лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК,
В ЯКОМУ РОБИТЬСЯ ВІДМОВА
ВІД НАДАННЯ ВИСНОВКУ АУДИТОРА


«...У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини неможливості), Ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів.
Вищенаведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому (в основному).
У зв’язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів Ми не можемо надати об’єктивний аудиторський висновок по фінансовій звітності Товариства, підготовленій станом на 01 січня 20__ року».

8.2. Особливості складання спеціальних
аудиторських висновків

Окрім визначених Міжнародним стандартом аудиту № 700 «Аудиторський висновок» п’яти видів основних висновків залежно від мети проведення аудиту, їх форми та зміст можуть бути більш деталізовані.
До таких випадків можна віднести:

 • аудит підприємств, що приватизуються;
 • аудит акціонерних товариств та підприємств—емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів);
 • проведення тематичного аудиту;
 • аудит окремих частин фінансової звітності;
 • аудит фінансової звітності, що підготовлена у відповідності з іншими принципами обліку;
 • аудит узагальненої фінансової звітності тощо.

При проведенні аудиту підприємств, що приватизуються, необхідно керуватись «Методологічними роз’ясненнями стосовно здійснення аудиторських перевірок фінансового стану підприємств, що приватизуються», затвердженими наказом Фонду Державного майна України від 3 серпня 1995 р. № 998 із змінами та доповненнями.
При складанні висновку такого аудиту необхідно врахувати в ньому такі питання:

 • проведення інвентаризації статей балансу;
 • аналіз результатів проведеної інвентаризації активів, капіталу, зобов’язань;
 • аналіз стану об’єктів основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів;
 • стану облікової політики;
 • відповідність облікових та фактичних даних на дату проведення приватизації.

При проведенні аудиту акціонерних товариств необхідно враховувати вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств—емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів) і методичні рекомендації з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО.
В аудиторському висновку має бути реальне відображення достовірності та повноти бухгалтерської звітності, а також проведений аналіз основних показників фінансового стану товариства.
При проведенні тематичного аудиту висновок аудитора за результатами тематичного аудиту складається за довільною формою, але він повинен включати в себе основні елементи, які наводяться, як правило, в такому порядку:
1) назва незалежного аудитора (аудиторської фірми);
2) назва підприємства;
3) вступ;
4) посилання на те, яка фінансова інформація перевірялася;
5) посилання на те, яку відповідальність несе керівництво клієнта, а яку аудитор;
6) параграф, де описується характер тематичної перевірки, яка проводилася;
7) інформація про правила чи практику, що використовувалися під час перевірки;
8) опис роботи, зробленої аудитором;
9) параграф, де передбачається висновок аудитора про фінансову звітність;
10) дата висновку;
11) адреса аудитора;
12) підпис аудитора.
При цьому аудитор повинен упевнитися, чи відповідають умови договору про проведення тематичної перевірки спеціальним вимогам користувача або замовника аудиторського висновку. Помилкове уявлення про відповідність умов договору вимогам клієнта або замовника є суттєвим тоді, коли інше розумне тлумачення могло б привести аудитора до думки, що в підсумку твердження цього висновку суттєво відрізняються від спеціальних вимог користувача або замовника. У своєму висновку аудитор може посилатися на примітки до фінансової звітності підприємства, що відображають розуміння клієнтом основних умов договорів.

 • Аудит окремих частин фінансової звітності

Аудитора можуть попросити зробити висновок по одній або кількох позиціях фінансової звітності підприємства, наприклад, про стан дебіторської заборгованості, наявність матеріальних ресурсів, правильність нарахування преміальних винагород співробітникам або правильність розрахунку податків. Такі послуги можуть проводитися окремо або як частина аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства. Однак такий вид перевірки не зводиться зрештою до написання висновку про фінансову звітність у цілому, і тому аудитор дає висновок тільки про те, чи підготовлений цей компонент фінансової звітності відповідно до прийнятої на початку року системи обліку на підприємстві.
Багато елементів фінансової звітності підприємства пов’язані між собою, наприклад, стаття «доходи від реалізації продукції, робіт, послуг», з одного боку, і «розрахунки з покупцями», — з іншого тощо. При аудиті таких компонентів аудитор інколи не може визначити значення їх відокремлено від суміжних компонентів, тому йому слід проводити аудиторську перевірку з урахуванням їх тісного зв’язку. Визначаючи масштаб процедур перевірки, аудитор повинен проаналізувати ті статті фінансової звітності підприємства, котрі пов’язані між собою і суттєво впливають на інформацію, про яку аудитор дає свій висновок.
У разі дослідження окремих компонентів фінансової звітності аудитор повинен визначити розмір їх суттєвості стосовно всієї звітності.
Щоб запобігти тому, щоб користувач висновку про окремі позиції фінансової звітності не сприйняв цей висновок як такий, що стосується фінансової звітності підприємства в цілому, аудитор повинен попередити клієнта про те, що він не може оприлюднювати цей висновок як такий, у якому говориться про повну фінансову звітність підприємства.
У випадку складання висновку негативного характеру або відмовлення від висловлення висновку про фінансову звітність підприємства аудитор може зробити висновок про окрему позицію фінансової звітності підприємства, який відрізняється від негативного тільки в тому разі, якщо він не складає суттєву її частину.
У випадку, коли аудитор підтверджує фінансову звітність, що підготовлена у відповідності з іншими принципами обліку, аудитор повинен визначити, чи в змозі користувач або замовник фінансової звітності підприємства та аудиторського висновку зі спеціальних питань зрозуміти з назви або з приміток до неї, що вона підготовлена згідно із спеціальними вимогами замовника. Якщо у назві такої фінансової звітності або у тексті немає відповідних посилань і вказівок, то аудитор повинен зробити відповідні доповнення до вже підготовленого висновку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.