лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.11. Аудит фінансових результатів
підприємств АПК
Узагальнюючим показником роботи підприємств АПК є прибуток, що характеризує ефективність виробництва. Прибуток є основним джерелом поповнення (оновлення) активів підприємства.
Під час аудиту фінансових результатів перевіряються доходи від реалізації продукції, надання послуг, матеріалів тощо. Основними джерелами при перевірці вищевказаних питань є журнал-ордер 11 с.-г., регістри, відомості обліку реалізації сільськогосподарської продукції, товарно-матеріальних цінностей та послуг Ф-22, 23, (за рахунками 70, 71, 90, 94), відомість обліку затрат на виробництво, виходу продукції, наданих послуг Ф-30, 31. Разом із цим необхідно перевірити ті первинні документи і перш за все товарно-транспортні накладні, приймальні квитанції, подорожні листи автомобіля, журнали вагаря, щоденники надходження сільськогосподарської продукції, звіти про рух матеріальних цінностей, про переробку продукції, про продаж сільськогосподарської продукції, касові ордери тощо з метою виявлення достовірності натуральної та залікової ваги реалізованої продукції, її повної собівартості і реалізаційної ціни. Особливу увагу необхідно звернути на те, чи реальні знижки та надбавки, для цього перевіряють показники якості реалізованої продукції, витрати від недоплат з боку покупців.
Перевіряючи продаж сільськогосподарської продукції на ринку, встановлюють її обсяги, правильність встановлення цін і повноту оприбуткування виручки в касу господарства на підставі «Звіту про продаж сільськогосподарської продукції» (Ф-125), який є підставою для списання реалізованої продукції; запитів адміністрації ринків про діючі на період продажу цих чи інших партій продукції, ціни продажу тощо; дані про оприбуткування виручки, одержаної від ринкової торгівлі за рахунком 30 «Каса»; оподаткування підзвітних осіб.
Підприємства можуть неправомірно занижувати прибуток від реалізації через неправильне відображення в обліку виручки, одержаної від покупців під виглядом фінансової допомоги, короткострокової позики, поповнення фондів соціального призначення та інших цільових надходжень. Якщо в результаті аудиторської перевірки будуть виявлені такі факти, то необхідно зробити корективи, одночасно збільшивши розмір прибутку до оподаткування.
В умовах ринкових відносин у структурі балансового прибутку значну питому вагу мають фінансові результати від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів та інших активів. Правильність відображення доходів і витрат контролюють на основі записів на рахунках класу 8 «Витрати за елементами», 9 «Витрати діяльності» та класу 7 «Доходи і результати діяльності» з використанням як первинних документів, так і регістрів бухгалтерського обліку (реєстри документів по реалізації товарів, робіт, послуг Ф 11.1—11.3 с.-г., відомості 11.4 с.-г., книги аналітичного обліку Ф. 11.5 с.-г. та
журнали-ордери 11 с.-г., 15 с.-г. тощо). А за рахунком 79 «Фінансові результати» — фінансові результати підприємства відповідно до видів діяльності.
Особливу увагу слід звернути на розділ реєстру «Відмітки про оплату», для цього широко використовують зустрічну перевірку взаємопов’язаних документів (прибуткові касові ордери, виписки банку з доданими до них документами, рахунки-фактури, накладні внутрішньогосподарського призначення).
Важливим етапом аудиту господарських операцій з формування фінансових результатів діяльності підприємств АПК є перевірка достовірності облікових даних за бартерними операціями. Під час перевірки цього питання слід керуватися основними нормативними документами: листом Міністерства фінансів України № 18-4147 від 30.11.92 р., Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 № 168/97-ВР; Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР, П(С)БО 15 «Доходи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 тощо.
Достовірність облікових даних позареалізаційних фінансових результатів насамперед потрібно перевірити за даними журналу-ордеру № 15 с.-г. на підставі виправдовуючих первинних документів. Потім необхідно встановити обґрунтованість та законність списання відповідних сум, причини незаконних списань і винних у втратах. Під час перевірки списання збитків від простроченої дебіторської заборгованості слід переконатися в законності такої операції і з’ясувати, яких заходів слід вживати для відшкодування заборгованості.
При аудиті збитків від стихійного лиха необхідно звернути увагу на те, чи не є ці витрати результатом безгосподарності керівництва підприємства, чи підтверджені наслідки лиха відповідними актами. Важливо також мати на увазі, що у випадках, коли підприємством обраний інший порядок нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, ніж у попередньому році, у поточному році проводиться коригування сум зносу.
Завданнями аудиту фінансових результатів є:

 • оцінка динаміки показників формування прибутку (збитку);
 • виявлення і визначення впливу різних факторів на величину прибутку;
 • виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності;
 • визначення шляхів і напрямків раціонального використання резервів.

