лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Окремою частиною фінансових ресурсів у частині грошових коштів Державного бюджету виступають кошти розпорядників коштів, що не перейшли на казначейське обслуговування, як пов­ноправних учасників процесу виконання бюджету. Зазначені кошти зберігаються в уповноважених установах банків. Для обліку надходження і використання останніх призначено рахунок 1221 «Рахунки установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, в установах банків». За дебетом субрахунка відбиваються суми коштів, що надходять на рахунки, на користь розпорядників бюджетних коштів, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні; за кредитом — суми коштів, що списуються з рахунків за дорученням розпорядників коштів Державного бюджету.
Через необхідність здійснення як безготівкових операцій по видатках розпорядників коштів і одержувачів, так і готівкових операцій (виплата зарплати, стипендій), кошти, що направляються на здійснення останніх, виокремлюються на відповідних рахун­ках Державного казначейства. Зокрема, для органів Державного казначейства, що мають кореспондентські рахунки в НБУ, відкривається рахунок для виплати грошових коштів. Для обліку зазначеної категорії коштів, що направляються на готівкові виплати, розпорядникам коштів бюджету та отримувачам призначено субрахунок 1121 «Рахунок державного казначейства в НБУ для виплати готівкових коштів». За дебетом субрахунка здійснюється зарахування сум, що направляються на виплату готівки розпоряд­никам коштів бюджету та одержувачам, на рахунки, відкриті на ім’я органів Державного казначейства в установах НБУ; за кредитом — проводяться суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів та одержувачам.
Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2001 р. № 200 «Деякі питання касового виконання Державного бюджету України» Державне казначейство може залучати до готівкового обслуговування бюджетних коштів банківські установи, зокрема, наказом Державного казначейства України від 30.07.2001 р. № 134 «Про готівкове обслуговування комерційними банками бюджетних коштів» визначено такий перелік зазначених установ:

 • відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;
 • Державний експортно-імпортний банк;
 • Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк», Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»;
 • Український акціонерний промислово-інвестиційний банк «Промінвестбанк»;
 • Акціонерний комерційний банк «Правекс-банк»;
 • Акціонерний комерційний банк «Приватбанк».

Зазначений перелік не є кінцево обмеженим, оскільки за зверненням до Державного казначейства і позитивним рішенням за результатами розгляду останнього Колегією Державного казначейства, він доповнюється. Для обліку зазначених грошових кош­тів, що направляються на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунки органів Державного казначейства в установах уповноважених банків, призначено рахунок 1223 «Рахунки Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів». У дебет рахунка зараховуються суми, що призначені до готівкових виплат розпорядникам коштів бюджету та одержувачам, і які надходять на рахунки, відкриті на ім’я органів Державного казначейства в установах уповноважених банків; за кредитом — суми коштів, що виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою.
Відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» тимчасово вільні кошти бюджету Держав­не казначейство має право розміщувати на депозитних рахунках в НБУ та уповноважених установах банків. Депозитні вклади Держав­ного бюджету за строками використання коштів поділяються на:

 • депозити до запитання — кошти, що залучені на депозит без визначеного строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах;
 • депозити на строк — кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків договором.

Депозити на визначений термін поділяються на депозити короткострокові, середньострокові та довгострокові. На депозитні рахунки кошти перераховуються безпосередньо з кореспондентських та інших рахунків органів Державного казначейства. Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках органів Державного казначейства, виступають доходами загального фонду Державного бюджету України. Проценти за депозитними вкладами можуть бути отримані органами Державного казначейства одночасно з погашенням депозиту, періодично, авансом (під час внесення коштів на депозит). Процентна ставка депозиту визначається депозитною угодою, що заключається між органом Державного казначейства і банківською установою. Для обліку операцій по депозитам державного бюджету призначено рахунки 1111, 1211, а також:

 • 1311 «Короткострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку». 1312 «Середньострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку». 1313 «Довгострокові депозити Державного бюджету, розміщені в Національному банку». 1315 «Депозити Державного бюджету до запитання, розміщені в Національному банку». За дебетом субрахунків фіксуються суми розміщених коштів державного бюджету в установах НБУ; за кредитом — суми повернення депозитів державного бюджету від зазначених банківських установ.
 • 1314 «Прострочена заборгованість за депозитами Державного бюджету, розміщених у Національному банку». За дебетом означеного субрахунка здійснюється зарахування сум простроченої заборгованості за депозитами державного бюджету, розміщеними в Національному банку; за кредитом — списання сум простроченої заборгованості за означеними депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення.
 • 1321 «Інші короткострокові депозити Державного бюджету». 1322 «Інші середньострокові депозити Державного бюджету». 1323 «Інші довгострокові депозити Державного бюджету». За дебетом субрахунків проводяться суми розміщених коштів; за кредитом — суми, які списуються у разі повернення депозитів.
 • 1324 «Прострочена заборгованість за іншими депозитами Державного бюджету». За дебетом субрахунка здійснюються зарахування сум простроченої заборгованості за іншими депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку; за кредитом — списання сум простроченої заборгованості за іншими депозитами Державного бюджету, за умови їх повернення.
 • 1325 «Інші депозити Державного бюджету до запитання». 1326 «Гарантійні депозити та грошове покриття в банках». За дебетом субрахунка відбиваються суми розміщених депозитів та суми грошового покриття за відповідними акредитивами; за кредитом — суми повернених депозитів та суми виконаних акредитивів, або суми, які перераховуються на рахунки простроченої і сумнівної заборгованості.

