лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Порядок формування АПУ та ротації членів АПУ. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу десяти представників від професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України) та десяти представників від міністерств та відомств України, в тому числі від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики та Міністерства юстиції України. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.
За рішенням АПУ в Республіці Крим, областях та містах Київ і Севастополь можуть створюватись регіональні відділення Аудиторської палати України (РВ АПУ).
Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів АПУ або двох членів РВ АПУ.
Ротація здійснюється на основі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування. Анкетування організовує і проводить Комісія з анкетування один раз на рік. В анкетуванні беруть участь усі аудитори України, які визнані такими згідно із Законом України. Ротація проводиться згідно з положенням «Про ротацію членів Аудиторської палати України» № 22 від 24.11.94 р. При проведенні ротації враховуються такі обставини:

 • добровільне вибуття членів АПУ або РВ АПУ;
 • звільнення члена АПУ або РВ АПУ із організації, яка його делегувала;
 • відклик члена АПУ і РВ АПУ за ініціативою органу, що його делегував;
 • відсутність підряд більше ніж на трьох засіданнях АПУ або РВ АПУ без поважних причин;
 • невиконання обов’язків, передбачених Статутом АПУ.

Повідомлення аудиторів АПУ про ротацію здійснюється Комісією шляхом публікації оголошення про ротацію членів АПУ в засобах масової інформації. Анкетування повинно починатись не раніше ніж за тиждень з часу повідомлення про це і закінчуватися за три тижні. Для анкетування використовуються бланки суворої звітності двох типів анкет:
1) серія А для анкетування членів АПУ;
2) серія В для анкетування членів РВ АПУ.
Анкетування вважається проведеним, якщо в ньому взяло участь не менше 75 % аудиторів. Ротації підлягають члени АПУ і РВ АПУ, які набрали найбільшу кількість голосів на предмет припинення їх діяльності.
Спілка аудиторів України є Всеукраїнською професійною організацією, яка об’єднує сертифікованих аудиторів України. Спілка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдання щодо отримання прибутку з метою перерозподілу його між своїми членами. Спілка може відкривати свої окремі територіальні відділення за наявності в них не менше п’яти сертифікованих аудиторів, які є членами спілки. Мета діяльності спілки полягає в об’єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів, сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні. Для досягнення поставленої мети Спілка вирішує такі завдання:

 • представляє законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління України;
 • вносить пропозиції до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності;
 • сприяє дотриманню законності і проведенню профілактики правопорушень серед своїх членів;
 • у разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку.

Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до АПУ та достроково їх відкликати; порушувати клопотання про припинення повноважень членів АПУ, які делеговані Мінфіном, Мінстатом, Мін’юстом та Головною державною податковою адміністрацією України; вносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту.
Членами Спілки аудиторів можуть бути громадяни України, які мають сертифікат аудиторів, визнають статут Спілки та сплачують членські внески; можуть бути індивідуальні та колективні члени Спілки. Прийом у індивідуальні члени Спілки проводиться на підставі письмової заяви аудитора. Прийом у колективні члени здійснюється радою Спілки на підставі рішення трудового колективу аудиторської фірми.
Також не менш важливими ланками, які безпосередньо займаються аудиторською діяльністю, є аудиторські фірми та аудитори як суб’єкти підприємницької діяльності.
2.3. Аудиторські фірми та порядок їх створення.
Порядок сертифікації та реєстрації
аудиторів і аудиторських фірм

Аудиторська фірма — юридична особа, заснована з метою здійснення аудиторської діяльності. Аудиторська фірма — організація, яка включена до реєстру аудиторів і аудиторських фірм України і займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-якої форми власності. В Україні аудиторські фірми зареєстровані, як правило, у формі товариств з обмеженою відповідальністю та закритих акціонерних товариств. Основною умовою створення аудиторських фірм є наявність одного сертифікованого аудитора. В аудиторській фірмі загальний відсоток учасників, що не є аудиторами, не може перевищувати 30 %, керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.
Аудиторські фірми України залежно від участі в них аудиторів різних країн поділяються на національні, в яких працюють тільки аудитори України, та міжнародні — спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн.
Для державної реєстрації аудиторської фірми подаються такі документи:
1) рішення власника про створення юридичної особи;
2) статут;
3) реєстраційна картка встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію;
4) документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного капіталу суб’єкта господарської діяльності в розмірі згідно з чинним законодавством;
5) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
Аудиторська діяльність в Україні може здійснюватись і одноосібно громадянином України, якщо він має сертифікат аудитора, зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і не займається іншими видами діяльності, крім аудиторських послуг.
Згідно з Положенням про Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. № 95, аудиторські фірми та аудитори, що пройшли державну реєстрацію, для того щоб здійснювати аудиторську діяльність, мають пройти реєстрацію в автоматизованому банку даних і бути включеними до єдиного Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України.
Для включення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України (Реєстр АФ і АУ) аудитори чи аудиторські фірми у десятиденний термін з моменту одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинні подати до регіонального відділення Аудиторської палати України заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Реєстраційна картка заповнюється у двох примірниках. Один примірник передається до регіонального відділення Аудиторської палати України, другий залишається у звітуючого. Дані реєстраційної картки заповнюються чорнилом темного кольору акуратно і чітко, без виправлень.
У разі перереєстрації аудиторської фірми (аудитора) внаслідок зміни будь-яких даних, що наводяться в реєстраційній картці, аудиторські фірми (аудитори) повинні у терміни, передбачені чинним законодавством, письмово повідомити про ці зміни регіональне відділення Аудиторської палати України. У разі неподання або несвоєчасного подання аудиторською фірмою (аудитором) відомостей про зміни показників реєстраційної картки Аудиторська палата України призупиняє діяльність аудиторської фірми (аудитора) строком до 6-ти місяців.
Виключення з Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України здійснюється після скасування державної реєстрації.
Сертифікат аудитора — це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань і надає право громадянину України, який отримав його, на здійснення аудиту підприємств та господарських товариств різних форм власності на території України (серія «А»), банків (серія «Б»).
Порядок сертифікації аудиторів здійснюється АПУ відповідно до Закону України, Статуту АПУ, Положення про регіональні відділення АПУ та Положення про сертифікацію аудиторів.
Право на отримання сертифіката мають громадяни України, які здобули вищу освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста або магістра), певні знання з аудиту та досвід роботи не менше трьох років поспіль за фахом аудитора, бухгалтера, ревізора, юриста, фінансиста або економіста та успішно склали іспит на отримання сертифіката. Іспит на отримання сертифіката проводиться в два етапи: перший — письмове тестування, другий — письмове розв’язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менше 70 % правильних відповідей за результатами тестування. Другий етап проводить тільки АПУ. Термін чинності сертифіката — п’ять років.
Претендент на отримання сертифіката подає до АПУ в одному примірнику або до регіонального відділення АПУ в двох примірниках такі документи, які реєструються Секретаріатом АПУ або регіонального відділення АПУ в спеціальному журналі з видачею подавцеві розписки:

  • заяву за встановленою формою;
  • копію диплома, засвідчену у встановленому порядку;
  • копію трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку;
  • документ про сплату за проведення сертифікації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.