бюджетам здійснюється платіжними дорученнями Державного казначейства. Для відображення зазначеної операції у плані рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів призначено такі субрахунки, як 1111/1711, 1231 та 3141/3151, 6121/6122 та 6911.
Після зарахування коштів на відповідні рахунки, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.02, № 205 означені кошти із субрахунків 3141 та 3151 направляються на субрахунки 3542 та 3542 відповідно, з яких згідно з визначеним порядком направляються на здійснення видатків розпорядників коштів.
Окремою складовою зобов’язань місцевих бюджетів виступають короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів, що виникли в процесі виконання місцевого бюджету, та запозичення до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які відповідно до статей 73 та 74 Бюджетного кодексу України, можуть надаватись Раді Міністрів АРК місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад з фінансово-кредитними установами.
Відмітимо, що статтею 49 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» встановлено, що «планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України». При цьому означене покриття має здійснюватись у межах бюджетного планового періоду на договірних умовах без нарахування відсотків за користування означеними коштами. Відповідно до «Порядку покриття Державним казначейством України планових бюджетних тимчасових касових розривів місцевих бюджетів», затвердженого наказом Державного казначейства України  від 30.01.03 № 16, надання Державним казначейством місцевим бюджетам означених короткотермінових позичок здійснюється за умов: прийняття рішення з боку Верхов­ної Ради АРК чи відповідної місцевої ради про отримання короткотермінової позички; визначення потенційним позикоодержувачем терміну надання позички в межах трьох місяців планового бюджетного року; не перевищення основної суми боргу місцевого бюджету 15 % доходів за загальним його фондом, після виключення суми субвенцій з інших бюджетів. Для отримання позички до органів Державного казначейства подаються такі до­кументи:

 • заява про отримання короткотермінової позички;
 • прогноз надходжень доходів загального фонду (за вирахуванням субвенцій з інших бюджетів) на період отримання позички;
 • інші документи щодо кредитоспроможності заявника, які ос­танній має надати органам Державного казначейства за їх вимогою.

Рішення про надання або відмову в наданні позички приймається управлінням Державного казначейства упродовж 2 днів після отримання пакета документів від заявника, про що останній інформується письмово. Для юридичного оформлення стосунків сторін з приводу надання — отримання позички на покриття тимчасових касових розривів, між сторонами, які виступають в якості кредитодавця і кредитоотримувача, укладається (на підставі поданих заявником документів) договір, яким регулюється механізм надання та повернення позички. Договір укладається між управліннями Державного казначейства та Радою Міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних рад. Обов’язковою умовою погашення позички є повернення відповідного обсягу коштів до 30 листопада поточного бюджетного року. Кредитування місцевих бюджетів здійснюється за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунка з урахуванням ліміту АРК, областям, містам Києву і Севастополю для надання короткотермінових позичок відповідним місцевим бюджетам, який установлюється щомісячно на наступний місяць Головою Державного казначейства України.
Інформація за отриманими короткостроковими позичками місцевого бюджету відображається на субрахунках 1111/1711 чи 1231, а також:
223 «Внутрішнє фінансування місцевого бюджету»;
3252 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів»;
4431 «Розрахунки за операціями з кредитів загального фонду місцевих бюджетів».
Дані по запозиченнях за коштами спеціального фонду, які здійснюються місцевими бюджетами відповідно до рішення Верховної Ради АРК, а також інших відповідних рад, відображаються на субрахунках 1111/1711 чи 1231, 223, а також 3254 «Раху­нок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів», 4432 «Розрахунки за операціями з кредитів спеціального фонду місцевих бюджетів». Подальший рух зарахованих кредитів здійснюється в регламентований час засобами програмного забезпечення відповідно до меморіальних докумен­тів і шляхом віднесення означених коштів на субрахунки 3142 та 3152 відповідно.
Взаєморозрахунки, що виникають у процесі виконання місцевого бюджету, можуть носити двоваріантний характер. По-перше, це розрахунки з іншим місцевим бюджетом, по-друге, це розрахунки з Державним бюджетом. Взаємні розрахунки щодо місцевих бюджетів виникають унаслідок:
1) змін законодавства, яке регламентує розподіл доходів і видатків між бюджетами після затвердження бюджету;
2) змін адміністративно-територіального поділу;
3) передачі з одного бюджету до іншого фінансування певних заходів (наприклад, капітальних вкладень);

4) змін відомчої підпорядкованості підприємств, організацій та установ.

Початком процесу проведення взаєморозрахунків слід вважати розрахунок суми, яку слід віднести на взаєморозрахунки, та визначення терміну її погашення. Означені операції проводяться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності. Визначені позиції щодо суми і терміну доводяться до відповідного органу Державного казначейства України та фінансового органу (з яким мають бути проведені взаєморозрахунки) шляхом надання їм Довідки про взаємні розрахунки.
Передача з одного місцевого бюджету до іншого планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів супроводжується внесенням змін до бухгалтерського обліку за показниками відповідного місцевого бюджету, зокрема: щодо міс­цевого бюджету, який передає зменшення річного обсягу планових та фактичних показників, а щодо місцевого бюджету, якому передають зазначені показники відповідно відбивається збільшення однойменних показників за відповідними кодами бюджетної класифікації. За проведеними операціями зі зміни даних обліку сторони складають Довідки про зміни річного розпису асигнувань бюджету та зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, які передають до відповідних органів Державного казначейства.
Установи, видатки яких передаються з одного бюджету до іншого, складають фінансову звітність на дату передачі, яку в терміни, визначені для подання звітності, подають органу Державного казначейства України, який обслуговував установу. Паралельно зазначені установи готують і подають до фінансового органу, в підпорядкованість якого передаються видатки бюджетних установ, організацій та відповідного органу Державного казначейства України, який обслуговуватиме даного розпорядника коштів, такий пакет документів:

 • затверджений кошторис;
 • помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;
 • звіт про виконання кошторису на момент передачі бюджетних установ, організацій та заходів.

Передача бюджетних установ, організацій та заходів з одного бюджету до іншого супроводжується одночасним закриттям та відкриттям рахунків цих установ у відповідних органах Державного казначейства України.
Вищеописані операції по взаєморозрахунках повинні здій­снюватись у грошовій формі (якщо інше не передбачено чинним законодавством).
За результатами проведених взаєморозрахунків щоквартально органи Державного казначейства України проводять з відповідними фінансовими органами звірку відносно відображених в обліку вищевказаних операцій.
Відповідно до нормативно правового поля взаєморозрахунки між бюджетами мають бути погашені до кінця бюджетного року. У випадках порушення терміну, встановленого для проведення взаєморозрахунків, або зазначені розрахунки на 1 листопада поточного бюджетного року є непогашеними, органи Державного казначейства мають забезпечити проведення останніх шляхом застосування встановленого ними нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). При розрахунку даного показника виходять із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету, згідно з розписом відповід­ного бюджету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.