лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Аудит в АПК

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для проведення іспитів Аудиторською палатою України створюють постійно діючу Комісію по сертифікації та підготовці аудиторів. Для проведення першого етапу кваліфікаційних іспитів в РВ АПУ можуть створюватися комісії з сертифікації аудиторів регіонального відділення Аудиторської палати України.
Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його вдруге на загальних умовах. Складений успішно перший етап іспиту зараховується при складанні кваліфікаційного іспиту вдруге, якщо після успішного складання першого етапу іспиту кинуло не більше ніж 1,5 року.
Перелік запитань, що виносяться на кваліфікаційний іспит і включаються до екзаменаційних білетів, розробляється комісією і затверджується АПУ. Зміст і перелік питань підлягають періодичному доповненню і оновленню комісією.
Під час проведення кваліфікаційних іспитів користуватися довідковою та спеціальною літературою і вести розмови з іншими претендентами забороняється. Претенденти, котрі порушили зазначені вимоги, мають залишити аудиторію та вважаються такими, що не склали іспит.
Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну, повинні подати до Секретаріату Аудиторської палати України (в одному примірнику) чи до регіонального відділення (у двох примірниках) такі документи:

 • заяву про подовження дії сертифіката встановленого зразка (додаток 2);
 • копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;
 • сертифікат, термін дії якого закінчується;
 • витяг із Свідоцтва про щорічне обов’язкове удосконалення професійних знань (за період чинності сертифіката);
 • документ про внесення плати за подовження сертифіката.

Секретаріат Аудиторської палати України або секретарі її регіональних відділень розглядають подані документи щодо відповідності їх вимогам цього Положення і передають Комісії по сертифікації та підготовці аудиторів Аудиторської палати України та комісіям з сертифікації аудиторів її регіональних відділень, які розглядають їх і приймають відповідне рішення.
Для подовження терміну чинності сертифіката комісії з сертифікації призначають складання аудитором кваліфікаційного іспиту у разі:

 • підтвердження аудитором у період після отримання сертифіката досвіду практичної роботи за фахом (аудитором) не менше ніж два роки;
 • невиконання вимог щорічного удосконалення професійних знань;
 • прострочення аудитором встановлених термінів для подання документів на подовження дії сертифікатів до Аудиторської падати України або її регіональних відділень;
 • наявності незаперечних претензій до аудитора з боку Аудиторської палати України або державних органів контролю щодо здійснення аудиторської діяльності;
 • застосування до аудитора відповідних стягнень щодо обмеження здійснення аудиторської діяльності.

Комісія по сертифікації та підготовці аудиторів Аудиторської палати України готує для затвердження рішенням Аудиторської палати України протоколи щодо подовження терміну чинності сертифіката на наступні п’ять років без складання аудитором кваліфікаційного іспиту або проходження співбесіди — якщо відсутні підстави, зазначені в даному пункті, аудитор працював за фахом (аудитором) не менше трьох років протягом терміну чинності сертифіката, щороку обов’язково удосконалював професійні знання за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України, та не мав нескасованих стягнень.
Аудитори, які працювали за фахом (аудитором) від двох до трьох років або за сумісництвом не менше трьох років, щороку обов’яз­ково удосконалювали професійні знання за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України, та щодо яких відсутні підстави, зазначені в пункті 9.3 цього Положення, для подовження терміну чинності сертифіката проходять співбесіду в Комісії по сертифікації та підготовці аудиторів Аудиторської палати України або в комісіях з сертифікації аудиторів її регіональних відділень. В разі позитивних результатів співбесіди комісії з сертифікації готують для затвердження рішенням Аудиторської палати України протоколи про продовження терміну чинності сертифіката на наступні п’ять років. При негативних результатах співбесіди комісії з сертифікації призначають складання кваліфікаційного іспиту згідно з Порядком проведення кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката. Термін чинності сертифіката для осіб, делегованих до складу Аудиторської палати України чи її регіональних відділень державними органами, подовжується на наступні п’ять років за умови подання заяви, копії трудової книжки, сертифіката, термін дії якого закінчується.
За підсумками розгляду документів і результатів співбесіди або кваліфікаційного іспиту на подовження дії сертифікатів комісії з сертифікації складають протоколи на кожну групу аудиторів і подають їх на затвердження Аудиторській палаті України.
Видачу сертифікатів, термін чинності яких подовжено згідно з рішенням Аудиторської палати України, здійснює Секретаріат Аудиторської палати України. У сертифікатах зберігаються початковий номер та серія сертифіката; дата та номер рішення Аудиторської палати України про видачу сертифіката; термін чинності сертифіката, а також проставляється номер протоколу Аудиторської палати України, дата і термін, на який подовжено чинність сертифіката.
Якщо в подовженні дії сертифіката відмовлено, Секретаріат Аудиторської палати України письмово повідомляє про це особі, яка подавала заяву. Особи, яким відмовлено в подовженні дії сертифіката, мають право подати клопотання про отримання сертифіката за умов, передбачених цим Положенням.
Відповідно до «Положення про постійне та обов’язкове удос­коналення професійних знань аудиторів України», затвердженого рішенням АПУ від 23.04.2002 р. № 109, усі сертифіковані аудитори з метою забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг зобов’язані щороку вдосконалювати свої професійні знання за сорокагодинною програмою з питань аудиту, бухгалтерського обліку і фінансової звітності, системи оподаткування, правового забезпечення підприємницької діяльності, аналізу фінансової звітності, математичних методів та фінансового менеджменту в бізнесі. Для проходження обов’язкового удосконалення професійних знань аудитори подають до Центру, що проводить таку підготовку, такі документи:

 • клопотання за встановленою формою;
 • копію сертифіката;
 • документ про оплату за навчання.

Після закінчення навчання слухачі проходять тестування для оцінки їхніх знань. Вважаються такими, що у поточному році удосконалили професійні знання, аудитори, які правильно відповіли не менш ніж на 60 відсотків тестів.
До загального обсягу курсу з обов’язкового удосконалення професійних знань аудиторів у межах 40 годин Аудиторською палатою України зараховуються такі види науково-методичної та викладацької роботи:
а) видання підручників або навчальних посібників з бухгалтерського обліку, контролю, аудиту, економічного та фінансового аналізу, господарського права (зараховується автору, співавторам у рік видання);
б) викладання курсу з удосконалення професійних знань в обсязі не менше 20 годин на рік в центрах, з якими АПУ уклали договори;
в) виступи у фахових засобах масової інформації з питань бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту загальним обсягом не менше 0,5 авторського аркуша (близько 12 сторінок тексту формату А4) на рік;
г) видання методичних матеріалів (рекомендацій, методик тощо) з питань теорії та практики обліку, контролю, аналізу та аудиту в обсязі не менше 0,5 авторського аркуша (близько 12 сто­рінок тексту формату А4) на рік, схвалених Аудиторською палатою України.
Аудиторам, яким зараховано курс з удосконалення професійних знань, видається свідоцтво про постійне удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів, що має серію і номер та є однією з умов продовження дії сертифіката аудитора.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.