лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • встановлення наявності і правильності оформлення документів з поставки ТМЦ (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);
 • встановлення правильності здійснення вказаних операцій та відображення їх у обліку, а також перевірка своєчасності, правильності та достовірності здійснених розрахунків грошовими коштами, законності, достовірності та правильності відображення в обліку здійснених розрахунків з використанням векселів та товарообмінних операцій;
 • визначення правильності оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях;
 • підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих товарів і обліку виконаних робіт;
 • встановлення правильності оформлення та відображення в обліку виданих авансів, пред’явлення претензій;
 • встановлення правильності відображення за відповідними статтями дебіторської чи кредиторської заборгованості в балансі підприємства;
 • встановлення причин та строків виникнення заборгованості по розрахунках, визначення реальності та шляхів її погашення.

Для досягнення поставлених завдань необхідно отримати аудиторські докази, використовуючи різні прийоми і джерела отриманої інформації. Джерелами інформації для перевірки вказаних розрахунків є:

 • законодавчі і нормативні акти, що регулюють питання організації обліку і оподаткування розрахункових операцій (Закон України «Про податок на додану вартість», П(С)БО 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість», 16 «Витрати», План рахунків бухгалтерського обліку, Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку тощо);
 • наказ про облікову політику підприємства;
 • договірна документація на постачання товарно-матеріальних засобів, виконання робіт і послуг;
 • журнал реєстрації рахунків-фактур постачальників;
 • рахунки-фактури постачальників;
 • журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних засобів;
 • акти звіряння розрахунків;
 • акти інвентаризації розрахунків;
 • копії платіжних доручень;
 • книга придбання товарно-матеріальних засобів;
 • бухгалтерська звітність, облікові регістри, обігові відомості, журнали-ордери 6 с.-г., 7 с.г., 8 с.-г., Головна книга.

Для ефективності проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками аудитору необхідно визначити, які методи та прийоми будуть використовуватись ним для отримання аудиторських доказів, та скласти програму розрахунків з постачальниками. Під час аудиту вказаних операцій аудитором можуть застосовуватись прийоми:
— правова оцінка укладання договорів на постачання продукції;
— застосування письмового підтвердження від третіх осіб;
— перевірка документів, отриманих суб’єктами підприємницької діяльності від третіх осіб;
— застосування прийому інспекції та аналітичних процедур.
При проведенні розрахунків з постачальниками аудитору перш за все необхідно оцінити систему внутрішнього контролю на підприємствах. При цьому можуть також застосовуватись прийоми опитування (письмові чи усні) працівників підприємства. Для цього можна вивчити такі питання:
1) чи існують у наявності договори на поставку продукції;
2) чи проводяться звіряння з постачальниками (щоквартально, на кінець року);
3) на скільки відсотків охоплюють такі звіряння всі операції по розрахунках з постачальниками;
4) кому надано право на отримання довіреностей, чи зафіксовано прізвище особи в наказі про облікову політику підприємства;
5) чи реєструються рахунки-фактури постачальників в окремому журналі;
6) чи мають місце факти неповернення невикористаних довіреностей на отримання товарно-матеріальних запасів;
7) чи своєчасно пред’являються претензії постачальникам;
8) чи існують постійно діючі комісії з встановлення розбіжностей між фактично отриманими товарно-матеріальними запасами і даними, що вказані в супроводжувальних і первинних документах;
9) чи завжди задовольняються пред’явлені постачальниками претензії;
10) чи застосовуються штрафні санкції до постачальників за невиконання ними договірних зобов’язань;
11) чи документально оформляється повернення матеріальних цінностей, що не відповідають якості, яка вказана в супроводжувальній документації;
12) чи здійснюється завезення матеріальних цінностей постачальниками на підприємство без наявності договорів;
13) чи розроблена для працівників бухгалтерії типова схема кореспонденції рахунків по розрахунках з постачальниками;
14) чи своєчасно надходять у бухгалтерію документи постачальників на оприбуткування товарно-матеріальних запасів від матеріально відповідальної особи;
15) чи здійснює бухгалтер перерахунок сум, що вказані в рахунках;
16) чи звіряє бухгалтер ціни, що вказані в документах, рахунках-фактурах, накладних, товарно-транспортних накладних, актах прийому-передачі.
6.10. Аудит капіталу підприємств АПК
Основною метою аудиту власного капіталу підприємства є перевірка дотримання нормативно-правових актів, використання власного капіталу, правильності ведення бухгалтерського обліку. Під час здійснення операцій, що пов’язані з власним капіталом, основними завданнями аудиту є:

