лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Номінальна вартість облігації становить 1000 гривень. Короткострокова облігація державної позики має нульову ставку доходу, середньострокові й довгострокові — річну відсоткову ставку змінного доходу, яка визначається за відповідним розрахун­ком. Облігації реалізуються юридичними і фізичними особами на умовах добровіль­ності придбання через проведення аукціонів, при цьому ціна реалізації облігацій залежить від терміну їх погашення. Державна облігація у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача, яка проводиться у порядку, визначеному Національним банком України. Право володіння короткостроковими державними облігаціями за­свідчується щодо:

 • клієнтів депозитарію Національного банку — довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Націо­нального банку;
 • депонентів клієнтів депозитарію Національного банку — виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.

Платежі з погашення короткострокових державних облігацій здійснюються у безготівковій формі:

 • клієнтам депозитарію Національного банку — Національним банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
 • юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, — клієнтами депозитарію банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Націо­нального банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.
Ціна продажу та розмір річної відсоткової ставки доходу за середньостроковими та довгостроковими державними облігаціями зі змінною ставкою доходу розраховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик».

Для обліку операцій щодо випуску, розміщення, виплат доходів за відповідними ставками та погашення даного виду цінних паперів у плані рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету передбачено наступні субрахунки:
2121 «Короткострокові облігації Державного бюджету».
2122 «Середньострокові облігації Державного бюджету».
2123 «Довгострокові облігації Державного бюджету». За кредитом рахунків проводяться суми емісії відповідного виду облігацій Державного бюджету; за дебетом — відображаються суми погашення облігацій Державного бюджету.
3211 «Кошти, залучені до загального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів».
3212 «Кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів». За кредитом рахунків здійснюється зарахування сум коштів, залучених до загального/спеціального фонду державного бюджету від розміщення цінних паперів; за дебетом відображається перерахування коштів на котлові рахунки 3112, 3122 з метою поповнення загального/спеціального фонду Державного бюджету та/або повернення помилково зарахованих сум.
8711 «Розміщені короткострокові облігації Державного бюджету».
8712 «Розміщені середньострокові облігації Державного бюджету».
8713 «Розміщені довгострокові облігації Державного бюджету». За дебетом зазначених рахунків відображаються суми розміщених облігацій державного бюджету відповідного терміну погашення; за кредитом — суми відповідних видів облігацій Державного бюджету, продані відповідно до договору.
9831 «Емітовані короткострокові облігації Державного бюджету».
9832 «Емітовані середньострокові облігації Державного бю-
джету».
9833 «Емітовані довгострокові облігації Державного бюджету». За дебетом рахунків проводяться суми емісії облігацій Державного бюджету з відповідним терміном погашення; за кредитом — суми погашення облігацій Державного бюджету з від­повідним терміном погашення.
Для відображення даних операцій використовуються також рахунки 1111, 1122, 1222 та 4311, 4312, характеристика яких була надана раніше.
Ще один вид цінних паперів держави — казначейські зобов’язання, являють собою боргові цінні папери, що імітуються державою в особі Міністерства фінансів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 15 «Про випуск казначейських зобов’язань» генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування, обігу, погашення та знищення даного виду державних цінних паперів виступає Ощад­ний банк України, з яким Міністерство фінансів укладає угоду на виконання означених функцій. Національний банк України відповідно до зазначеного положення та Закону України «Про Націо­нальний банк України» здійснює доставку та інкасацію бланків казначейських зобов’язань і купонів до них, а також забезпечення безоплатного надання готівки установам Ощадбанку для погашення даних цінних паперів, їх купівлю-продаж тощо.
Казначейські зобов’язання випускаються в документальній формі на пред’явника та розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення. Номінальна вартість казначейського зобов’язання та термін обігу встановлюються рішенням уряду. Так номінальна вартість одного казначейського зобов’язання серій А, В, С, Д, Е, F, G, H, випущених у 2002 р. становить 50 грн, а термін обігу налічує 24 місяці. За формою казначейське зобов’язання являє собою бланк з основним текстовим матеріалом та 8 купонів, за якими у встановлений термін (раз на 3 місяці) здійснюється виплата виграшу, яка становить за кожним купоном 2 грн. Погашення казначейських зобов’язань (виплати номінальної вартості та виграшу за останнім купоном) чи виплата виграшу за ними здійснюється, починаючи з другого дня, що настає після закінчення терміну обігу казначейських зобов’язань чи купонного періоду. Казначейські зобов’язання можуть бути придбані за бажанням фізичної особи шляхом готівкового чи безготівкового розрахунку щодо даного виду цінного паперу. Кошти, отримані Ощадбанком від реалізації казначейських зобов’язань, протягом 3 днів з моменту початку продажу, мають бути перераховані на окремий рахунок Державного казначейства.
Погашення чи виплата виграшу здійснюється установами Ощадбанку України за бажанням власника грошима в готівковій або безготівковій формі шляхом зарахування їх на рахунок, зазначений пред’явником казначейського зобов’язання. Для здійснення розрахунків за казначейськими зобов’язаннями (виплати виграшу та погашення казначейських зобов’язань) Державне казначейство перераховує кошти на кореспондентський рахунок Ощадбанку в Національному банку не пізніше ніж протягом останнього робочого дня відповідного купонного періоду або терміну обігу казначейських зобов’язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті. Придбання, виплата виграшу та погашення казначейських зобов’язань здійснюються виключно у гривнях.
Облік операцій по випуску, розміщенню, виплаті виграшу та погашенню даного виду цінних паперів здійснюється за рахунком 2131 «Інші цінні папери бюджету» (за кредитом рахунка проводяться суми емісії інших цінних паперів держави, за дебетом — суми погашення останніх), 9834 «Емітовані інші цінні папери державного бюджету» та іншими рахунками, схарактеризованими у зазначеному пункті попередньо.
Кредити, отримані Державним бюджетом, виступають одним з інструментів його збалансованості. За типом боргового зобов’я­зання традиційно виділяють:

 • внутрішнє кредитування держави (з боку підприємств, установ та інших суб’єктів господарювання);
 • зовнішнє кредитування (з боку міжнародних фінансових організацій (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку тощо)), іноземних країн.

