лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 


Рекомендована література


Основна
 1. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360 с.
 2. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.
 3. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.
Додаткова
  • Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Монографія. — К.: НІСД, 2002. — 132 с.
  • Безчасний Л. Шляхи формування в Україні інноваційної моделі економічного зростання // Журнал Європейської економіки. — 2002. — № 3. — С. 253—267.
  • Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. — 2001. — № 11. — С. 4—10.
  • Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України. — К.: ВО «Батьківщина», 2001. — 300 с.
  • Білорус О. Г. Глобалізація і національні інтереси. — К., 2000. — 300 с.
  • Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. — К.: ВІПОЛ, 1998. — 416 с.
  • Гальчинський А. С. Україна: поступ у майбутнє. — К.: Основи, 1999. — 200 с.
  • Гальчинський А. С. Суперечності реформ у контексті цивілізаційного процесу. — К.: Українські пропілеї, 2001. — 320 с.
  • Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт.кол і наук. ред. Т. М. Циганкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 660 с.
  • Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. — К.: Кондор, 2005. — 266 с.
  • Горбачёв М. С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современного развития. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 592 с.
  • Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення. — К.: ДП «Укрархбудінформ», 2001. — 122 с.
  • Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. — К.: Логос, 2003. — 328 с.
  • Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998. — 390 с.
  • Губський Б. В., Павловська О. Д., Харчук С. В. Конкурентоспроможність національної економіки: пріоритети дослідження та експертні оцінки / За ред. д-ра екон. наук, проф. Б. В. Губського. — К.: КНЕУ, 2003. — 51 с.
  • Делягин М. Г. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 300 с.
  • Майєр  Джеральд М., Олесневич Даніела. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці. — К.: Либідь, 2002. — С. 584.
  • Електронна комерція: Навч. посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 19.
  • Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. — К.: НІС, 2003. — 368 с.
  • Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. — К.: Освіта, 1999.
  • Інноваційна складова економічного розвитку: Монографія / За ред. Л. К. Безчасного. — К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. — 201 с.
  • Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002. — 324 с.
  • Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3—4. — С. 3—14.
  • Лук’яненко Д. Г. Глобалізація економічного розвитку: українська перспектива // Вища освіта України. — 2001. — № 2. — С. 79—84.
  • Лук’яненко Д. Г. Глобальний контекст розвитку економіки України / Вчені записки: Наук. зб.: Вип. 2 / Відп. ред. В. С. Савчук. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 156.
  • Лук’яненко Д. Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. — 2002. — № 5—6. — С. 17—21.
  • Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. с нем. — М.: Издат. дом «АЛЬПИНА», 2001. — 335 с.
  • Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2004.
  • Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; за ред. А. П. Румянцева. — К.: Знання-Прес, 2003. — 447 с.
  • Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І. М. Школи. — К.: КНЕУ, 2003. — 589 с.
  • Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський та ін. — К.: Україна, 1997. — 237 с.
  • Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Международный деловой центр, 1999.
  • Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ.; Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. — М.: Межуднар. отношения, 1999. — 896 с.
  • Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 390 с.
  • Сіденко С. Соціально-економічний вимір сучасної глобалізації // Міжнародна економічна політика. — № 1. — Т. 1.— Червень 2004. — С. 72—93.
  • Скаленко О. Глобальні резерви поступу: Монографія. — К.: Основи, 2000. — 394 с.
  • Соколенко С. И. Глобальные рынки ХХІ столетия: Перспективы Украины. — К.: Логос, 1998. — С. 432—480.
  • Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластера: Украинский контекст. — К.: ЛОГОС, 1999. — 647 с.
  • Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999. — 566 с.
  • Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство під загрозою: Пер. з англ. — К.: Основи, 1999. — 259 с.
  • Стигліц Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. — К.: Вид. дім «КМАкадемія», 2003. — 252 с.
  • Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. — К.: НІСД, 2002. — С. 612.
  • Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. д-ра екон. наук В. Р. Сіденка. — Х.: Форт, 2003. — 280 с.
  • Україна за роки незалежності, 1991—2003. — 5-е вид., переробл. та допов. — К.: Нора-Друк, 2003. — 560 с.
  • Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. Акселя Зіденберга і Лутца Хоффманна. — К.: Фенікс, 1998. — 477 с.
  • Україна на шляху до Європи / За ред. Лутца Хоффманна і Феліцітас Мьоллерс. — К.: Фенікс, 2001. — 343 с.
  • Україна — Росія: Проблеми економічної взаємодії: Монографія / За ред. С. І. Пирожкова, Б. В. Губського, А. І. Сухорукова. — К.:
   НІУРВ, 2000. — 256 с.
  • Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст. — К.: Знання України, 2001.
  • Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. — К., 2003. — 400 с.
  • Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский и др.; Под ред. Ю. Н. Пахомова. — К.: Наук. думка, 2002. — 632 с.
  • Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації. — К.: КНЕУ, 2001.
  • Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: монографія. — К.: ТОВ «Кадри», 2003. — 297 с.
  • Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. — К.: Наук. думка, 2003. — 343 с.
  • Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Междунар. ин-т Питирима Сорокина — Николая Кондратьева. — М.: Экономика, 2001. — 345 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.