лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  • 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету». За кредитом проводиться зарахування сум надходжень, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів відповідно до законодавства; за дебетом — перерахування сум до повернення та віднесення сум до розподілу;
  • 6221 «Доходи, що підлягають розподілу між рівнями бюджету». За кредитом фіксується сума обсягів коштів, що підлягають зазначеному розподілу; за дебетом — сума зайво або помилково сплачених платежів, що повертаються, а також списання щороку сум зазначених доходів.

На підставі здійсненого розподілу формується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на рахунок 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бю-
джетів».
Окремі види платежів, як то: фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок суб’єктів малого підприємництва та податки, що відповідно до чинного законодавства розподіляються між бюджетами і різними отримувачами коштів підлягають також ідентифікації і розподілу. Зауважимо, що означені платежі тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів, а тому операції по надходженню означених платежів, а також інших коштів, що тимчасово віднесені до доходів місцевого бюджету, фіксується на субрахунках 1111, 1231, 6911, а також:
3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу». За кредитом проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи, які підлягають розподілу; за дебетом відображається інформація про суми зайво або помилково сплачених платежів, що повертаються адресату.
3422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету».
6421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу. За кредитом відображається сума зарахованих надходжень; за дебетом — повернутих адресату як зайво чи помилково сплачених, а також списання надходжень за рік.
6422 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету».
Інформація за результатами розподілу в залежності від виду платежів формалізується у вигляді:

  • відомості № 2 м «Розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на рахунок 3421» — для коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету;
  • відомості № 2 м та Реєстру платників за спрощеною системою оподаткування — щодо надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів, зокрема: фіксованого сільськогосподарського податку, єдиного податку суб’єктів малого підприємництва та ін.

Окрема незначна частина надходжень до місцевих бюджетів може бути ідентифікована щодо бюджетного законодавства як надмірно чи помилково сплачені податки чи збори (останні відповідно до законодавства мають бути повернуті платнику). Зазначена процедура здійснюється на підставі рішення органів стяг­нення. Зокрема, висновки щодо надміру та помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів подаються органами стягнення до відділень Державного казначейства для виконання, яке здійснюється протягом 5 днів з моменту отримання останніх. Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує платіжне доручення про повернення надміру або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету та засобами телекомунікаційного зв’язку щоденно передає останній документ його до відповідного управління Державного казначейства України. Управління Державного казначейства України здійснює безпосереднє перерахування коштів з відповідних рахунків на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку.
В разі, якщо надмірно або помилково сплачені платежі наді­йшли до місцевого бюджету в готівковій формі, повернення остан­ніх здійснюється шляхом оформлення органами Державного казначейства (на підставі вищевказаних висновків) чеків на отримання готівки відповідними особами. Чек має бути пред’явлений до установи банку для отримання зазначеної у ньому суми з рахунків даного органу Державного казначейства, виписка банку за проведеною операцією слугує підставою для списання коштів з рахунків обліку надходжень. За умови надходження до органів Державного казначейства України рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення виконуються органами Державного казначейства України відповідно до вимог нормативно-правових актів, а копії цих рішень передаються органами Державного казначейства України до органів стягнення з метою інформування цих органів.
За здійсненими операціями інформація на підставі вказаних документів фіксується на таких субрахунках відповідно до первинної класифікації коштів зворотними проведеннями:

  • 1111, 1231, 3141, 3151, 3161, 3421, 3422;
  • 6121, 6122, 6123, 6421, 6422, 6911.

Залишки коштів на кінець дня за субрахунком 3141 «Надхо­дження до загального фонду місцевих бюджетів» з метою щоденної акумуляції платежів або сумарного їх обліку переносяться на субрахунок 3142 «Кошти загального фонду місцевого бюджету», а залишки субрахунка 3151 «Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки» відносяться відповідно на субрахунок 3152 «Кошти спеціального фон­ду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки». Кількість аналітичних рахунків, що відкриваються до «котлових» балансових рахунків, залежить від кількості місцевих бюджетів, оскільки кожному місцевому бюджету повинен відповідати певний рахунок. Окрім того, має бути відкритий один нейтральний аналітичний рахунок за рахунком 3142 для акумуляції інформації про доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів відповідно до ст. 66 Бюджетного кодексу України.
Аналітичний облік означених операцій ведеться відповідно до наказу Державного казначейства  від 28.11.2000 № 119 Про затвердження інструктивної бази в оборотно-сальдових та сальдових відомостях, (ф. 7—1, 7—2) за аналітичними рахунками.
3. Склад видатків місцевих бюджетів, як і доходів, визначається Бюджетним кодексом України (ст. 88—91), законом про Державний бюджет України на відповідний рік та відповідними нор­мативними документами місцевих бюджетів.
Початку відображення операцій за видатками місцевих бюджетів в обліку передує формування бази даних мережі розпоряд­ників коштів місцевих бюджетів, затвердження документів, що застосовуються в процесі їх виконання, а також відображення інфор­мації щодо зобов’язань розпорядників коштів.
Формування мережі розпорядників коштів здійснюється за участю розпорядників коштів різних рівнів та органів Державного казначейства за їх місцезнаходженням у такому порядку: перші, не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року подають останнім дані про розташування мережі установ і органі­зацій, які попередньо погоджуються з місцевим фінансовим органом (зміни в територіальному розташуванні мережі також доводяться до відповідних органів Державного казначейства).
По факту затвердження місцевих бюджетів фінансові органи складають на паперових та електронних носіях і направляють річ­ний розпис асигнувань місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів до органів Державного казначейства України, які реєструють їх на відповідних рахунках груп:
922 «Бюджетні призначення з місцевих бюджетів».
927 «Бюджетні призначення з загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань».
9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».
На підтвердження здійснених проведень на оригіналах документів проставляється відбиток штампу «Зареєстровано і взято на облік».
Упродовж тижня Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань відповідних місцевих бюджетів та помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів для затвердження в установленому порядку кошторисів і планів асигнувань розпорядниками бюджет­них коштів.
Головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів після отримання витягу з річного розпису асигнувань з місцевих бюджетів формують і подають до відповідних органів Державного казначейства за встановленою мережею розподіл показників зведених кошторисів та розподіл показників зведених планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня (на паперових та електронних носіях). Розпорядники, які не мають підвідомчих установ, подають кошторис та план асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів. Після проведення контролю за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у річному розписі асигнувань місцевих бюджетів, органи Державного казначейства відбивають в обліку дані зведених кошторисів та планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів на аналітичних рахунках за групами:

  • 912 «Кошторисні призначення з місцевих бюджетів».
  • 914 «Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань».
  • 9921 «Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».

При виявленні невідповідності кошторисів та планів асигнувань даним розпису місцевих бюджетів останні документи розпорядників повертаються адресату для приведення зазначених документів у відповідність до розпису бюджету. Зведений кошторис доповнюється інформацією щодо зведення показників спеціального фонду кошторису на відповідний рік, яка оформлюється підписом керівника та головного бухгалтера установи.
В разі, якщо в установлений законодавством термін, не здій­снюється затвердження місцевого бюджету, фінансові органи до 30 грудня звітного року (на паперових і електронних носіях) направляють органам Державного казначейства тимчасовий розпис асигнувань з місцевих бюджетів для реєстрації у встановленому порядку. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи доводять до головних розпорядників коштів витяги із тимчасового розпису асигнувань, після чого рух інформаційних потоків здійснюється за вищевказаною схемою. Після затвердження річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету і до моменту затвердження кошторисів і планів асигнувань, розпорядники коштів здійснюють свої видатки відповідно до проектів останніх документів, засвідчених підписами керівника і головного бухгалтера установи. Видатки розпорядників коштів, здійснені у зазначений період, мають бути враховані в затвердженому кошторисі й плані асигнувань.
У випадках прийняття змін до рішення територіальної ради щодо відповідного місцевого бюджету, фінансові органи формують і подають до органів Державного казначейства довідку про внесення змін у розпис та помісячний розпис місцевого бюджету у встановлений термін. Органи Державного казначейства, після реєстрації довідок, здійснюють фіксацію отриманих за довідками показників у системі вищевказаних рахунків бухгалтерського обліку за класом 9. Аналогічну інформацію фінансові органи надають розпорядникам коштів, для підготовки і подання головними розпорядниками коштів упродовж 3 днів реєстрів змін зведених кошторисів і помісячних планів асигнувань місцевих бюджетів до відповідних органів Державного казначейства (зазначені документи складаються в розрізі нижчестоящих розпорядників коштів). В окремих випадках (коли зміни в планових показниках є наслідком змін щодо територіального розташування або підпорядкування нижчестоящих розпорядників коштів) до вищевказаних документів ГРК формуються і додаються зміни до мережі. Для внесення змін до кошторисів та помісячних планів асигнувань розпорядників коштів нижчого рівня, вищестоящі розпорядники коштів формують, затверджують і надають останнім довідки про зміни кошторису та зміни помісячного плану асигнувань. Означена процеду­ра по введенню змін щодо обсягів місцевого бюджету виконує­ться в разі внесення коректив щодо коштів не тільки загального фонду, але й спеціального фонду (в частині всіх його складових за винятком власних надходжень).
Внесення змін до показників спеціального фонду кошторисів у частині власних надходжень бюджетних установ, починається з підготовки розпорядниками коштів довідки про внесення змін до індивідуальних планових показників щодо вказаних коштів. Означена довідка затверджується керівником вищестоящої установи та погоджується з територіальним фінансовим органом (без внесення змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом), після чого передається органам Державного казначейства. Орган Державного казначейства приймає довідки та фіксує відповідні дані щодо змін кошторисів у системі рахунків групи 912. Розпорядник коштів з моменту передачі довідки до органів Державного казначейства здійснює виконання кошторису в частині означеної складової спеціального фонду за скоректованими (з урахуванням змін) показниками. На рівні головних розпорядників коштів та управлінь Державного казначейства здійснюється звірка показників щодо вказаних змін під час подання першими останнім квартальної звітності, складеної з урахуванням узагальнених показників довідок про внесення змін до спеціального фонду нижчестоящих розпорядників коштів.
Одночасно з означеними проведеннями, на підставі поданої до органів Державного казначейства інформації щодо індивідуальних показників бюджетних призначень до облікових даних вводяться показники щодо асигнувань на покриття зобов’язань за рахунками:
9241 «Асигнування на взяття зобов’язань по загальному фонду місцевих бюджетів».
9242 «Асигнування на взяття зобов’язань по спеціальному фонду місцевих бюджетів».
Подальші дії по казначейському виконанню місцевих бюджетів за видатками передбачають реєстрацію зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників коштів бюджету.
Реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань разом з первинними документами приймаються органами Державного казна-
чейства у відповідності до наказу Державного казначейства від 19.10.2000 р. № 103 про «Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства» у межах залишків коштів на зазначених рахунках групи 924, та фіксуються у встановленому порядку на субрахунках:
9421 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевого бюджету».
9422 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів».
9423 «Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду».
9424 «Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.