лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік виконання бюджету

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дещо інший порядок перерахування коштів для здійснення видатків передбачено для ГРК, що відповідно до відомчої класифікації видатків мають коди 771—791. Обслуговування таких головних розпорядників коштів, як Рада міністрів АРК, державні адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі, починається з доведення їм Державним казначейством (протягом 3 днів з дня отримання розпису) витягу з річного розпису призначень та розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету з одночасною передачею копій останніх документів до відповідних управлінь Державного казначейства.
На момент отримання управлінням витягу, даний територіальний орган Державного казначейства має сформувати дані про мережу за інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим, державних адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі, поданою до початку бюджетного року (розпорядники коштів нижчого рівня подають мережу відповідним відділенням Державного казначейства). Вищевказані головні розпорядники коштів протягом п’яти робочих днів після отримання витягів з розписів подають до відповідного управління Держказначейства розподіл показників зведених кошторисів доходів і видатків та планів асигнувань у розрізі розпорядників коштів нижчого рівня на паперових та електрон­них носіях, а в разі виникнення змін, що виникають у процесі виконання Державного бюджету, в аналогічному порядку подають реєстр змін зведеного кошторису видатків та помісячних планів асигнувань загального фонду Державного бюджету.
Здійснення видатків Державного бюджету в даному випадку за означеним напрямком починається на центральному рівні проведенням Державним казначейством України переказу коштів з рахунка загального фонду Державного бюджету на особові/зведені особові рахунки зазначених ГРК, відкриті в управліннях Державного казначейства України. Управління Державного казначейства України за результатами операційного дня або за запитом ГРК, надають виписку з означених рахунків останнім клієнтам. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державні адміністрації в областях, містах Києві та Севастополі подають до обласного управління Державного казначейства розподіл коштів за повною економічною класифікацією видатків бюджету у двох примірниках на паперових та електронних носіях. За умов цільового призначення коштів, поданий розподіл в обов’язковому порядку повинен ураховувати примітку щодо призначення коштів, у протилежному випадку документи повертаються без виконання. Подальше проходження документів здійснюється у звичному порядку.
Отримання розпорядниками коштів фінансових коштів, що віднесені до складу власних надходжень останніх, супроводжується їх зарахуванням на спеціальні реєстраційні рахунки.
Фінансові кошти, що призначені до отримання одержувачам коштів, відповідні органи Державного казначейства зараховують на рахунки одержувачів коштів Державного бюджету. Слід зауважити, що означеній процедурі передує:

  • внесення одержувачів коштів до мережі відповідного розпорядника коштів;
  • включення відповідного планового обсягу коштів, що призначаються для одержувача коштів, до складу планових показників зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника коштів.

