лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2. Плани семінарських занять
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

 1. Предмет статистики ринку праці.
 2. Методи статистики ринку праці.
 3. Завдання статистики ринку праці.
 4. Державна служба зайнятості, права та обов’язки.
 5. Інформаційне забезпечення ринку праці.
 6. Система статистичних показників ринку праці.

Контрольні запитання

 1. У чому полягає суть статистичного дослідження ринку праці?
 2. Назвіть основні методи статистичного дослідження ринку праці.
 3. Вкажіть завдання статистичного дослідження ринку праці.
 4. Які ви знаєте права та обов’язки Державної служби зайня-
  тості?
 5. Якими джерелами інформації користуються, аналізуючи ринок праці?
 6. Система статистичних показників ринку праці.
 7. Назвіть основні статистичні групування на ринку праці.
 8. Дайте характеристику основних розділів системи аналітичних показників ринку праці.

Література

 1. Закон України «Про зайнятість населення» (станом на 1 березня 1999 р.). — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 32 с.
 2. Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы (№ 168): 75-я сессия Междунар. конференции труда (1 июня 1988 г.). — Женева: МБТ, 1988. — 14 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення курсу «Статистика ринку праці» (для студентів усіх форм навчання)/ Упоряд.: З. П. Бараник, О. Л. Розманова. — К.: КДЕУ, 1994. — 43 с.
 4. Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Затв. Указом Президента України від 3 серпня 1999 року № 958/99 // Праця і зарплата. — 1999. — № 18. — С. 1—3.
 5. Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року:
  Затв. Указом Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000 // Праця і зарплата. — 2000. — № 22. — С. 5—12.
 6. Програма реформування державної статистики на період до 2002 року: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1997 р. № 971. — К., 1998. — С. 232.
 7. Резолюция, относящаяся к статистике экономически активного населения, занятости, безработицы и неполной занятости: 13-я Междунар. конференция статистиков труда (октябрь 1982 г.) // Современ. Междунар. рекомендации по статистике труда. — М.: Финстатинформ, 1994. — С. 49—63.
 8. Статистика ринку праці. Текст лекцій для студентів усіх форм навчання. Ч.1/ Упоряд. З. П. Бараник. — К.: КДЕУ, 1995 — 91 с.
 9. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 448 с.
 10. Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи / Бандур С.І., Заяць Т.А., Маршавін Ю. М. / За ред. С. І. Дорогунцова. — К., 1999. — 268 с.
 11. Чернышев И. В. Статистика для новых рынков труда в странах с переходной экономикой. — К.: ИИЦ Госкомстата Украины, 1999. — 274 с.

Тема 2. Сегментаційний підхід
до вивчення ринку праці

 1. Проблема сегментації ринку праці.
 2. Класифікація ринку праці.
 3. Основні моделі поділів ринків праці.
 4. Побудова моделі сегментованого ринку праці в Україні.
 5. Інформаційне забезпечення досліджень зайнятості в неформальному секторі економіки.

Контрольні запитання

 1. Суть сегментації ринку праці (СРП).
 2. Якими категоріями працівників та з якими гарантіями зайнятості оперує ринок праці?
 3. Назвіть класифікаційні ознаки ринку праці.
 4. Основні відмінності між класифікаційним та сегментаційним підходом до ринку праці?
 5. Що таке первинний та вторинний ринки праці?
 6. Вкажіть відмінності між внутрішнім та зовнішнім ринками праці?
 7. Поділ ринку праці на формальний та неформальний.
 8. Якими джерелами інформації користуються, визначаючи обсяги зайнятості в неформальному секторі економіки?

Література

 1. Лібанова Е. М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). — К., 1996. — 132 с.
 2. Матеріали семінару «Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні» (м. Ялта 25—27 вересня 2002 р.). — К.: Техніка, 2002. — 222 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення курсу «Статистика ринку праці» (для студентів усіх форм навчання)/ Упоряд.: З. П. Бараник, О. Л. Розманова. — К.: КДЕУ, 1994. — 43 с.
 4. Ринок праці України в 1999 році: Аналіт.-стат. зб. / Державний центр зайнятості України. — К., 2000. — 203 с.
 5. Статистика ринку праці. Текст лекцій для студентів усіх форм навчання. Ч. 1 / Упоряд. З. П. Бараник. — К.: КДЕУ, 1995. — 91 с.
 6. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 448 с.
 7. Статистичний бюлетень за 2002 рік / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2002. — 210 с.
 8. Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001. — 600 с.
 9. Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи / Бандур С. І., Заяць Т. А., Маршавін Ю. М. / За ред. С. І. Дорогунцова. — К., 1999. — 268 с.
 10. Чернышев И. В. Статистика для новых рынков труда в странах с переходной экономикой. — К.: ИИЦ Госкомстата Украины, 1999. — 274 с.

Тема 3. Макроекономічні підходи
до вивчення ринку праці

 1. Ринок праці та його економічні важелі.
 2. Класична теорія «цінової рівноваги».
 3. Кейсіанська модель ринку праці.
 4. Монетаризм і його основні засади.
 5. Концепція (модель) «гнучкого ринку праці».
 6. Моделі ринку праці в Україні.

Контрольні запитання

 1. Назвіть основні економічні важелі ринку праці.
 2. У чому полягає суть класичної теорії «цінової рівноваги»?
 3. Кейнсіанська концепція зайнятості.
 4. Назвіть основні засади монетаристської теорії зайнятості.
 5. Модель «гнучкого ринку праці».
 6. Які є моделі ринку праці в Україні?

Література

  • Колешня Л. Попит на ринку праці // Україна: аспекти праці. — 1998. — № 7. — С. 8—12.
  • Лібанова Е. М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). — К., 1996. — 132 с.
  • Методичні вказівки до вивчення курсу «Статистика ринку праці» (для студентів усіх форм навчання)/ Упоряд.: З. П. Бараник, О. Л. Розманова. — К.: КДЕУ, 1994. — 43 с.
  • Праця в Україні в 1999 році: Стат. зб. / Держкомстат України. — К., 2000. — 418 с.
  • Ринок праці України в 1999 році: Аналіт.-стат. зб. / Державний центр зайнятості України. — К., 2000. — 203 с.
  • Статистика ринку праці. Текст лекцій для студентів усіх форм навчання. Ч. 1/ Упоряд. З. П. Бараник. — К.: КДЕУ, 1995 — 91 с.
  • Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна, Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 448 с.
  • Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи / Бандур С. І., Заяць Т. А., Маршавін Ю. М. / За ред. С. І. Дорогунцова. — К., 1999. — 268 с.
  • Чернышев И. В. Статистика для новых рынков труда в странах с переходной экономикой. — К.: ИИЦ Госкомстата Украины, 1999. — 274 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.