лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Список літератури

 

  • Анкета выборочного обследования занятости: Утверждена постановлением Госкомстата России от 28.07.98 г. № 75. — М.: Госкомстат России, 1999. — 14 с.
  • Баланда А. Л. Неформальна зайнятість (методологія і методика дослідження): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.09.01. — К., 1999. — 18 с.
  • Витяг із Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр.» // Праця і зарплата. — 2000. — № 5. — С. 2—3.
  • Декларация МОТ 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации: Международ. конференция труда, 86-я сессия. — Женева: МБТ. — 1998. — 14 с.
  • Деятельность МОТ в 1996—1997 годах: Доклад генерального директора: 86-я сессия Международ. конференция труда. — Женева: МБТ, 1998. — VІІ. — 274 с.
  • Достойный труд: Доклад генерального директора // Международная конференция труда, 87-я сессия. — Женева. МВТ, 1999. — 106 с.
  • Дрозд О. М., Онікієнко В. В., Пухлій В. Т., Страхолес Л. А. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання. — К., 1999. — 56 с.
  • Жуков В., Мімандусова Г., Привалов Ю. Сучасні проблеми соціально-трудових відносин в Україні (соціологіч. аналіз). — К.: Ін-т соціо­логії ПАН України, 1998. — 158 с.
  • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 206. — С. 10.
  • Закон України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік» // Праця і зарплата. — 2000. — № 24. — С. 1.
  • Закон України «Про державну статистику» // Офіційний вісник. — 2000. — № 33.
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Праця і зарплата. — 2000. — № 14. —
   С. 2—9.
  • Закон України «Про зайнятість населення» (станом на 1 березня 1999 р.). — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 32 с.
  • Закон України «Про оплату праці» // Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999. — Кн. 2. — С. 455—462.
  • Закон України «Про охорону праці»// Законодавство «України про працю»: Зб. норматив. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999. — Кн. 3. — С. 3—20.
  • Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. — К.: Праця, 1997. — 288 с.
  • Колешня Л. Попит на ринку праці // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 7. — С. 8—12.
  • Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (№ 168): 75-я сессия Международ. конференции труда (1 июня 1988 г.). — Женева: МБТ, 1988. — 14 с.
  • Конвенция о статистике труда (№ 160): 71-я сессия Международ. конференции труда (7 июня 1985). — Женева: МБТ, 1985. — 6 с.
  • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.
  • Краснов Ю., Карпенко О. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці. — 2000. — № 5. — С. 14—19.
  • Липпе П. фон дер. Экономическая статистика / Стат. очерки Европейского центра повышения квалификации: В 2 т. / Пер. с нем. — Штуттгарт, Иена, 1995. — Т. 1. — 630 с.
  • Лібанова Е. М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). — К., 1996. — 132 с.
  • Мандибура В. Специфічні особливості експлуатації праці в період економічної кризи // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 3. — С. 29—33.
  • Маргіналізація населення України / Онікієнко В. В., Герасимчук В. Г., Кравченко І. С. та ін. / За ред. В. В. Онікієнка. — К.: НЦ ЗРП, 1997. — 191 с.
  • Матеріали семінару «Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні» (м. Ялта, 25—27 вересня 2002 р.). — К.: Техніка, 2002 — 222 с.
  • Методичні вказівки до вивчення курсу «Статистика ринку праці» (для студентів усіх форм навчання) / Уклад.: З. П. Бараник, О. Л. Романова. — К.: КДЕУ, 1994 — 43 с.
  • Мімандусова Г. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз). — К.: Ін-т соціології ПАН України, 1999. — 96 с.
  • Неформальний сектор, нерегламентована зайнятість, дикий ринок праці / М. В. Шаленко, Л. П. Піддубна, Д. К. Прейгер, О. П. Громов. — К.: НЦ ЗРП, 1996. — 52 с.
  • Онікієнко В. В., Коваленко Н. І. Продуктивна зайнятість: зміст, актуальні проблеми і шляхи досягнення. — К.: Принт Експрес, 1999. — 50 с.
  • Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Праця і зарплата. — 1998. — № 4. — С. 1—4.
  • Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України: Затв. Указом Президента України від 7 серпня 1999 року № 969/99 // Праця і зарплата. — 1999. — № 19. — С. 1—2
  • Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Затв. указом Президента України від 3 серпня 1999 року № 958/99 // Праця і зарплата. — 1999. — № 18. — С. 1—3.
  • Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Затв. Указом Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000 // Праця і зарплата. — 2000. — № 22. — С. 5—12.
  • Перова И., Хахулина Л. Неформальная вторичная занятость: масштабы, структура // Экономический и социальный мониторинг общественного мнения. — 1997. — № 6. — С. 30—32.
  • Петрова І. Загострення проблеми прихованого безробіття // Економіка України. — 1997. — № 3. — С. 47—55.
  • План дій на 2000 рік щодо реалізації Програми зайнятості населення на 1997—2000 роки: Затв. Постановою Кабінету міністрів України від 21 червня 2000 року № 1007. — К.: Міністерство праці та соціальної політики, 2000. — 6 с.
  • Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Затв. Указом Президента України від 1 грудня 1997 р. № 1319/97 // Законодавство України про працю: Зб. Норматив. актів: У 3 кн./ Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К.: Істина, 1999. — Кн. 1. — С. 106—114.
  • Праця в Україні у 1999 році: Стат. зб. / Держкомстат України. — К., 2000. — 418 с.
  • Програма зайнятості населення на 1997—2000 роки: Затв. Постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 1996 року № 1591. — К.: Міністерство праці і соціальної політики, 1997. — 12 с.
  • Програма реформування державної статистики на період до 2002 року: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1997 р. № 971 — К., 1998. — 2 + 32 с.
  • Продуктивні сили України: аналіз і короткостроковий прогноз розвитку: В 2 т. / Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ. — К., 1999. — Т. 1. — 236 с.
  • Резолюция, относящаяся к статистике занятости в неформальном секторе // Современные международные рекомендации по статистике труда. — М.: Финстатинформ, 1994. — С. 146—165.
  • Резолюция, относящаяся к статистике занятости в неформальном секторе: 15-я Международ. конференция статистиков труда (январь 1993 г.) // Современ. Международ. рекомендации по статистике труда. — М.: Финстатинформ, 1994. — С. 146—165.
  • Резолюция, относящаяся к статистике экономически активного населения, занятости, безработицы и неполной занятости: 13-я Международ. конференция статистиков труда (октябрь 1982 г.) // Современ. Международ. рекомендации по статистике труда. — М.: Финстатинформ, 1994. — С. 49—63.
  • Рекомендация о статистике труда (№ 170): 71-я сессия Международ. конференции труда (7 июня 1985 г.). — Женева: МБТ, 1985. — 4 с.
  • Ринок праці України в 1999 році: Аналіт.-стат. зб. / Державний центр зайнятості України. — К., 2000. — 203 с.
  • Склад населення України за статтю та віком на 1 січня 2000 року. — К.: Держкомстат України, 2000. — 416 с.
  • Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єрі­на, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 448 с.
  • Статистика ринку праці. Текст лекцій для студентів усіх форм навчання. Ч. 1 / Упоряд. З. П. Бараник. — К.: КДЕУ, 1995 — 91 с.
  • Статистика труда для стран с переходной экономикой (на примере стран Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР). — М.: Фінстатинформ, 1996. — ХІІ. — 271 с.
  • Статистичний бюлетень за 2002 рік / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2002. — 210 с.
  • Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001. — 600 с.
  • Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи / Бандур С. І., Заяць Т. А., Маршавін Ю. М. / За ред. С. І. Дорогунцова. — К., 1999. — 268 с.
  • Ткаченко Л. Основні поняття міжнародної статистики економічної активності населення та їх використання у вибіркових обстеженнях домашніх господарств України // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики — 98.» — К., 1999. — С. 152—155.
  • Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 3 грудня 1999 року № 1529/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 49. — С. 11—13.
  • Хуссманнс Р., Мехран Ф., Верма В. Обследования экономически активного населения: занятость, безработица и неполная занятость: В 2-х кн. / Пер. с англ. — М.: Фінстатинформ, 1994. — Кн. 1. — 272 с.
  • Чернышев И. В. Статистика для новых рынков труда в странах с переходной экономикой. — К.: ИИЦ Госкомстата Украины, 1999. — 274 с.
  • Шинкарева Н. Об организации статистического наблюдения за деятельностью предприятий розничной и оптовой торговли // Вопросы статистики. — 1996. — № 9. — С. 14—18.
  • Эренберг Р. Дж., Смит Р. С. Современная экономика труда: Теория и государственная политика. — М.: Изд-во МГУ, 1996. — 800 с.
  • Яценко В. «Безробіття по-українськи» у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. — 1999. — № 6. — С. 17—22.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.