лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. У процесі планування чи виконання бюджету країни уряд держави з метою фінансування бюджетного дефіциту погашення раніше здійснених позик, забезпечення касового виконання Державного бюджету, збалансованості надходження податкових платежів щодо нерівномірності, забезпечення виконання цільових програм тощо приймає рішення про прийняття зобов’язань за їх різноманітними об’єктами, при цьому уряд виступає суб’єктом, що приймає зобов’язання по отриманню і поверненню відповідного обсягу коштів у певний термін, на визначених умовах, а уряди іноземних країн, юридичні й фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти, виступають як суб’єкти, що надають на вищевказаних умовах певний обсяг коштів уряду держави. Рішення про взяття означених зобов’язань затверджується постановою Кабінету міністрів з подальшим виконанням Міністерством фінансів.
Як об’єкти обліку, зазначені зобов’язання представляються у вигляді:

 • цінних паперів, випущених в обіг державою;
 • кредитів отриманих;
 • депозитів отриманих;
 • інших зобов’язань бюджету.

Кожне з визначених зобов’язань має власну внутрішню структуру щодо виконання Державного бюджету. Так, цінні папери, випущені в обіг, поділяються на казначейські векселі; казначейські зобов’язання; облігації внутрішньої державної позики; облігації зовнішньої державної позики.
Казначейський вексель являє собою вид державного цінного паперу, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання Державного казначейства України сплатити після настання строку визначену суму грошових коштів власнику векселя. Відповідно до наказу міністра фінансів України від 09.12.1997 р. № 269 «Про впровадження обігу казначейських векселів», наказу Мінфіну України від 16.11.1999 р. № 279 «Про затвердження Положення про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов’язань з використанням казначейських векселів», наказу Мінфіну України від 19.07.2000 р. № 172 «Про офор­млення заборгованості перед Національним банком України казначейських векселів» останні можуть використовуватись для:

 • на погашення внутрішньої і зовнішньої кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів (розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами);
 • продажу юридичним особам, які є резидентами відповідно до законодавства України;
 • застави — з метою забезпечення зобов’язань перед резидентами відповідно до законодавства про заставу;
 • зарахування у сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до Державного бюджету за бажанням векселедержателя (таке зарахування може бути здійснене у будь-який момент до настання терміну платежу за казначейським векселем).

Учасниками розрахунків казначейськими векселями виступають:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державне казначейство України;
 • Національний банк України;
 • інші суб’єкти господарювання.

Випуск казначейських векселів здійснюється на підставі рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями, затвердженого Міністром фінансів України. Оформлення казначейських векселів здійснюється Державним казначейством у встанов­лений термін. Передача казначейських векселів може бути здійснена безпосередньо суб’єкту господарювання, а для розпорядників коштів схема видачі казначейського векселя передбачає рух інфор­мації за вертикаллю розпорядників коштів бюджету.
Погашення казначейських векселів проводиться органами Державного казначейства України у межах термінів їх дії шляхом:

 • перерахування на рахунок пред’явників казначейських векселів грошових коштів у розмірі відповідних вексельних сум;
 • зарахування суми казначейського векселя у сплату його держателем обов’язкових платежів, що в повному обсязі надходять до державного бюджету.

Векселедержатель, який бажає отримати належні за векселем грошові кошти, подає заяву на погашення казначейського векселя до територіального органу Державного казначейства України за своїм місцезнаходженням не пізніше ніж за 7 робочих днів до настання терміну платежу за казначейським векселем. У разі, якщо векселедержатель бажає зарахувати вексель у сплату обов’яз­кових платежів, він подає заяву на погашення казначейського векселя до вищевказаного органу Державного казначейства України не пізніше ніж за 7 робочих днів до настання терміну, який він хотів би зарахувати суму цього векселя у рахунок сплати податків і зборів, при цьому якщо сума заборгованості по платежах до Державного бюджету менша за суму, вказану в казначейському векселі, то залишок суми погашеного казначейського векселя зараховується у рахунок наступних платежів і не підлягає поверненню.
Відділення Державного казначейства України надсилає до відповідного управління Державного казначейства України реєстр векселедержателів, які подали заяви на погашення казначейських векселів (реєстр складається у двох примірниках: один примірник залишається для обліку і контролю за погашенням казначейських векселів у відділенні Державного казначейства України, другий направляється відповідному управлінню Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі). Управління Державного казначей-
ства України протягом двох робочих днів після отримання реєстрів від своїх відділень перевіряє і узагальнює подані дані, складає зведений реєстр векселедержателів, які подали заяви на погашення казначейських векселів та пересилає його засобами телекомунікаційного зв’язку для затвердження в Державне казна-
чейство України. Після отримання зведеного реєстру, Державне казначейство України протягом 2 робочих днів перевіряє подані дані й приймає рішення щодо погашення казначейських векселів. Рішення закріплюється затвердженням зведеного реєстру головою Державного казначейства України, про що повідомляє уповноважений банк-агент та відповідні управління Державного казначейства.
За умови прийняття рішення щодо погашення казначейських векселів шляхом перерахування на рахунок їх пред’явників грошових коштів у розмірі відповідних вексельних сум, Державного казначейства України надсилає засобами телекомунікаційного зв’язку відповідному управлінню Державного казначейства затверджений зведений реєстр векселедержателів. Після отримання затвердженого зведеного реєстру управління Державного казначейства України перераховують кошти відповідним відділенням Державного казначейства України та передають їм зведений реєстр тих векселедержателів, казначейські векселі яких вирішено погасити. Установа уповноваженого банку-агента, де відкрито рахунок державного бюджету відповідному органу Державного казначейства, протягом 2 робочих днів після отримання затвердженого зведеного реєстру і коштів інформує векселедержателя, який, у свою чергу, подає їй казначейський вексель на погашення. Останній грошовий документ приймає дана банківська установа і відповідно до затвердженого зведеного реєстру перераховує кошти за ним векселедержателю, про що повідомляє орган Державного казначейства.
Якщо погашення векселів Державного казначейства України здійснюється шляхом зарахування їх сум у сплату обов’язкових платежів до Державного бюджету, обмін інформацією та під-
тверджуючими документами між учасниками вексельного обігу (останнім векселедержателем, органами Державного казначейства, установами НБУ або уповноваженого банку-агента, Державною податковою адміністрацією) відбувається в порядку, аналогічному до порядку погашення казначейських векселів шляхом перерахування коштів їх держателям.
Для обліку зазначених операцій по видачі та погашенню казначейських векселів використовуються рахунки в розрізі субрахунків:

 • 2111 «Зобов’язання за векселями Державного бюджету». За дебетом субрахунка проводяться суми виданих векселів; за дебетом — сума погашення векселів у встановленому порядку.
 • 4311 «Розрахунки за цінними паперами загального фонду Державного бюджету».
 • 4312 «Розрахунки за цінними паперами спеціального фонду Державного бюджету». За дебетом рахунків проводяться суми погашених цінних паперів за коштами загального та спеціального фондів Державного бюджету відповідно; за кредитом відображаються суми випущених цінних паперів за коштами загального та спеціального державного бюджету.

8411 «Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства».
8412 «Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства». За кредитом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків не грошовими операціями за асигнуваннями загального та спеціального фондів Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства сум розрахунків щодо зазначених операцій у межах відповідного з фондів Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами».
8421 «Розрахунки за коштами загального фонду державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства». 8422 «Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства». За кредитом рахунків проводиться зарахування сум розрахунків негрошовими операціями за відповідними фондами Державного бюджету, отриманих від нижчесто­ящих органів Державного казначейства у кореспонденції за рахунком 8921; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства сум розрахунків за коштами зазначених фондів Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921.
8431 «Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства».
8432 «Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства». За кредитом рахунків проводиться зарахування сум розрахунків негрошовими операціями за коштами відповідних фондів; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих сум розрахунків від інших органів Державного казначейства. Зазначені рахунки кореспондуються з рахунком 8921.
8511 «Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства».
8512 «Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунків проводиться зарахування сум роз­рахунків за коштами відповідних фондів Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції за рахунком 8911 КА «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами»; за кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за коштами спеціального фонду державного бюджету в кореспон­денції з рахунком 8911 КА «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами.
8521 «Розрахунки за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства».
8522 «Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунків здійснюється зарахування сум розрахунків за асигнуваннями загального та спеціального фондів державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства (у кореспонденції з рахунком 8911); за кредитом — повернення зайво або помилково переданих нижче­стоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за асигнуваннями в межах відповідного фонду державного бюджету (у кореспонденції за рахунком 8911);
8531 «Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету, передані іншим органам Державного казначейства».
8532 «Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного бюджету, передані іншим органам Державного казначейства». За дебетом рахунків відображаються суми розрахунків у межах відповідних фондів Державного бюджету, що передані іншим органам Державного казначейства (у кореспонденції з рахунком 8911); за кредитом — повернення зайво або помилково переданих іншим органам Державного казначейства сум, означених у кореспонденції з рахунком 8911.
До складу цінних паперів держави входять також облігації, які за територіальним статусом сегменту розміщення поділяються на облігації внутрішньої та зовнішньої державних позик. За терміном погашення виокремлюють:

 • короткострокові (термін погашення менше року);
 • середньострокові (термін погашення від 1 до 5 років);
 • довгострокові (термін погашення понад 5 років).

Випуск облігацій державної позики здійснюється на підставі рішення уряду з прийняттям відповідної постанови Кабінету міністрів. Загальний порядок випуску, розміщення та погашення облігацій внутрішніх державних позик регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик». Емітентом означених цінних паперів виступає Міністерство фінансів, яке здійснює щорічний, у межах установленого граничного розміру Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, випуск облігацій внутрішньої державної позики. Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення останніх виступає Національний банк України.
Всі види облігацій внутрішніх державних позик випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках у депозитарії Національного банку, який обслуговує розміщення та обіг державних цінних паперів. До функцій депозитарію НБУ зокрема входить:

 • зберігання і обслуговування обміну державних цінних паперів на рахунках у цінних паперах — та операції емітента щодо випущених ним державних цінних паперів;
 • кліринг і розрахунки за угодами щодо державних цінних паперів.

Кожний випуск державних облігацій супроводжується оформленням глобального сертифіката — документа, що складається на весь випуск цінних паперів у бездокументній формі, який підтвер­джує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитній системі. Зазначений документ зберігається в депозитарії Національного банку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.