Особливості виконання Державного бюджету за видатками в умовах включення органів Державного казначейства в єдину внутрішню платіжну систему полягають у проведенні деяких технічних відмінностей за операціями щодо організації роботи органів Державного казначейства по касовому виконанню Державного бюджету за видатками, як то: отримані від головних розпорядників коштів розподіли виділених бюджетних асигнувань перевіряються Державним казначейством в автоматизованому режимі, групуються за територіями і на їх основі складаються реєстри на виділення бюджетних асигнувань, які засобами електронного зв’язку передаються територіальним управлінням Державного казначейства; при внесенні змін до пропозицій, розпоряджень про виділення бюджетних асигнувань зведених реєстрів та реєстрів здійснюється облік цих змін на відповідних рахунках позабалансового обліку в автоматизованому режимі. На підставі інформації територіальних управлінь про залишки коштів на рахунках, відкритих у відповідних органах Державного казначейства, платіжного календаря відповідної області, Державним казначейством України приймається рішення щодо механізму підкріплення коштами реєстрів під виділені бюджетні асигнування, при цьому останній визначається в кожному конкретному випадку окремо відповідно до порядку, встановленого нормативними документами Державного казначейства України. Підставою для перерахування коштів відповідному органу Держав­ного казначейства є розпорядження.
Для здійснення синтетичного обліку операцій по переведенню коштів на зведені особові, особові та реєстраційні рахунки використовуються наступні балансові рахунки: 1111, 1122, 1222, 3112, 9091, 9093, 8221, 8911, 9921, 8921, 8111, 9211, 9251 охарактеризовані раніше, а також:
1711 «Субкореспондентський рахунок, відкритий в органі Державного казначейства». За дебетом рахунка відображаються суми, які надходять на Субкореспондентський рахунок на користь органів Державного казначейства; за кредитом — суми, що вилучаються з субкореспондентських рахунків органів Державного казначейства, у тому числі і за дорученням клієнтів.
3511 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету».
3512 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду Державного бюджету».
За кредитом субрахунків здійснюється зарахування коштів, виділених головним розпорядникам та розпорядникам коштів другого ступеня із загального та спеціального фондів Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами; за дебетом — відбиваються направлення сум коштів на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня.
3513 «Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету».
3514 «Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду Державного бюджету».
За кредитом субрахунків здійснюється зарахування коштів, виділених із загального та спеціального фондів державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій без визначення адресності коштів щодо КФКВ; за дебетом — списання коштів за розподілом щодо призначення голов­ним розпорядником коштів.
3521 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету».
3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників коштів спеціального фонду Державного бюджету». За кредитом субрахунків відбивається зарахування коштів, виділених розпоряднику з відповідного фонду бюджету на утримання установи; за дебетом — направлення визначених сум коштів на здійснення видат­ків розпорядника, згідно із кошторисом доходів і видатків або списання залишків з рахунка у встановленому законодавством порядку.
3911 «Технічні рахунки управлінь Державного казначейства».
7111 «Видатки загального фонду державного бюджету».
7121 «Видатки спеціального фонду державного бюджету». Аналітичний облік за рахунками ведеться в разі КФКВ, КВКВ, КЕКВ. За дебетом субрахунків відбиваються суми касових видат­ків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 «Контррахунок за видатковими операціями»; за кредитом — упродовж року проводяться суми коштів, по відновленню касових видатків розпорядників у кореспонденції зі вказаним контррахунком, а в кінці
року здійснюється віднесення видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з рахунками 5111 «Результат виконання загального фонду Державного бюджету» та 5112 «Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету».
7911 «Контррахунок за видатковими операціями».
8111 «Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства».
8112 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства». За кредитом субрахунків здійснюється відображення зарахування сум коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами»; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства коштів Державного бюджету в кореспонденції з вищевказаним рахунком управлінського обліку.
8221 «Асигнування загального фонду Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства».
8222 «Асигнування спеціального фонду державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства». Задебетом субрахунків відбивається факт зарахування коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонден­ції з рахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами»; закредитом — зарахування повернутих коштів державного бюджету, які були помилково або в зайвому обсязі перераховані нижчестоящим органам Державного казначейства (у зворотній до попередньої кореспонденції).
8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами».
8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами». Призначені для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондуються з активними та пасивними рахунками 8 класу «Управлінський облік») відповідно до процесу відображення інформації щодо зазначених операцій передує розробка аналітичних параметрів рахунків та відповідно до цього відкриття аналітичних рахунків. Порядок розробки останніх викладено в Інструкції про відкриття рахунків у системі Державного казначейства, затвердженій наказом Державного казначейства від 28.11.2000 р. № 119 Відповідно до означеного нор­мативного документа алгоритм побудови параметрів аналітичних рахунків бюджетних рахунків, призначених для відображення операцій клієнтів (за бюджетними асигнуваннями та іншими коштами) має наступний вигляд:
BBBB K GGG NNNNNNN
де ВВВВ — номер балансового рахунка;
К — ключ, що вираховується автоматично за стандартом СЕП НБУ;
GGG — код типу рахунка, що присвоюється набору аналітичних параметрів;
NNNNNNN — параметр (довільна комбінація цифр), що забезпечує унікальність номера рахунка з відповідним набором аналітичних параметрів.
Оскільки фіксація вищеописаних операцій по виконанню видаткової частини Державного бюджету в системі рахунків здійснюється як на рівні Державного казначейства, так і на рівні управлінь і відділень (для відділень Держказначейства, які є балансовими чи ще не перейшли у СЕП НБУ), кореспонденція на кожному з рівнів набуває такого вигляду:

У Державному казначействі:

  • на суму виділених коштів із загального фонду Державного бюджету головним розпорядникам коштів, на підставі відповідних меморіальних документів Державного казначейства з метою зарахування на:
  • зведені особові рахунки (за узагальненими пропорціями)

Дебет 3112 Кредит 3513
Дебет 9093 Кредит 9921

  • особові рахунки (відкриті за кодами функціональної класифікації)

Дебет 3112 Кредит 3511
Дебет 9091 Кредит 9921

  • на суму перерахованих платіжним дорученням коштів з осо­бових рахунків розпорядників своїм підвідомчим установам здійс­нюється така кореспонденція рахунків

Дебет 3511           Кредит 1111/1122, 1222
Дебет 8221           Кредит 8911
Відмітимо, що за рахунками 1122 та 1222 відображається інформація за даною операцією щодо органів Державного казначейства, що не перейшли у СЕП НБУ.
На рівні управління Державного казначейства при отриманні файла початкових платежів здійснюється зарахування коштів на особові рахунки розпорядників коштів другого рівня. При цьому проводиться наступна кореспонденція:
Дебет 1111/1122, 1222    Кредит 3511
Дебет 8921                       Кредит 8111
Дебет 9211, 9251             Кредит 9921
Перерахування коштів розпорядниками коштів другого ступеня на власні реєстраційні рахунки для подальшого здійснення видатків у процесі діяльності установи та на реєстраційні рахунки розпорядників коштів третього ступеня здійснюється на підставі платіжного доручення. При цьому в управлінні Державного казначейства проводяться наступні проведення:
а) при безбалансовості відділення Державного казначейства, до територіальної належності яких відносяться дані розпорядники коштів:
Дебет 3511 Кредит 3521
б) за наявності балансів на рівні відділень Державного казначейства, до територіальної належності яких відносяться дані розпорядники коштів:
Дебет 3511 Кредит 3911, 3521
та одночасно на суму коштів, перерахованих розпорядником третього ступеня:
Дебет 8911 Кредит 8221
в) за наявності відділень ДК, що не ввійшли у СЕП НБУ
Дебет 3511 Кредит 1122, 1222, 3521
та одночасно на суму коштів, переведених розпорядникам коштів третього ступеня, здійснюється проведення
Дебет 8911 Кредит 8221
При здійсненні даної комплексної кореспонденції проводиться звірка залишків на рахунках позабалансового обліку щодо кошторисних призначень асигнувань та зобов’язань розпорядників коштів, зокрема 9111, 9211, 9131, 9411/9413.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.