лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.7. Аудит виробничої діяльності
підприємств АПК
Аудит виробничої діяльності спрямований на результати збільшення обсягів виробництва. В умовах ринкової економіки це особливо важливо. Основними завданнями аудиту виробничої діяльності є:

 • вивчення та обґрунтування виробничої програми підприємства;
 • перевірка виконання виробничих завдань та договірних зобов’язань;
 • аналіз та економічна оцінка нових технологій та організаційно-технологічних заходів і маркетингової діяльності;
 • контроль за раціональним використанням землі та інших ресурсів;
 • дотримання статутної діяльності підприємства;
 • дотримання технологій та організації виробництва;
 • дотримання формування собівартості продукції відповідно до чинного законодавства;
 • перевірка повноти оприбуткування, визначення розмірів псування продукції та встановлення причин, що зумовили псування;
 • виявлення приписок, нераціонального використання ресурсів та інших недоліків;
 • перевірка організації структури виробництва продукції;
 • виявлення результатів збільшення виробництва продукції.

6.7.1. Аудит виробництва продукції
рослинництва

При проведенні аудиту виробництва продукції рослинництва необхідно перевірити ефективність використання земельних ресурсів, своєчасність та правильність нарахування плати за землю. Перевірку використання земельних ресурсів, їх збереження здійснюють на підставі основних регістрів і документів: книги обліку земель, історії ланів, актів передачі землі в оренду, договорів про передачу земель в оренду, карти-схеми сівозмін, плану соціального й економічного розвитку підприємства, статистичної звітності.
Аудитором перевіряється своєчасність, правильність та повнота записів щодо фактів зміни структури земельних угідь. Потім ця структура аналізується, а за необхідності проводиться огляд цих земельних угідь. На основі матеріалів ґрунтових обстежень на підприємстві має бути налагоджений облік земель, що зазнають ерозії, та розроблені заходи з боротьби з нею і відновлення їх родючості. Такі дані мають бути відображені в звітності про проведення агротехнічних заходів (Ф-43). Одним з основних завдань аудиту виробництва продукції рослинництва є перевірка правильності визначення обсягів робіт, норм і розцінок, закладених у плані, аналіз виконання програми в цілому по підприємству, а також у розрізі окремих ланок і бригад.
Аудитору важливо перевірити достовірність даних про посівні площі, дотримання обґрунтованості сівозмін і правил чергування культур, зокрема на зрошуваних та осушуваних землях. З метою перевірки достовірності даних посівних площ аудитор повинен перевірити і зіставити дані облікових листів тракториста-маши­ніста Ф. 67, дані актів на витрачання насіння і садибного матеріалу Ф. 18, а також дані посівних площ. Аудиторській перевірці підлягає стан збереження продукції та дотримання умов і правил її зберігання.
Під час перевірки роботи по насінництву з’ясовують, чи дотримується підприємство вимог щодо норм сортової чистоти та вологості. При цьому необхідно враховувати, що основні показники якості насіння поділяються на класи. Нормативна вологість зерна — 14 %.
Кожна партія зерна, засипаного в насіннєві фонди, повинна бути оформлена актом апробації та посвідченням про його кондиційність. Значну увагу аудитору слід приділити порядку відображення обліку використання добрив.
Предметом аудиту в рослинництві є також перевірка реальності незавершеного виробництва, витрат під урожай майбутніх років. Дані на аналітичних рахунках незавершеного виробництва порівнюють з первинними документами, нормативами списання матеріальних цінностей, даними технологічних карт. За необхідності використовують прийоми зустрічної та арифметичної перевірок даних.
6.7.2. Аудит виробництва продукції
тваринництва