Отримання кредитів оформлюється кредитною угодою з обо­в’язковим детальним обговоренням питання забезпечення наданих ресурсів державними гарантіями. Залучення та обслуговування іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, здійснюється спеціально визначеними урядом банками-агентами, склад яких визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5.05.1997 р. № 414 «Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу», відповідним рішенням засідання Кабінету Міністрів і оформляється постановою Кабінету Міністрів. Банки-агенти укладають угоди на обслуговування з відповідними державними органами влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України.
Облік операцій по залученню та погашенню кредитів здій­снює Державне казначейство України. За відповідними первинними документами на отримання коштів та їх перерахування оформлюються проведення у розрізі таких субрахунків:

 • 2211 «Кредити, не віднесені до інших категорій»;
 • 2221 «Кредити, не віднесені до інших категорій». За кредитом рахунків відображаються суми отриманих від резидентів або нерезидентів кредитів, що не віднесені до інших категорій; за дебетом — суми погашення отриманих від резидентів або нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій.
 • 3221 «Рахунок для зарахування до загального фонду Державного бюджету кредитів, отриманих у НБУ». 3223 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду Державного бюджету кредитів, отриманих у НБУ». За кредитом рахунків зараховуються до відповідного фонду Державного бюджету кредити, отримані в Національному банку України; за дебетом рахунків відображається перерахування коштів на котлові рахунки 3112, 3122 з метою поповнення загального або спеціального фондів Державного бюджету та здійснюється відображення повернення помилково зарахованих сум.
 • 3222 «Рахунок для зарахування до загального фонду Державного бюджету інших кредитів, отриманих державним бюджетом». 3224 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету інших кредитів».
 • За кредитом рахунків відображається зарахування до загального або спеціального фонду Державного бюджету отриманих інших кредитів; за дебетом — фіксується інформація щодо перерахування коштів на котлові рахунки 3112, 3122 відповідно для поповнення загального або спеціального фондів державного бюджету або повернення раніше помилково зарахованих сум.
 • 8725 «Кошти, отримані до загального фонду державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України». 8726 «Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України».
 • За кредитом рахунків зараховуються суми коштів, отриманих до загального / спеціального фондів Державного бюджету від залучених кредитів Національного банку України у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок для пасивних рахунків управлінського обліку»; за дебетом фіксується повернення зайво або помилково отриманих до загального / спеціального фондів Державного бюджету коштів у кореспонденції з вищевказаним рахунком.
 • 8727 «Кошти, отримані до загального фонду Державного бюджету від інших залучених кредитів».
 • 8728 «Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету від інших залучених кредитів». За кредитом означених рахунків відображається зарахування сум коштів, отриманих до відповідних фондів Державного бюджету від інших залучених кредитів у кореспонденції з рахунком 8921; за дебетом відбивається повернення зайво або помилково отриманих до фондів Державного бюджету коштів у кореспонденції з означеним рахунком.
 • 8732 «Кошти, направлені на погашення кредитів Державного бюджету». За дебетом рахунка відображаються суми коштів, направлені на погашення кредитів Державного бюджету; за кредитом — повернення зайво або помилково перерахованих коштів у кореспонденції з рахунком 8911.
 • 9814 А «Нараховані суми за обслуговування кредитів». За дебетом рахунка здійснюється нарахування сум за обслуговування кредитів; за кредитом рахунка — списання сум за обслуговування кредитів у момент їх виплати.

Інформація за отриманими кредитами також відображається за рахунками фінансових ресурсів державного бюджету, характеристика яких була надана раніше.
4. У процесі виконання бюджету виникає потреба в проведенні планових та позапланових розрахунків між бюджетами. Необхідність проведення зазначених розрахунків обумовлена механіз­мом розподілу доходів за прийнятими нормативами відрахувань від зібраних зборів та податків, об’єктивно існуючими потребами у міжбюджетних трансфертах, а також змінами у розподілі доходів і видатків.
Розрахунки між бюджетами з приводу надходжень, що підлягають розподілу, є плановими і нормативно закріпленими законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Порядок обліку зазначених розрахунків розглянуто у темі 2.
Розрахунки між Державним та місцевими бюджетами з приводу безоплатної та безповоротної передачі коштів з одного бюджету до іншого, надання міжбюджетних трансфертів — відносяться фактично до операцій по здійсненню видатків для бюджетів, які здій­снюють останні, та до операцій по отриманню доходів — для бюджетів, які є отримувачами міжбюджетних трансфертів. Відповідно до Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти поділяються на:

 • дотацію вирівнювання (міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету);
 • субвенцію (міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції);
 • кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
 • інші дотації.

Щодо показників Державного бюджету України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам як:

  • дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;
  • субвенція на здійснення програм соціального захисту;
  • субвенція на компенсацію витрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень унаслідок надання пільг, установлених державою;
  • субвенція на виконання інвестиційних проектів;
  • інші субвенції.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.