 • перевірка правильності формування і використання коштів власного капіталу;
 • оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу;
 • оцінка повноти і правильності відображення в обліку і звітності господарських операцій з формування та використання власного капіталу;
 • перевірка дотримання законодавчих і нормативних актів, пов’язаних з формуванням і використанням капіталу.

Об’єктами аудиту власного капіталу підприємства є:

 • документи, бухгалтерський облік і оподаткування власного капіталу;
 • статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ про облікову політику та інші розпорядчі документи;
 • первинні документи з відображення власного капіталу підприємства, регістри аналітичного і синтетичного обліку;
 • бухгалтерська звітність підприємства.

Аудит власного капіталу слід починати з перевірки установчих документів. У процесі перевірки підлягають вивченню статут підприємства, який повинен бути затверджений у законодавчому порядку, установчий договір підприємства, порядок формування статутного капіталу і порядок оцінки та здійснення внесків до статутного капіталу підприємства.
При перевірці установчих документів аудитору необхідно перевірити:

 • наявність та відповідність складання установчих документів чинному законодавству;
 • повноту та своєчасність формування статутного капіталу;
 • правильність формування статутного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу);
 • правильність відображення в обліку формування статутного капіталу;
 • у випадку зміни розміру статутного капіталу необхідно визначити доцільність та обґрунтованість таких змін;
 • встановлення законності видів діяльності, що ними займається підприємство.

В аграрних підприємствах з колективною формою власності необхідно перевірити правильність формування пайового капіталу. Для цього слід:

 • встановити законність формування пайового капіталу;
 • перевірити достовірність та фактичну наявність кількості пайовиків;
 • встановити повноту фактичного формування пайового капіталу, правильність та своєчасність складання необхідних документів за внесками до пайового капіталу;
 • підтвердити достовірність відображення пайового капіталу за рахунком 41 «Пайовий капітал» у Головній книзі, балансі підприємс­тва, звіті про власний капітал та зведеній відомості пайового капіталу.

Наступним етапом аудиту капіталу підприємства є перевірка правильності формування, використання та відображення в обліку додаткового капіталу, що відображено за рахунком 42 «Додатковий капітал». Для цього аудитор додатково перевіряє:

 • повноту оприбуткування цінностей, що безкоштовно надійшли від фізичних та юридичних осіб;
 • повноту та правильність відображення в обліку дооцінки активів підприємства;
 • повноту та правильність відображення в обліку емісійного доходу (для акціонерних товариств);
 • законність та правильність відображення в обліку використання сум додаткового капіталу.

Важливим елементом аудиту власного капіталу підприємств АПК є перевірка формування та використання фінансових результатів за рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» та рахунком 43 «Резервний капітал».
Джерелами інформації для аудиту капіталу підприємства є: установчі та статутні документи, накази про облікову політику підприємства, журнали-ордери № 8 с.-г., 10/1 с.-г., 10/2 с.-г., 12 с.-г.,
13 с.-г., 15 с.-г., відомості аналітичного обліку розрахунків 8.1 с.-г., відомості аналітичного обліку за рахунком 42 «Додатковий капітал» 12.1 с.-г., відомості аналітичного обліку за розрахунками з пайовиками 13.2 с.-г., Головна книга, бухгалтерська, податкова та статистична звітність, накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.