Оскільки зараховані проценти за депозитами Держбюджету включено в доходи загального фонду, для обліку сум надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету, бюджету на депозитних рахунках призначено рахунки 1111, 1121, а також субрахунки 3111, 6911, 6111, 9611, 9921. Проведення за зазначеними операціями здійснюється на основі укладених угод, відомостей по нарахованим відсоткам за депозитами, виписок банківських установ.
Для залучення додаткових джерел надходжень до бюджету урядом країни в особі Кабінету міністрів може бути прийняте рішення про закупівлю цінних паперів, зокрема акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності. В цілому акція являє собою цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, а також дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Відображення операції по надходженню акцій та сертифіката на суму номіналу вартості акцій здійснюється за рахунками 1111, 1121, 1411 «Цінні папери в активі Державного бюджету» та іншими рахунками. За дебетом рахунка 1411 відображається сума залучених цінних паперів. За кредитом субрахунка відбивається сума продажу або погашення цінних паперів. Нарахування дивідендів від акцій, що знаходяться в активі держави, здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.08.1996 р. № 170 «Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету України дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах». Об’єктом (джерелом) дивідендних відрахувань є прибуток акціонер­ного товариства, який залишається в його повному розпорядженні після відрахувань з балансового прибутку встановлених законодавством податків, інших платежів до бюджету, процентів за банківський кредит і по облігаціях, інших відрахувань відповідно до установчих документів акціонерного товариства. Сума прибутку на виплату дивідендів, яка визначена рішенням про розподіл прибутку акціонерного товариства, надалі має назву — маси дивіденду. Безпосередня сума дивідендів, що підлягає виплаті державі, а отже і перерахуванню до Державного бюджету, визначається як результат від множення маси дивіденду на частку державного майна у статутному фонді акціонерного товариства (у відсотках), зареєстрованому у встановленому порядку. Перерахування дивідендів до бюджету здійснюється на підставі прийнятого за підсумками року рішення про розподіл прибутку та нарахування дивідендів у 5-денний термін, починаючи з першого дня виплати дивідендів. Облік дивідендів, отриманих від вищевказаних акцій, які відповідно до п. 15 ст. 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» віднесені до доходів загального фонду, здійснюється в межах уже описаних рахунків, що використовуються для відображення операцій за доходами загального фонду Державного бюджету.
Слід відмітити, що в кінці звітного періоду, переважно щодо органів Державного казначейства, які не ввійшли в СЕП НБУ, можлива ситуація тимчасового перебування активів у дорозі (коли кошти перераховані одним органом Державного казначейства іншому до кінця звітного періоду, а їх надходження відбувається в наступному звітному періоді). Для обліку зазначених коштів призначено субрахунки:

 • 1611 «Кошти загального фонду Державного бюджету в дорозі».
 • 1612 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету в дорозі».

На зазначених субрахунках за дебетом відображається сума коштів, що не зарахована на рахунки органу Державного казначейства у поточному році й на звітну дату вважається сумою у дорозі; за кредитом відповідно проводяться суми коштів, які в наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органів Державного казначейства.

 • 4451 «Інші розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету».
 • 4452 «Інші розрахунки за коштами спеціального фонду Державного бюджету».

За дебетом субрахунків проводиться урахування сум проведених розрахунків за коштами спеціального та загального фондів; за кредитом — сум розрахунків, які повинні бути проведені.
Важливою частиною активів Державного бюджету є надані бюджетні кредити, видача яких здійснюється відповідно до рішень Уряду та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес. Зокрема, до них відносяться:

 • позички, видані на закупівлю сільгосппродукції за державним контрактом;
 • позички, видані на закупівлю сільськогосподарської техніки;
 • позички, видані з метою фінансового забезпечення підготовки сільськогосподарської техніки до проведення весняно-польових робіт;
 • позички, з метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально–технічними ресурсами;
 • позички на капітальне будівництво об’єктів тощо.

Державне кредитування є прямим, цільовим, необоротним, строковим, в обов’язковому порядку забезпеченим заставою. Озна­чена процедура здійснюється шляхом надання бюджетних кредитів безпосередньо Міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади для фінансування підприємств, об’єднань. Останні укладають з Державним казначе­й­ством кредитну угоду, яка регулює фінансово-правові відносини сторін і в якій установлюється розмір річної відсоткової плати за використання бюджетних коштів. Надані державні кредити поділяються на короткострокові — дія терміном погашення менше одного року, та довгострокові — з терміном погашення більше одного року.
Для обліку операцій по наданню кредитів з Державного бюджету призначено рахунки 1111, а також:

 • 1511 «Короткострокові кредити, надані з Державного бю-
  джету».
 • 1512 «Довгострокові кредити, надані з Державного бюджету».

За дебетом зазначених субрахунків фіксується інформація про суми кредитів, що надані з Державного бюджету, за кредитом — суми, що надійшли для погашення заборгованості за наданими кредитами з державного бюджету.

 • 4421 «Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету».
 • 4422 «Розрахунки за бюджетними кредитами, наданими за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету».

За дебетом означених субрахунків відображається сума повер­нутих кредитів із Державного бюджету, а за кредитом — проведених бюджетних кредитів.

 • 3113 «Рахунок для зарахування повернутих бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету».
 • 3123 «Рахунок для зарахування повернутих бюджетних кредитів, наданих за рахунок спеціального фонду Державного бюджету».

За кредитом рахунків відображаються зарахування сум повернутих кредитів, за дебетом — зарахування коштів до складу фонду бюджету, за рахунок якого було видано кредит.

 • 7131 «Кредитування загального фонду бюджету за вирахуванням погашення».
 • 7132 «Кредитування спеціального фонду бюджету за вирахуванням погашення».
 • 7921 «Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення».
 • 8211 «Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящими органами Державного казначейства».
 • 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами».

Як і за іншими рахунками бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, за означеними рахунками ведуться особові картки (ф. 7—3; 7—4), а також сальдові та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками (ф. 7—1; 7—2). Записи в них здійснюються на підставі указаних первинних документів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.