лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Облік і аудит у страхових організаціях

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Тема 1. Сутність аудиту страхових організацій
та його значення
Поняття аудиту, його сутність. Значення аудиту для об’єктив­ної оцінки фінансових звітів суб’єктів господарювання. Класифікація аудиту: обов’язковий та ініціативний аудит; зовнішній та внутрішній аудит; первинний та повторюваний аудит. Відмінності між аудитом і перевірками державних наглядових органів. Виникнення та розвиток аудиту. Міжнародне співробітництво в галузі аудиту.
Організація аудиту в Україні. Закон України «Про аудиторську діяльність». Суб’єкти аудиту, їхні права та обов’язки. Стандарти аудиту.
Необхідність і значення аудиту в сфері страхової діяльності.
Характеристика страхової організації (компанії) як суб’єкта аудиту. Вимоги законодавства України щодо аудиторських перевірок страхових компаній. Аудит на стадії отримання ліцензій на здійснення страхової діяльності. Аудит річної фінансової звітності. Інші види аудиторських перевірок.
Тема 2. Фінансова звітність страхових організацій.
Особливості бухгалтерського обліку у страхових
організаціях
Фінансова звітність страхової організації та її призначення. Користувачі фінансової звітності. Значення фінансової звітності для прийняття користувачами управлінських рішень.
Склад фінансової звітності страхової організації. Загальна фінансова звітність. Баланс (ПБО 2). Звіт про фінансові результати (ПБО 3). Звіт про рух грошових коштів (ПБО 4). Звіт про власний капітал (ПБО 5).
Спеціалізована фінансова звітність страховика: зміст та значення. Звіт про доходи і витрати страховика. Пояснювальна записка до звітних даних страховика. Звітні форми до пояснювальної записки. Декларація про доходи страховика.
Принципи підготовки фінансової звітності: автономність, безперервність діяльність, періодичність, фактична собівартість, нарахування і відповідність доходів та витрат, повного висвітлення, послідовність, обачність, превалювання змісту над формою, єдиний грошовий вимірник.
Особливості організації бухгалтерського обліку у страховій організації. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку та її характеристика. Документообіг при використанні цієї форми. Рахунки бухгалтерського обліку для відображення страхових операцій.
Тема 3. Організація аудиту страховиків.
Планування та програма аудиту
Організаційно-договірні засади проведення аудиту страховиків. Вибір аудитора. Порядок укладення договору на проведення аудиторської перевірки. Зміст договору.
Планування аудиту, його цілі та завдання.
Програма аудиту страхової організації. Особливі вимоги Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку й уповноваженого (наглядового) органу у сфері страхування України щодо змісту аудиторських висновків за результатами аудиту страховиків.
Аудиторський висновок щодо підтвердження фінансової звітності страхової організації. Види аудиторських висновків. Складання аудиторського висновку. Схема аудиторського висновку.
Тема 4. Аудит правових основ діяльності
страхових організацій
Законодавчо визначені типи страхових організацій (господарські товариства, державні організації, товариства взаємного страхування). Перевірка відповідності чинному законодавству документів, що регулюють статутну діяльність страхової організації (установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію/пере-
реєстрацію, ліцензії).
Відповідність здійснюваної страховиком діяльності виданим ліцензіям.
Аудит статутного капіталу. Законодавчі вимоги щодо розмірів та структури статутного капіталу. Бухгалтерський облік статутного капіталу.
Аудит портфеля договорів страхування та перестрахування. Правильність їх юридичного оформлення згідно з вимогами Закону України «Про страхування». Відповідність змісту укладених договорів затвердженим у Міністерстві фінансів Правилам страхування. Перевірка дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку здійснення операцій з перестрахування.
Ведення обліку та реєстрації договорів страхування. Наявність журналів обліку договорів за видами страхування.
Дотримання вимог чинного законодавства щодо виготовлення та обліку страхових полісів як документів суворого обліку.
Виконання зобов’язань згідно з укладеними договорами страхування.
Тема 5. Облік та аудит операцій зі страхування
та перестрахування (надходження страхових премій
та здійснення страхових виплат)
Страхові премії як основне джерело доходів страхової організації.
Бухгалтерський облік страхових премій за договорами страхування та перестрахування. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення надходження (нарахування) страхових премій. Кореспонденція рахун­ків, основні бухгалтерські проводки. Повнота та своєчасність відображення страхових премій в обліку. Аналітичний облік страхових премій.
Аудит страхових премій та його зміст.
Своєчасність розрахунків за страховими преміями зі страхувальниками, перестрахувальниками, страховими посередниками. Правильність віднесення надходжень страхових премій до відповідного звітного періоду. Дотримання вимог чинного законодавства щодо валюти страхування.
Аудит страхових виплат за договорами страхування та перестрахування. Бухгалтерський облік страхових виплат. Характерис­тика рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення страхових виплат. Кореспонденція рахунків, основні бухгалтерські проводки. Аналітичний облік страхових виплат.
Обґрунтованість та своєчасність здійснення страхових виплат. Повнота і своєчасність відображення виплат в обліку.
Дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення страхових виплат та розрахунків за виплатами зі страхувальниками і перестрахувальниками.

Тема 6. Облік та аудит страхових резервів

Поняття страхових резервів. Необхідність та значення страхових резервів для здійснення страхової діяльності. Склад страхових резервів згідно з Законом України «Про страхування».
Резерви зі страхування життя. Методика формування резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) згідно з чинним законодавством. Резерви належних виплат страхових сум.
Технічні резерви. Порядок формування резерву незаробленої премії страховиками України. Порядок формування резерву збитків за відомими вимогами страхувальників.
Бухгалтерський облік страхових резервів. Облік часток перестраховиків у технічних резервах. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення страхових резервів та їх руху. Кореспонденція рахунків, основні бухгалтерські проводки.
Аудит страхових резервів і його завдання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.