лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Надалі операції по казначейському виконанню місцевих бюджетів щодо проведення фактичних видатків включають перерахування коштів на видаткові операції, при цьому механізм означеної процедури залежить від адресності видатків щодо фондів. Так, на підставі розпорядження про виділення коштів ГРК складеного відповідним фінансовим органом, затвердженого головою місцевого органу влади, органи Державного казначейства України після реєстрації даного документа у Журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів із загального (спеціального) фондів, здійснюють перерахування коштів на особові рахунки розпорядників коштів. На підставі розпорядження інформація щодо зазначеної процедури фіксується на рахунках:
3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету».
3531 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету».
9223 «Зведені поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів».
9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».
Факт надходження коштів на особові рахунки підтверджує виписка з особового рахунка, яка надається головному розпоряд­нику коштів. На підставі виписки головний розпорядник готує та подає органу Державного казначейства України розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам. Отриманий розподіл перевіряється органом Державного казначейства України на предмет відповідності вка­заних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань щодо загального фонду та зареєстрованих фінансових зобов’язань нижчестоящих розпорядників коштів у розрізі КЕКВ. У разі якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, поданий розподіл в обо­в’язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів; за умов відсутності останньої, зазначений документ повертається без виконання. При позитивному рішенні, прийнятому по факту перевірки розподілу (наявності й відповідності всіх необхідних показників), кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ.
Перерахування платежів з одного рахунка на інший, які відкриті на балансі одного органу Державного казначейства України без виходу в СЕП НБУ, здійснюється меморіальними ордерами, які складаються на підставі відповідних платіжних доручень розпорядників коштів.
В системі рахунків бухгалтерського обліку операція по перерахуванню коштів на реєстраційні рахунки РК, що відкриті в УДК, відображається в зазначеному територіальному органі Дер­жавного казначейства за рахунками:
3541 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів».
3531 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевих бюджетів».
9221 «Поточні бюджетні призначення по загальному фонду місцевих бюджетів».
9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».
За умов відкриття реєстраційних рахунків розпорядників коштів на балансі відділення Державного казначейства в управлінні Державного казначейства здійснюється проведення:
Дебет 3531 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевих бюджетів».
Кредит 3911 «Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів Державного казначейства».
Перерахування означених коштів управліннями державного казначейства відділенням супроводжується кореспонденцією рахунків 3911 та 1111/1231.
Відділення Державного казначейства на підставі меморіальних документів виписок банківських установ та платіжних доручень здійснює відображення інформації про надходження коштів з особових рахунків ГРК чи розпорядника коштів 2-го рівня за субрахунками 1231, 3541, 9221, 9911, а також субрахунка 1711 «Субкореспондентський рахунок Єдиного казначейського рахунка», за дебетом якого фіксують дані про суми, які надходять, а за кредитом проводяться суми, що списуються з субрахунків Єдиного казначейського рахунка.
Зарахування коштів спеціального фонду місцевого бюджету на особові рахунки розпорядників здійснюється органами Державного казначейства на підставі оформленого в аналогічному порядку розпорядження на виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Засобами програмного забезпечення відбувається переведення коштів з балансового рахунка 3152 на балансовий рахунок 3532 з відповідною кореспонденцією та одночасним проведенням за субрахунками 9242 та 9921.
Перерахування коштів з особового рахунка ГРК чи розпорядника коштів 2-го ступеня підвідомчим установам, які обслуговуються також обласним управлінням Державного казначейства, здійснюється останнім у порядку, описаному раніше, при цьому на підставі розподілу коштів відбувається відображення інформації на субрахунках:
3532 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету».
3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеці­ального фонду місцевого бюджету».
9222 «Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів».
9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».
За умов виділення коштів ГРК чи розпорядникам коштів 2-го рівня з їх особових рахунків в управлінні Державного казначей-
ства підвідомчим органам, реєстраційні рахунки яких відкриті на балансі відділень Державного казначейства, в управлінні Держав­ного казначейства на підставі розподілу коштів здійснює кореспонденцію за субрахунками 3532, 3911. У відділенні Державного казначейства, у свою чергу, на підставі отриманих від управління Державного казначейства меморіальних документів, здійснюється відображення інформації про надходження коштів з особових рахунків ГРК та розпорядників коштів 2-го рівня за субрахунками 1711/1231, 3542 та 9222, 9921.
Власні кошти розпорядників коштів, що входять до складу спеціального фонду місцевого бюджету, також підлягають реєстрації (як об’єкт обліку виконання місцевих бюджетів) у системі рахунків бухгалтерського обліку. Якщо розпорядник обслуговується управлінням Державного казначейства, останнє, на підставі платіж­них доручень на перерахування коштів, здійснює зарахування коштів з відображенням зазначеної операції на рахунках:
1111 «Єдиний казначейський рахунок»;
1231 «Рахунки місцевих бюджетів в установах банків»;
3542 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеці­ального фонду місцевого бюджету»;
6124 «Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету»;
6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджету»;
9222 «Поточні бюджетні призначення по спеціальному фонду місцевих бюджетів»;
9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».
При отриманні управлінням Державного казначейства платіж­ного доручення або файла початкових платежів від СЕП НБУ на проведення зарахування сум до складу власних коштів розпорядника, які обслуговуються балансовим відділенням Державного казначейства, в управлінні здійснюється фіксація інформації на субрахунках 1111 та 3911. На суму перерахування коштів із субкореспондентського рахунка відділення, в разі наявності відкритих реєстраційних рахунків на балансі відділення в управлінні здійснюється зворотне проведення до попереднього.
Надходження власних коштів розпорядника, що обслуговується у відділеннях Державного казначейства, супроводжується проведенням у останніх за рахунками: 1711, 1231, 3542 та одночасно 6911, 6124, а також одночасно 9222, 9911.
Наступним етапом обліку видатків бюджету виступають операції по фіксації, групуванню та обробці інформації щодо здійснення готівкових та безготівкових платежів органами Державного казначейства на користь розпорядників коштів. Останні органи виконавчої влади здійснюють оплату видатків розпорядників коштів з їх реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Державного казначейства. Здійснення видатків відбувається за оформленими відповідним чином і поданими до органу Державного казначейства платіжними дорученнями та підтверджувальними до них документами розпорядників коштів, які приймаються до виконання за умов наявності зареєстрованих в органах Державного казначейства України зобов’язань та фінансові зобов’язання залишків коштів на вказаних рахунках за відповідними КЕКВ, а також відповідності змісту операцій за підтверджувальними документами, вказаними у платіжному дорученні КЕКВ.
Таким чином, оплата рахунків розпорядників коштів не є безумовною. Крім вищевказаних причин відмови щодо здійснення відповідних проплат, органи Державного казначейства мають право зупинити проведення зазначеної операції щодо конкретного розпорядника коштів у разі, якщо встановлено факти:

 • відсутності затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань останнього;
 • відсутності або недостатності обсягу бюджетних і кошторис­них призначень;
 • недостатності коштів на відповідних рахунках;
 • має місце факт недотримання або порушення встановленого порядку використання коштів відповідно до загального або спеціального фондів бюджету;
 • має місце факт неподання розпорядниками бюджетних коштів фінансової звітності.

За таких умов орган Державного казначейства України відмов­ляє в оплаті рахунків розпорядників коштів шляхом письмового оформлення та передачі відмови в оплаті (відмова в оплаті попередньо реєструється органами Державного казначейства в однойменному журналі) упродовж 1 дня разом з первинними докумен­тами відповідному розпоряднику коштів.
В управлінні Державного казначейства проведення видатків за рахунок загального фонду місцевого бюджету на підставі вказаних документів, прийнятих до виконання, відображається за субрахунками: 3541, 1111/1231, одночасно 7221 «Видатки загального фонду місцевого бюджету» та 7911; та одночасно 9121, 9423 в кореспонденції з відповідним контррахунком. Здійснення оплати рахунків розпорядників коштів відділеннями Державного казначейства за відповідними первинними документами відображається у кореспонденції таких субрахунків: 3541, 1711/1231; одночас­но 7211, 7911 та 9121, 9423, 9921.
Проведення видатків розпорядників коштів за рахунок коштів спеціального фонду управлінням Державного казначейства супроводжується здійсненням проведень за такими субрахунками бухгалтерського обліку: 3542, 1111/1231, одночасно 7221, 7911 та 9122, 9424, 9921. Аналогічні в цілому проведення (натомість рахунка 1111 використовується рахунок 1711), на підставі платіжних доручень та інших первинних документів розпорядника коштів здійснюються у відділенні Державного казначейства, яке його обслуговує.
Для проведення видатків у готівковій формі — отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження тощо розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заявку на видачу готівки у 2 примірниках, яка виписується на осіб, які несуть повну матеріальну відповідальність щодо здійснення відповідних готівкових операцій по установі. У заявках на видачу готівки зазначають: суми прибуткового податку з громадян, суми нарахувань до Фон­ду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші обов’язкові платежі, а також наявність або відсутність заборгованості за вказаними платежами. Одночасно із заявкою до органів Державного казначейства розпорядники коштів передають платіжні доручення на перерахування сум відповідних зборів до означених фондів та до бюджету.
На підставі перевіреної заявки та за умови наявності залишку на рахунках розпорядників бюджетних коштів (на суми готівки до отримання та суми податків і зборів до перерахування), органи Державного казначейства України виписують на ім’я зазначених у заявці осіб грошові чеки на отримання готівки, за якими останні отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім’я органів Державного казначейства України. Невикористана готівка підлягає внесенню на вказані рахунки з подальшим зарахуванням відповідної суми коштів на реєстраційні або спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів.
Чекові книжки на отримання готівки в установах банків органами Державного казначейства України можуть передаватися розпорядникам бюджетних коштів, при цьому процесу передачі передує реєстрація чекових книжок у журналі реєстрації виданих чекових книжок із зазначенням номерів чеків та підпису особи, яка отримала чекову книжку.
Для обліку операцій за видатками у готівковій формі призначено вищевказані субрахунки за безготівковими видатковими операціями.
Аналітичний облік видатків місцевого бюджету ведеться у загальному порядку у вищеописаних облікових реєстрах за аналітичними рахунками.
4. Серед об’єктів обліку виконання місцевих бюджетів виділяють (як і щодо Державного бюджету) такі з них як активи, зобов’язання, розрахунки.
До складу активів місцевих бюджетів входять:

 • грошові кошти на рахунках місцевих бюджетів;
 • розміщені депозити місцевого бюджету в НБУ чи інших уповноважених установах банків;
 • цінні папери, що перебувають у власності місцевого бюджету;
 • кредити, надані з місцевого бюджету;
 • кошти місцевого бюджету в дорозі;
 • активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками тощо.

Зобов’язання місцевих бюджетів включають відповідно:

 • зобов’язання за векселями місцевого бюджету;
 • облігації місцевого бюджету;
 • зобов’язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами;
 • внутрішнє фінансування місцевого бюджету;
 • депозити, отримані місцевим бюджетом;
 • зобов’язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками.

Для кожного із зазначених об’єктів обліку в плані рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів призначено відповідний балансовий рахунок.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.