лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.5.2. Аудит надходження матеріальних
запасів

Особливостями проведення аудиту матеріальних засобів є перевірка повноти відображення в обліку надходження ресурсів за різними каналами окремо. Каналами надходження матеріальних засобів на підприємство є:

 • придбання матеріальних засобів у постачальників на підставі угод;
 • придбання сільськогосподарської сировини у населення;
 • надходження матеріалів від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
 • придбання предметів праці в торговельній мережі;
 • оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації;
 • надходження матеріальних засобів внаслідок товарообмінних операцій.

Під час проведення аудиту повноти, своєчасності та правильності оприбуткування матеріальних засобів необхідно вивчити такі питання:

 • чи дотримуються на підприємстві порядку приймання і оформлення документів, що підтверджують факт надходження матеріалів;
 • правильність обліку та оцінки матеріалів, що надійшли від постачальників;
 • повноту оприбуткування матеріалів, товарів у відповідності з документами постачальника з метою установити, чи не мали місця випадки неповного оприбуткування або повного неоприбуткування матеріальних засобів;
 • чи відповідає якість одержаних матеріальних засобів характеристикам, що вказані в прибуткових документах, сертифікатах якості, лабораторних аналізах;
 • перевіряється правильність оформлення актів на приймання матеріальних засобів у випадку, коли якісні або кількісні характеристики матеріалів, що надійшли, не відповідають тим, що вказані в супроводжувальних документах;
 • чи правильно вказана ціна матеріальних засобів, фактична та залікова маса сільськогосподарської сировини, яка була придбана у населення. При цьому необхідно звернути увагу на визначення вологості, сортності та якості сировини, що оприбутковується;
 • перевіряється правильність, повнота та своєчасність оприбуткування на складі матеріальних засобів, які придбані підзвітними особами у роздрібній торгівлі;
 • чи повністю, своєчасно і правильно оприбутковані матеріали від ліквідації основних засобів та малоцінних необоротних активів;
 • перевіряється правильність проведення розрахунків ТЗВ;
 • чи проводиться призначення особи, відповідальної за розвантаження вагонів та інших видів транспорту та отримання вантажу;
 • чи проводиться контрольне зважування автомашин, вагонів, що перевозять матеріальні засоби.

У випадках, коли перевірка документів з надходження матеріальних засобів викликає підозру у аудитора, а саме: при виявленні виправлень, підчисток, перекручень, невідповідностей або безтоварності окремих документів, аудитор повинен провести їх зустрічну перевірку. Для виявлення повноти і своєчасності оприбуткування урожаю застосовується зустрічне звіряння документів з оприбуткування з документами щодо нарахування оплати праці за збирання урожаю.
Ефективним прийомом контролю повноти оприбуткування урожаю є опитування працівників підприємства, котрі пов’язані зі збиранням та оприбуткуванням продукції.
Аудит надходження продукції тваринництва, як правило, має включати, крім документального контролю, і прийоми інвентаризації, контрольних замірів денних надоїв молока, контрольного зважування.
У разі надходження матеріальних запасів аудитору необхідно звернути особливу увагу на додержання податкового законодавства, зокрема щодо порядку нарахування і сплати ПДВ.
Основними документами, згідно з якими необхідно проводити аудит надходження матеріальних ресурсів, є:
1. Закони України: «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про акцизний збір».
2. П(С)БО 9 «Запаси».
3. П(С)БО 16 «Витрати».
4. Первинні документи з надходження матеріальних запасів: М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації довіреностей, М-2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, Ф-117, 117а лімітно-забірні картки, М-11 накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, М-14 відомість обліку залишків матеріалів на складі, М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-2 картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо.
5. Журнал-ордер 6 с.-г., журнал-ордер 10/1 с.-г., журнал-ордер 7 с.-г., журнал-ордер 8 с.-г., журнал-ордер 2 с.-г., Головна книга, баланс підприємства тощо.
6.5.3. Аудит переміщення і вибуття
матеріальних запасів

Оскільки матеріальні затрати у собівартості продукції і валових витратах діяльності підприємства становлять найбільшу питому вагу, одним з головних завдань під час аудиту матеріальних запасів є перевірка правильності, законності, доцільності та ефективності списання на витрати виробництва матеріалів, запасних частин, насіння, кормів, сировини, мінеральних добрив тощо. При списанні матеріальних запасів на виробництво продукції можливі випадки завищення списаної вартості предметів праці, що призводить до завищення собівартості продукції, збільшення обсягу валових витрат, а також викривлення результатів господарської діяльності підприємства. При проведенні аудиту операцій щодо переміщення та вибуття матеріальних запасів необхідно перевірити:

 • записи в книгах (регістрах) складського обліку для з’ясу­вання порядку обліку операцій з вибуття матеріальних запасів;
 • чи правильно відпускаються матеріальні запаси зі складів підприємства;
 • чи нормується відпуск запасів зі складів;
 • чи не мали місця випадки понаднормового відпуску матеріальних запасів на виробництво (особливо це стосується нафтопродуктів);
 • чи не мали місця випадки списання нестач матеріальних запасів понад норми природних втрат на витрати виробництва;
 • чи відповідає фактичне витрачання (використання) матеріалів даним документів з їх використання;
 • чи не створюються на складах необліковані резерви;
 • чи не мали місця випадки обважування або відпуску на виробництво сировини та матеріалів пониженої якості або прострочених матеріалів;
 • чи правильно списуються отрутохімікати, мінеральні добрива, гербіциди, пестициди тощо;
 • перевіряється правильність обліку та списання шин, акумуляторів, запасних частин, ліків, біопрепаратів, особливо дефіцитних;
 • встановити, чи дійсно використовуються матеріальні запаси за призначенням.

У разі виявлення порушень і зловживань аудитор ретельно перевіряє вказані операції за об’єктами обліку або місцями їх зберігання. Загальним підходом до перевірки витрачання матеріальних запасів є порівняння обсягів робіт, норм витрачання матеріальних запасів, нормативної кількості та фактичного списання матеріальних запасів.
Умови зарахування пересортиці матеріальних запасів:

 • матеріальні запаси повинні знаходитись в одному приміщенні;
 • матеріальні запаси повинні знаходитись під відповідальністю однієї особи;
 • повинні бути однієї назви;
 • виявлені в одному і тому самому звітному періоді.

Джерелами інформації аудиту запасів є також первинні документи з їх надходження: М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації довіреностей, М-2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, Ф-117, 117а лімітно-забірні картки, М-11 накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, М-14 відомість обліку залишків матеріалів на складі, М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-2 картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей тощо, а також виробничий звіт 10/2а с.-г., книга обліку виробництва 10/2б с.-г., журнал-ордер 10/1 с.-г., журнал-ордер 10/2 с.-г., журнал-ордер 11 с.-г., журнал-ордер 13 с.-г., журнал-ордер 16 с.-г., Головна книга, баланс підприємства тощо.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.