лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Як правило, перевірка банківських операцій здійснюється суцільним способом. Аудит банківських операцій доцільно проводити окремо за кожним рахунком. Особливу увагу слід приділити поточному рахунку. Перш за все необхідно звірити залишки на рахунках грошових коштів рахунка, що перевіряється, з виписками, даними бухгалтерського обліку і звітності. Перевірка банківських виписок повинна поєднуватись із вивченням банківських операцій по суті. При цьому аудитор має з’ясувати:

 • чи мали місце незаконні банківські операції (відсутні договірні відносини);
 • чи повно і своєчасно оприбутковані та оплачені матеріальні цінності;
 • чи вірно відображені в обліку і законно використовувалися чекові книжки для безготівкових розрахунків;
 • чи видаються вони підзвітним особам під розписку;
 • чи складаються звіти про використання книжок.

Аудит банківських операцій доцільно проводити в такій послідовності:
1) перевірка порядку відкриття та режиму банківських рахунків;
2) встановлення наявності поточних та інших рахунків у банку в національній та іноземній валютах;
3) перевірка законності здійснення операцій по банківських рахунках та правильності їх документального оформлення;
4) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, що надійшли до банку;
5) перевірка своєчасності перерахування податків до бюджету та інших обов’язкових платежів до позабюджетних фондів;
6) перевірка отриманих у банку коштів і оприбуткованих у касі підприємства, а також цільового використання цих коштів;
7) вивчення платоспроможності підприємства та причин прострочення розрахунків з іншими кредиторами;
8) перевірка по кожному безготівковому розрахунку з підприємствами та фізичними особами відповідності їхніх даних договірним взаємовідносинам;
9) перевірка достовірності та доцільності здійснення окремих банківських операцій;
10) перевірка відповідності даних про наявність і рух грошових коштів;
11) перевірка правильності кореспонденції рахунків за банківськими операціями.
Під час перевірки банківських операцій слід звернути увагу на такі запитання:

 • чи повністю представлені банківські операції;
 • чи правильно і цілеспрямовано використовуються отримані кредити;
 • чи є правильними та законними операції з акредитивами.

Усі порушення чинних нормативних документів стосовно господарських операцій за банківськими рахунками виявляються суцільною перевіркою документів та взаємною звіркою регістрів обліку на відповідність.
На практиці мають місце випадки таких порушень:

 • покриття зловживань окремими працівниками разом із касиром — проводиться заміна документів або зроблені виправлення у виписках банку відповідних сум;
 • привласнення готівки, одержаної з банку (неоприбуткування одержаних коштів за рахунком 30, а віднесення — на рахунки 36, 63, 68);
 • навмисне відображення в обліку операцій за поточним рахунком для привласнення коштів, що надійшли у банк;
 • переведення заборгованості через відділення зв’язку з поточного рахунку в банку;
 • неправильно складена кореспонденція рахунків тощо.

6.5. Аудит наявності та руху матеріальних
запасів
6.5.1. Аудит наявності та стану
збереження матеріальних запасів

Аудиторські процедури з проведення аудиту наявності запасів поділяються на процедури, що проводяться до, під час та після проведення інвентаризації.
Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів доцільно розпочати з ознайомлення з місцями зберігання матеріальних запасів, організацією складського господарства та станом складського обліку. Після цього визначається коло вибірки для проведення інвентаризації матеріальних запасів, а у випадках виявлення суттєвих відхилень проводиться суцільна перевірка по об’єктах і ділянках обліку, а також визначається коло вибірки аудиту з матеріальними запасами.
Під час перевірки складського господарства необхідно звернути увагу на те:
1. Чи правильно розміщені матеріальні цінності на складах.
2. Чи перевіряється забезпеченість складів контрольними замками, пломбами, протипожежними засобами, ваговимірювальними приладами.
3. Чи перевіряється точність ваговимірювальних приладів.
4. Виявити своєчасність проведення санітарно-профілактич­них заходів складських приміщень.
5. Чи оформлена матеріальна відповідальність осіб.
6. Чи мають завідуючі складами посадові інструкції про порядок ведення складського господарства та обліку.
7. Чи перевіряється відповідність складських приміщень вимогам збереження матеріальних цінностей від псування та розкрадання.
8. Вивчити порядок передачі складів після закінчення роботи охороні та приймання від неї.
9. Прослідкувати за порядком вивезення матеріальних цінностей з господарства. При цьому вивчити такі питання:
— наявність та налагодження перепускної системи;
— відповідність матеріалів, що вивозиться, даним що вказані в документах;
— наявність та правильність ведення журналу вагаря.
10. Чи перевіряється правильність організації складського обліку, його достовірність, повнота та якість.
Після огляду складського господарства та вивчення стану складського обліку аудитор встановлює вибірку для проведення інвентаризації. Дані інвентаризації необхідні для уточнення показників обліку, приведення їх у відповідність з фактичною наявністю засобів, відображення тих об’єктів і явищ, які з певних причин своєчасно не були охоплені обліком.
Запаси на підприємствах АПК можуть зберігатись на кількох складах, і в цьому випадку інвентаризацію необхідно проводити одночасно на всіх складах, щоб виключити можливості переміщення запасів з одного складу на інший.
Незалежно від виду цінностей інвентаризація може проводитись у такій послідовності:
1) перед початком інвентаризації беруть розписку у матеріально відповідальної особи про те, що всі документи про надходження і вибуття матеріальних засобів здані до бухгалтерії і що на складі не зберігаються цінності, які належать приватним особам;
2) проводиться підрахунок залишків матеріальних цінностей за їх видами і групами;
3) складається інвентаризаційний опис (акт). У разі встановлення порушень складається порівняльна відомість. Після закінчення інвентаризації матеріально відповідальна особа дає розписку про те, що наявність всіх цінностей, зазначених в акті (описі), перевірено в її присутності і в зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії немає.
Аудитору необхідно при цьому також перевірити такі питання:

  • на підставі яких документів та даних проводиться інвентаризація;
  • склад комісії з проведення інвентаризації та правильність складання інвентаризаційних описів та актів;
  • правильність складання реєстру матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі;
  • чи були випадки, коли реалізовані за даними обліку матеріали насправді знаходилися на складі і не були відвантажені;
  • перевіряється повнота та правильність визначення відхилень результатів інвентаризації і даних обліку в порівняльній відомості в кількісному обчисленні;
  • перевіряється правильність проведення взаєморозрахунків (пересортиці, нестач, лишків матеріальних засобів);
  • перевіряється законність, правильність та повнота виявлення кількісних відхилень із врахуванням норм природних втрат;
  • перевіряється правильність відображення результатів інвентаризації по рахунках бухгалтерського обліку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.