лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6
АУДИТ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ
ПІДПРИЄМСТВ АПК

6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприємства.
6.2. Етапи аудиторської перевірки.
6.3. Аудит касових операцій.
6.4. Аудит банківських операцій.
6.5. Аудит наявності та руху матеріальних запасів.
6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів.
6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів.
6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних запасів.
6.6. Аудит наявності та руху основних засобів.
6.7. Аудит виробничої діяльності підприємств АПК.
6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва.
6.7.2. Аудит виробництва продукції тваринництва.
6.7.3. Аудит промислових виробництв.
6.8. Аудит розрахункових операцій.
6.8.1. Аудит розрахунків з оплати праці.
6.8.2. Аудит розрахунків з бюджетом.
6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального страхування.
6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками.
6.10. Аудит капіталу підприємств АПК.
6.11. Аудит фінансових результатів підприємств АПК.

6.1. Загальний огляд бухгалтерської
звітності підприємства
Аудиторська перевірка підприємств АПК починається із загального огляду форм звітності. При цьому перш за все звертається увага на заповнення адресної частини форми, де мають бути вказані юридичні реквізити підприємства, що перевіряється: вид діяльності підприємства має відповідати його статуту, а у випадку ліцензування видів діяльності, якими займається підприємство, аудитору необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії та строк її дії. Слід відмітити, що такий запис у статутних документах як «і іншими видами діяльності, не забороненими законодавством» в установчих документах не дає права підприємству займатися іншими (основними) видами діяльності, а тільки тими, що відповідають основним видам діяльності підприємства або пов’язаними з ними видами діяльності.
Визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства по основній та інших видах діяльності. Потім перевіряється правильність заповнення звітності за формою (наявність усіх передбачених показників, підчисток і виправлень) та визначаються ті ділянки обліку, де аудиторський ризик найбільш значний, тобто де найбіль­ша ймовірність помилок в обліку та звітності. Залежно від цього визначаються ті операції та активи, які повинні бути перевірені найбільш досконало та детально, а також ті показники, де можна довіритись інформації клієнта. Після цього аудитор оцінює систему внутрішнього контролю на підприємстві, вивчає його облікову політику, ступінь аудиторського ризику і розпочинає перевірку.
6.2. Етапи аудиторської перевірки
Кожний аудитор самостійно обирає послідовність проведення аудиторської перевірки, виходячи з особливостей підприємства, умов договору з клієнтом, а також свого практичного досвіду. Застосування апробованих методів аудиторської перевірки дозволяє мінімізувати аудиторський ризик і провести аудит у стислі строки. В процесі перевірки можна виділити такі традиційні етапи:
1. Ознайомлення з підприємством:

 • ознайомлення:

— зі звітністю;
— зі статутними документами;
— з наказом про облікову політику підприємства;
— з іншими документами, які мають вплив на формування облікової інформації;
— зі станом бухгалтерського обліку і звітності;
— з організаційно-технологічними особливостями основних видів діяльності, якими займається підприємство.

 • оцінка економічного середовища.

2. Укладання договору на аудиторську перевірку.
3. Складання загального плану і програми аудиту.
4. Детальне вивчення статутних документів:

 • дата реєстрації;
 • форма власності;
 • засновники підприємства;
 • їх частки в статутному капіталі;
 • строки і порядок формування статутного капіталу;
 • структура управління.

5. Вивчення інших документів:

 • протоколи загальних зборів;
 • накази директора;
 • визначення повноважень керівництва, доцільність та правильність розпоряджень керівництва;
 • наявність протиріч з установчими документами.

6. Уточнення і коригування загального плану і коригування аудиторської перевірки.
7. Здійснення аудиту достовірності показників фінансової звітності підприємства, а саме перевірка:

 • правильності ведення Головної книги (відповідність записів даних Головної книги регістрам синтетичного обліку, правильність відображення кореспонденції рахунків);
 • порядку ведення касових і банківських операцій;
 • достовірності відображення в обліку дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства;
 • правильності ведення обліку основних засобів і запасів підприємства;
 • правильності ведення обліку затрат на виробництво та визначення собівартості продукції;
 • повноти відображення в обліку доходів, отриманих від різних видів діяльності підприємства;
 • повноти та правильності ведення обліку валових доходів і валових витрат підприємства;
 • порядку нарахування оплати праці, своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці;
 • правильності нарахування та своєчасності сплати податків, платежів та інших відрахувань у позабюджетні фонди;
 • підготовка аудиторського звіту;
 • загальний огляд повноти виконання плану проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.

8. Підписання аудиторського висновку і акта приймання-передачі виконаних робіт за договором на проведення аудиторської перевірки.
Слід зазначити, що аудитору під час проведення аудиторської перевірки обов’язково необхідно перевірити хоча б у загальних рисах усі розділи бухгалтерського обліку на даному підприємстві.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.