лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ


Передмова............................................ 3
Тема 1. Суть, предмет та метод аудиту...................... 5
1.1. Суть аудиту. Історичні аспекти становлення і розвитку
аудиту...................................... 5
1.2. Види аудиту................................. 11
1.3. Мета і основні завдання аудиту. Функціональні завдання аудиту      15
1.4. Предмет, об’єкт та метод аудиту.................. 17
Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні........ 22
2.1. Нормативна база регулювання аудиту в Україні...... 22
2.2. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Ук­раїні   24
2.3. Аудиторські фірми та порядок їх створення.
Порядок сертифікації та реєстрації аудиторів
і аудиторських фірм........................... 27
2.4. Права та обов’язки  аудиторів і аудиторських фірм... 33
2.5. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм..... 34
2.6. Основні принципи професійної етики і поведінки ауди-
торів...................................... 39
Тема 3. Порядок підготовки та методика проведення аудиту... 44
3.1. Сутність та структура договорів на проведення аудиту. 44
3.2. Документальне оформлення аудиту............... 47
3.3. Аудиторські докази та їх суть. Порядок одержання ауди-
тором аудиторських доказів..................... 51
3.4. Відношення аудиторів до початкових залишків на рахун-
ках бухгалтерського обліку ..................... 54
3.5. Вибіркова перевірка в аудиті.................... 55
3.6. Використання основним аудитором результатів роботи
інших аудиторів та фахівців.................... 61
3.7. Помилки та шахрайство в аудиті................. 64
Тема 4. Аудиторський ризик та оцінка системи
внутрішнього контролю
.......................... 72
4.1. Суть аудиторського ризику..................... 72
4.2. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським
ризиком.................................... 77
4.3. Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього
аудиту на підприємстві........................ 81
Тема 5. Планування аудиту.............................. 92
5.1. Мета та техніка планування аудиту............... 92
5.2. Загальний план аудиту......................... 96
5.3. Програма аудиту............................. 97
Тема 6. Аудит активів та пасивів підприємств АПК.......... 99
6.1. Загальний огляд бухгалтерської звітності підприєм-
ства....................................... 99
6.2. Етапи аудиторської перевірки.................. 100
6.3. Аудит касових операцій....................... 101
6.4. Аудит банківських операцій.................... 106
6.5. Аудит наявності та руху матеріальних запасів...... 109
6.5.1. Аудит наявності та стану збереження матеріаль-
них запасів............................ 109
6.5.2. Аудит надходження матеріальних запасів..... 111
6.5.3. Аудит переміщення і вибуття матеріальних
запасів................................ 113
6.6. Аудит наявності та руху основних засобів......... 115
6.7. Аудит виробничої діяльності підприємств АПК..... 123
6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва.. 124
6.7.2. Аудит виробництва продукції тваринництва.. 125
6.7.3. Аудит промислових виробництв............ 126
6.8. Аудит розрахункових операцій................. 128
6.8.1. Аудит розрахунків з оплати праці........... 128
6.8.2. Аудит розрахунків з бюджетом............. 132
6.8.3. Аудит розрахунків з органами соціального
страхування............................ 134
6.9. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 135
6.10. Аудит капіталу підприємств АПК............... 138
6.11. Аудит фінансових результатів підприємств АПК... 140
Тема 7. Оцінка фінансової звітності підприємств АПК....... 146
7.1. Сутність та загальні принципи оцінки фінансового
стану підприємства.......................... 146
7.2. Аудит ліквідності та платоспроможності.......... 150
7.3. Аудит фінансової стійкості..................... 153
7.4. Аудит ділової активності та ефективності використання
активів.................................... 156
7.5. Аудит рентабельності......................... 159
7.6. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному
середовищі................................. 161
Тема 8. Завершення аудиту, підготовка та складання
аудиторського звіту
............................. 167
8.1. Аудиторський висновок та його види............. 167
8.2. Особливості складання спеціальних аудиторських
висновків.................................. 176

 Список використаної літератури......................... 182

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.