Початковим етапом під час аудиту в тваринництві є порівняння фактичного поголів’я з обліковими даними, що дозволяє виявити лишки чи нестачу тварин, причому лишки оприбутковуються в складі доходів підприємства, а нестача відшкодовується матеріально відповідальною особою згідно з чинним за­конодавством. Важливе значення має також перевірка порядку утри­мання і догляду тварин, дотримання технології виробництва продукції тваринництва. Далі за послідовністю етапів мають бути:
а) перевірка обґрунтованості планування виробництва молока, яєць, м’яса, вовни тощо. Для цього необхідно проаналізувати динаміку виробництва і реалізації продукції тваринництва, продуктивності тварин та кількості поголів’я;
б) перевірка повноти відображення в обліку і звітності даних про вихідне поголів’я, його надходження та вибуття;
в) перевірка повноти оприбуткування приплоду тварин. Для цього зіставляють дані актів на оприбуткування приплоду Ф-95 із записами в книгах обліку та руху худоби на фермі Ф-34 і звітами про рух худоби і птиці на фермі Ф-102, а також з даними журналу-ордеру 9, 10/2 с.-г., даними балансу та статистичної звітності;
г) перевірка повноти оприбуткування тварин, що закуплені у різних господарств. Для цього зіставляють дані рахунків-фактур на оплату, договорів, приймальних актів із звітами про рух худоби і птиці на фермі, реєстрами аналітичного і зоотехнічного обліку, а також з даними документів, в яких оформлені операції по їх зважуванню та внутрішньому переміщенню. Перевіряючи повноту приросту живої маси тварин, необхідно провести суцільну перевірку відомостей зважування тварин Ф-98, розрахунків живої маси тварин Ф-98а, звітів про рух худоби і птиці на фермі Ф-102, документів щодо нарахування оплати праці працівникам тваринництва та ін.
Операції обліку падежу тварин підлягають суцільній аудиторській перевірці. Для цього аудитор спочатку встановлює реальність падежу, вивчає акти на вибуття худоби і птиці, звіряє дані актів з даними книги обліку худоби і птиці Ф-34, а також з даними ветеринарної служби (журнал реєстрації хворих тварин Ф-16), іншою ветеринарною звітністю, даними зоотехнічного обліку, а також з даними протоколів чи актів розтину трупів.
Під час перевірки повноти оприбуткування продукції основного молочного стада аудитору за необхідності можна застосувати прийоми спостереження, контрольного зважування, лабораторних аналізів. При цьому аудитору необхідно зіставити дані з оприбуткування молока та дані документів з нарахування оплати праці за отримання продукції, перевірити правильність списання використаного молока для випоювання молодняка тварин.
6.7.3. Аудит промислових виробництв
Сільськогосподарські підприємства мають десятки тисяч різноманітних виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, виготовлення предметів широкого вжитку з місцевої сировини та інші промислові виробництва. Перевірка цих підприємств, як правило, починається з огляду будівель, споруд, вивчення виробничої програми за кількісними і якісними показниками, нормативно-технічної документації, договірних зобов’я­зань, а також перевірки дотримання технології виробництва, своєчасності і повноти оприбуткування та правильності збереження готової продукції. При цьому аудитору необхідно звернути особливу увагу на первинний облік приймання і переробки власної давальницької та закупленої сировини. Така перевірка необхідна з метою встановлення фіктивних документів на закупівлю і переробку сировини, а також фактів заниження її якості. Для цього аудитор перевіряє накладні на оприбуткування сировини, прий-
мальні квитанції, порівнює дані з даними транспортних документів, даними записів у журналах по надходженню сировини у промислові цехи, а також з даними виробничих звітів. Далі у порядку черговості етапів перевірок є:
а) перевірка промислових виробництв щодо дотримання технології виробництва, відповідності встановленим нормативам, витрачання сировини на одиницю готової продукції. При цьому аудитору можна застосувати прийоми контрольних запусків та замірів. Аудитору необхідно перевірити правильність формування продукції відповідно до П(С)БО № 16 «Витрати» по кожній статті витрат, а також звернути увагу на правильність відображення в податковому обліку валових витрат. На кінець звітного періоду аудитору необхідно встановити достовірність відображення в обліку незавершеного виробництва;
б) перевірка повноти оприбуткування готової продукції. Для цього аудитор порівнює дані про кількість оприбуткованої продукції з нарядами на оплату праці по різних цехах виробництва окремо, даними про витрачання сировини і матеріалів з нормативними даними їх витрачання на одиницю продукції; перевіряє правильність даних про списання тари з нормами і нормативами їх використання на технологічних процесах, при транспортуванні та зберіганні на складах.
Для перевірки достовірності даних про витрачання зерна на переробку та повноту виходу продукції аудитор складає реєстр усіх накладних на відправку зерна для переробки, де підсумовується загальна маса зерна, списаного за відповідний період на переробку. Потім маса відпущеного на переробку зерна множиться на норми виходу основної продукції, а також на норми виходу супутньої продукції та норми некормових відходів. При цьому аудитору необхідно також врахувати процент усушки та норми механічних втрат. Після цього аудитор визначає загальну масу основної продукції, побічної продукції та некормових відходів. Одержані дані порівнюються з обсягами фактично одержаної (оприбуткованої) продукції за її видами. Якщо підприємство має виробництво з виготовлення будівельних матеріалів, то необхідно уважно перевірити повноту оприбуткування будівельних матеріалів та операцій з їх використання. Якщо підприємство має лісопильне виробництво, важливе значення має перевірка обліку круглого лісу та виходу пиломатеріалів. При цьому необхідно звернути увагу на процент виходу продукції, який залежить від якості лісу-кругляка та його діаметра. Основними завданнями аудиту промислових виробництв є також визначення економічних вигод для господарства промислової кооперації, а також обґрунтованості на цій основі умов договорів та їх виконання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.