лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.2. Аудит ліквідності
та платоспроможності підприємства
Аудит фінансового стану підприємств АПК починають із вивчення ліквідності і платоспроможності підприємства. До платоспроможного відноситься підприємство, в якому сума поточних активів (запаси, кошти, дебіторська заборгованість та інші активи) більша або дорівнює його зовнішній заборгованості (зобов’язанням).
Ліквідність підприємства виявляється в можливості швидко мобілізувати діючі засоби (активи) для оплати у відповідні строки по зобов’язаннях (пасивах), а також непередбачених боргів. Показник ліквідності залежить від ступеня відповідності платіжних засобів, що є в наявності, та короткострокових боргових зобов’язань.
Поняття платоспроможності та ліквідності дуже близькі, але дру­ге є більш ємне. Ліквідність характеризує як поточний стан розрахун­ків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому.
Ліквідність підприємства є важливим критерієм оцінки його фінансового стану акціонерами, банками, постачальниками та іншими партнерами. Ліквідність — одна з найважливіших умов стійкого фінансового стану підприємства.
Високоліквідними засобами підприємств АПК є грошові засоби в касі і на поточних рахунках в банку, так як вони у будь-який час можуть бути використані для оплати заборгованості.
Наступними за ступенем ліквідності активами є цінні папери і термінова дебіторська заборгованість за відвантажені товари і надані послуги.
Менш ліквідною є прострочена заборгованість за відвантажені товари, що не оплачені в строк покупцями за розрахунковими документами, термін оплати якої невідомий.
Ще менш ліквідними вважаються вартість готової продукції, яку ще потрібно буде реалізувати, а також вартість запасів матеріальних цінностей.
Ліквідні засоби використовуються підприємством на погашення першочергових зобов’язань по заробітній платі, банківських кредитах і процентів за ними, по відрахуваннях та інших платежах.
Послідовність розміщення засобів (активів) за їх ліквідністю, тобто можливості обертання в готівкові гроші, можна представити таким чином:
1. Гроші:

 • банкноти, депозити, монети;
 • переказні векселі, грошові перекази, чеки;
 • поточний рахунок.

2. Цінні папери, які легко реалізуються:

 • короткострокові акції і облігації;
 • акцептовані банком векселі;
 • договір з перекупки;
 • депозитні сертифікати.

3. Дебіторська заборгованість:

 • по основній діяльності;
 • по інших видах діяльності.

4. Матеріально-виробничі запаси:

 • готова продукція;
 • матеріали;
 • товари;
 • незавершене виробництво;
 • інші запаси.

5. Необоротні активи:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • інвестиції;
 • відкладені платежі;
 • відкладені витрати.

Платоспроможність підприємства характеризується його можливостями здійснювати чергові платежі і виконувати грошові зобов’язання за рахунок готівкових грошей і грошових засобів активів, що легко мобілізуються.
Тобто платоспроможність — це наявність у підприємства грошових коштів і їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості. Ознаками платоспроможності є:

 • наявність грошей у касі та на поточних рахунках;
 • відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

До платіжних засобів відносяться суми по таких статтях балансу, як грошові засоби, товари відвантажені, готова продукція, розрахунки з покупцями та замовниками та інші активи, що легко реалізуються. До складу платежів і зобов’язань входять заборгованість з оплати праці, короткострокові і прострочені кредити банку, постачальники та інші кредитори і першочергові платежі.
В умовах ринкових відносин платоспроможність аграрного підприємства вважається найважливішою умовою його господарської діяльності.
Оцінка рівня платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних засобів, тобто з урахуванням часу, що необхідний для перетворення їх у грошову готівку. Найбільш мобільною частиною оборотних засобів є грошові засоби і цінні папери. Менш мобільними є засоби в розрахунках, готовій продукції, товарах відвантажених та інші. Найбільшого часу ліквідності для обміну їх у грошові засоби потребують виробничі запаси і затрати.
На практиці для аналізу показників ліквідності підприємств АПК використовують показники, що наведені в табл. 7.1.
Таблиця 7.1

Основні показники ліквідності підприємства
та методика їх розрахунку

         

Показник

Методика розрахунку
на основі форм звітності

Нормативне
значення
показника

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

>0,2

Коефіцієнт проміжної
ліквідності

>0,7

Коефіцієнт покриття

>2

Власний оборотний капітал

Ф. 1 (р. 380 – р. 080)

?

Маневреність власного
оборотного капіталу

?

7.3. Аудит фінансової стійкості
Фінансова стійкість аграрного підприємства є однією з найважливіших характеристик його фінансового стану. Вона пов’язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів.
До власних коштів відносяться:

 • статутний капітал — вартісне відображення сукупного внеску засновників (власників) в майно підприємства при його створенні. Розмір статутного капіталу визначається засновницькими документами і може бути змінений тільки за рішенням засновників підприємства і за умови внесення відповідних змін у засновницькі документи;
 • резервний капітал — джерело власних коштів, яке створюється підприємством відповідно до законодавства шляхом відрахувань від прибутку;
 • цільове фінансування — джерела власних коштів підприємства, які створюються за рахунок відрахувань від прибутку, що залишаються в розпорядженні;
 • нерозподілений прибуток — частина чистого прибутку, яка не була розподілена підприємством станом на дату складання звіту.

З іншого боку, до позикових коштів відносяться:

 • короткострокові кредити банків — кредити банків, що знаходяться як у межах країни, так і за кордоном, які отримані на строк не більше одного року;
 • довготермінові кредити банків — позики банків, що отримані на строк понад один рік;
 • кредиторська заборгованість підприємства постачальникам і підрядникам, що створилася в результаті розриву між часом отримання матеріальних цінностей або споживанням послуг і датою його фактичної сплати;
 • заборгованість за розрахунками з бюджетом;
 • боргові зобов’язання підприємства з оплати праці перед своїми працівниками;
 • заборгованість органам соціального страхування;
 • заборгованість підприємства іншим господарським контрагентам.

Раціональне формування джерел коштів аудитором визначається за їх структурою. Основна увага приділяється власному капіталу.
Оцінка структури джерел коштів, яку доводиться подавати аудитору банкам-кредиторам, стосується зміни частки власних коштів у загальній сумі джерел коштів із погляду фінансового ризику при складанні угод, договорів. Ризик зростає у тих випадках, коли зменшується частка власних коштів.
Внутрішньовиробнича оцінка зміни частки власних коштів ґрунтується на необхідності скорочення або збільшення власного капіталу, скорочення або збільшення довготермінових або короткотермінових позик. Частка зовнішніх позик, кредитів і кредиторської заборгованості у загальних джерелах коштів залежить від співвідношення відсоткових ставок за кредит і ставок на дивіденди. Природно, що структура джерел коштів залежатиме від цих обставин. Співвідношення власного капіталу до залученого, як правило, має бути 1 : 2.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об’єк­тивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі рівня його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господар­ської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.