лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.6. Аудит наявності та руху основних засобів
Аудиторська перевірка основних засобів підприємств АПК має враховувати специфіку галузі. Остання щодо засобів виробництва виявляється в тому, що окремі їх види можуть докорінно (під впливом людей) змінювати свою функціональну роль у процесі виробництва (в одному випадку їх розрізняють як основні засоби, а в іншому — як обігові). Так, наприклад, за функціональним призначенням основне стадо корів і основні свиноматки — це основні виробничі запаси, а при вибракуванні та їх подальшій відгодівлі вони стають обіговими засобами.
Аудиторська перевірка основних засобів охоплює такі питання, як:

 • оцінка організації синтетичного й аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства і за матеріально відповідальними особами в місцях експлуатації основних засобів, як власних, так і орендованих, у порядку поточної і дострокової оренди відповідно до встановлених правил;
 • визначення технічного стану та збереження основних засобів;
 • своєчасність і правильність документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку надходження, переміщення і вибуття основних засобів;
 • перевірка правильності нарахування зносу по власних засобах і тих, що знаходяться у довгостроковій оренді, та віднесення його на результати виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).
 • правильність розрахунків сум амортизаційних відрахувань і віднесення їх на витрати виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • своєчасність і правильність списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати підприємства;
 • перевірка дотримання господарством податкового законодавства з операцій, що пов’язані з придбанням і вибуттям основних засобів, їх орендою у фізичних та юридичних осіб;
 • перевірка та оцінка порядку обліку підприємством витрат на ремонт основних засобів при підрядному і господарському способах робіт, виходячи з прийняття підприємством облікової політики на рік;
 • аналіз використання підприємством основних засобів за часом та потужністю з урахуванням специфіки роботи підприємства, якщо це обумовлено умовами укладеного з аудитором договору;
 • перевірка результатів проведеної переоцінки основних засобів та правильності відображення її на рахунках бухгалтерського обліку.

Завданням аудитора є вивчення цих питань, їх оцінка та розробка пропозицій щодо усунення виявлених порушень.
Аудит основних засобів на підприємствах АПК може проводитися у такій послідовності:
1) ознайомлення з обліковою політикою підприємства в частині організації обліку основних засобів за період, що підлягає перевірці, її змінами в порівнянні з попередніми періодами;
2) уточнення дати проведення останньої інвентаризації основних засобів, її результатів;
3) перевірка наявності наказів (розпоряджень) про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі списання основних засобів, про осіб, що відповідають за зберігання основних засобів у місцях їх експлуатації, а також з’ясувати, чи укладено з ними договори про повну індивідуальну (колективну) матеріальну відповідальність;
4) ознайомлення з договорами оренди основних засобів, що укладені з юридичними і фізичними особами;
5) перевірка наявності картотеки основних засобів за місцями їх експлуатації;
6) встановлення забезпеченості бухгалтерії підприємства діючими нормативними документами, що визначають правила ведення обліку основних засобів, зразками міжвідомчих форм уніфікованої документації з обліку основних засобів. Ця інформація дозволить аудитору скласти загальне уявлення про організацію обліку основних засобів на підприємстві та визначити питання, що вимагають особливої уваги;
7) встановити відповідність залишків на синтетичних рахунках, що відображені у Головній книзі, аналогічним даним аналітичного обліку і бухгалтерського балансу. Вони повинні збігатися по всіх позиціях: сальдо на початок місяця, оборот за місяць, сальдо на кінець місяця. Якщо встановлено розбіжності, потрібно з’ясувати причини і рекомендувати підприємству провести інвентаризацію основних засобів; устаткування, що підлягає монтажу; капітальних інвестицій, зобов’язань за укладеними договорами оренди тощо.
Джерелами аудиту операцій з основними засобами є: акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі основних засобів (ОЗ-1), акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (ОЗ-2), акт на списання транспортних засобів (ОЗ-4), інвентарні картки обліку основних засобів та опис інвентарних карток (ОЗ-6, ОЗ-7), картка обліку руху основних засобів (ОЗ-8), розрахунки амортизаційних відрахувань по основних засобах, акти на приймання багаторічних насаджень і передачу їх в експлуатацію (Ф-54), акти на вибракування тварин з основного стада (Ф-57, 57а), акти на списання багаторічних насаджень (Ф-59), відомості обліку основних засобів по сільськогосподарському підприємству (Ф-25), оборотні відомості обліку руху тварин (Ф-19, 20), журнали-ордери 10/2 с.-г. та 13 с.-г., акти інвентаризації, переоцінки основних засобів та інші джерела бухгалтерського обліку.
Аудитор перевіряє дотримання порядку оформлення документів. Виявлені недоліки повинні бути відображені у висновку аудитора з посиланням на встановлені факти порушень.
Підвищення ефективності використання основних засобів залежить від їх збереження та технічного стану.
Аудит наявності основних засобів доцільно починати з їх інвентаризації. Спеціально створена та затверджена наказом керівника підприємства комісія перевіряє наявність основних засобів і відображає їх результати в інвентаризаційних описах за вартістю. Під час перевірки звертається увага на наявність технічних паспортів та іншої технічної документації, яка містить основні реквізити об’єкта, а саме:

 • назву об’єкта;
 • місце експлуатації;
 • інвентарний номер;
 • номер паспорта;
 • дату введення в експлуатацію;
 • норми нарахування амортизації.

У разі відсутності вищенаведеної документації складається та належно оформлюється нова.
Виявлені під час перевірки необліковані активи оцінюють і оприбутковують у встановленому порядку. В бухгалтерському обліку оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів здійснюється записом за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» та кредитом рахунка 746 «Інший дохід від звичайної діяльності» на суму, визначену попередньою оцінкою.
Основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, включають до негативної інвентаризаційної відомості. Списання таких об’єктів здійснюється у встановленому порядку.
Проводячи аудит основних засобів, важливо встановити правильність відображення їх в обліку за економічними ознаками.
При перевірці з’ясовують, чи немає випадків, коли об’єкт основних засобів обліковують у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів і навпаки.
За необхідності перевірки збереження та технічного стану основних засобів із високим ступенем доказовості аудитор має право залучити до інвентаризації інженера-механіка та інженера-буді­вельника. Це важливо при визначенні ступеня розукомплектованості окремих машин та обладнання, встановлення причин наявності обладнання, яке не використовується чи якого немає. Досліджують правильність проведення індексації основних засобів. Перевіряють дотримання порядку індексації. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» підприємства мають право самостійно проводити індексацію.
Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені у п. 20 П(С)БО 7 «Основні засоби».
Аудитор також перевіряє відображення в обліку перевищення суми попередніх уцінок основних засобів над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об’єкта. При черговій дооцінці залишкової вартості цього об’єкта основних засобів, яка включається до складу доходів звітного періоду із зображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єктів основних засобів і вказаним переміщенням у складі іншого додаткового капіталу.
Під час подальшої перевірки з’ясовують факти, пов’язані із збільшенням первісної вартості об’єктів; розукомплектованістю об’єктів чи обладнання; наявністю обладнання в резерві та порушенням умов його збереження, що призводить до випуску браку продукції, виявлення підміни нових видів обладнання старими, використовування у виробничій діяльності списаних машин та обладнання.
Збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів має місце під час проведення робіт капітального характеру. Аудитор повинен звернути увагу на правильність відображення в обліку фактичного збільшення первісної вартості, а в разі невідображення в обліку конструктивних змін окремих об’єктів виявляють винних у цьому осіб. Не відображені в обліку об’єкти необхідно оцінити за теперішньою вартістю їх відтворення. Машини, обладнання та силові установки мають бути занесені до акта інвентаризації особисто аудитором із зазначенням інвентарного номера, виробника, року випуску та призначення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.