Так, «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій», затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 року за № 37, передбачає, що прибутковість підприємства характеризується сумою прибутку та рівнем рентабельності. Використовуючи дані про результати реалізації, собівартість продукції та базові показники, з’ясовують загальну структуру формування прибутку на підприємстві. Таку оцінку проводять шляхом порівняння результатів звітного року з минулими
роками.

 • Необхідність та основні питання загального огляду бухгалтерської звітності підприємства.
 • Які основні етапи аудиторської перевірки підприємств АПК?
 • Аудит касових операцій.
 • Аудит розрахунків у банках.
 • Аудит інших грошових коштів та їх потоків.
 • Аудит розрахункових операцій з покупцями та замовниками.
 • Аудит розрахункових операцій з різними дебіторами.
 • Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості, своєчасність та повнота погашення заборгованості.
 • Якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор під час перевірки грошових коштів та розрахунків?
 • Аудит наявності та стану збереження запасів підприємств АПК.
 • Аудит наявності та руху тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 • Методика виправлення виявлених недоліків та помилок при аудиті запасів підприємства.
 • Якими нормативно-правовими актами повинен керуватись аудитор при перевірці обліку запасів?
 • Аудит наявності та стану необоротних матеріальних активів.
 • Аудит надходження, списання та реалізації необоротних матеріальних активів.
 • Правильність оцінки та нарахування зносу необоротних активів.
 • Джерела інформації аудиту необоротних активів.
 • Якими нормативно-правовими документами регулюється порядок здійснення та відображення в обліку операцій з необоротними активами?
 • Загальна методика аудиту виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
 • Аудит витрат виробництва та виходу продукції рослинництва.
 • Аудит витрат виробництва та виходу продукції тваринництва.
 • Аудит промислових виробництв, аудит допоміжних виробництв.
 • Аудит ремонту основних засобів.
 • Якими нормативно-правовими актами керується аудитор під час перевірки виробничої діяльності? Сутність капіталу та його різновиди.
 • Аудит статутного та пайового капіталу.
 • Аудит додаткового капіталу.
 • Аудит резервного та вилученого капіталу.
 • Аудит формування та використання фінансових результатів.
 • Основні завдання аудиту праці та її оплати.
 • Нормативно-правове регулювання розрахунків з оплати праці.
 • Види і форми оплати праці та їх особливості.
 • Аудит використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах.
 • Аудит формування та використання фонду оплати праці.
 • Аудит розрахунків з оплати праці в аграрних підприємствах.
 • Особливості аудиту розрахунків з органами соціального страхування при застосуванні підприємством спрощеної форми оподаткування.
 • Джерела інформації аудиту праці та її оплати в аграрних підприємствах.
 • Необхідність та порядок залучення до проведення аудиту праці та її оплати експертів та інших спеціалістів.
 • Основні завдання аудиту розрахунків за зобов’язан­нями.
 • Нормативно-правове регулювання операцій по розрахунках за зобов’язаннями.
 • Етапи аудиту розрахунків за зобов’язаннями.
 • Порядок проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Аудит достовірності виникнення довгострокових та короткострокових зобов’язань.
 • Аудит своєчасності погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.
 • Аудит розрахунків з бюджетом.
 • Аудит розрахунків з органами соціального страхування.
 • Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.
 • Аудит розрахунків за іншими операціями.
 • Джерела інформації аудиту розрахунків за зобов’язаннями.
 • Джерела інформації аудиту фінансових результатів аграрних підприємств.
 • Аудит формування та обліку доходів аграрних підприємств.
 • Аудит витрат в аграрних підприємствах.
  Аудит формування фінансових результатів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.