лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика ринку праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2-й випадок. Рівень заробітної плати менший від рівноважного, наприклад, OP2, перестає стимулювати пропозицію праці. Вона скорочується до OQ3, тоді як попит на дешевшу працю, навпаки, підвищується до OQ4. Виникає дефіцит праці в розмірі OQ4—OQ3 працівників.

Рис. 2.3.4. Попит, пропозиція і рівновага на ринку
праці (класична модель)

Концепція зайнятості Дж. Кейнса, англійського економіста, державного діяча, основоположника однієї з найпотужніших течій економічної думки — кейнсіанства, активно використовує принцип мультиплікатора, який сформулював у 1931 р. Кан. Він показує, що початкове збільшення державних інвестицій (наприклад, організація та фінансування державою суспільних робіт) створює «первинну» зайнятість певної кількості працівників даного виробництва. Витрати цих працівників на споживчі товари (їхній споживчий попит) стимулюють розвиток виробництва і вторинну зайнятість, тобто збільшення робочих місць у галузях, де виробляються споживчі товари. Співвідношення між загальним і первинним збільшенням зайнятості має назву «мультиплікатора зайнятості».
Прихильники кейнсіанської концепції ринку праці пропонують й інші практичні заходи, серед яких державна підтримка приватного бізнесу; кредитування й фінансування підприємств за рахунок держбюджету, зменшення норми відсотка, проведення політики контролю за інфляцією. Остання в умовах стабільних цін набирає форми короткострокової політики «грошових імпуль­сів» і має підтримувати попит на трудові ресурси:

Монетаристи та їхні прихильники на основі класичної економічної теорії обстоюють можливість досягнення макроекономічної стабільності та довгострокової рівноваги лише за умов повніс­тю вільних, конкурентних ринків — із гнучкими цінами і заробітною платою без втручання держави, монополій або профспілок. Центральною категорією монетаристської моделі ринку праці є «природний рівень безробіття», введений у науковий ужиток М. Фрідменом (американський економіст, доктор філології та права, професор економіки університету в Чикаго).
Фахівці з питань праці вважають, що внаслідок недостатньої гнучкості ринку праці на ньому, як правило, є і дефіцит праці, і його надлишок. Вакантні місця виникають унаслідок змін попиту на працю. Нова техніка, скажімо, потребує нових знань, нових професій і вищої кваліфікації. І доки роботодавець шукає потрібних працівників, зберігається дефіцит праці.
Свою природу має і надлишок праці:

  • так, фрикційне безробіття пов’язане з пошуками або очікуванням роботи потенційними працівниками;
  • структурне безробіття виникає під впливом науково-технічного прогресу та масштабних структурних перетворень економіки: закриття застарілих підприємств, зменшення випуску продукції окремих галузей, переходу до ресурсозберігаючих технологій, реформ управління тощо, в результаті чого змінюється структура загального попиту на працю. Але її пропозиція реагує повільно, відстаючи від змін структури робочих місць;
  • циклічне безробіття виникає в умовах спаду — фази економічного циклу.

Сума рівнів фрикційного і структурного безробіття створює природний рівень безробіття. Останній має такі властивості:
а) досягається тоді, коли немає циклічного безробіття, тобто коли ринки праці збалансовані (кількість осіб, що шукають роботу, дорівнює кількості вільних місць);
б) завжди більший від нуля, оскільки безробіття постійно існує у вигляді фрикційного або структурного;
в) не є фіксованою величиною, а залежить і змінюється під впливом багатьох чинників. У США на початку 60-х років природний рівень безробіття становив 4, а у 80-х роках — 6—7 %.
Спробою розв’язати розглянуті щойно проблеми вільного ринку праці є концепція (модель) «гнучкого ринку праці». Такий ринок передбачає:

  • мобільність праці — територіальну, галузеву та іншу динаміку працівників;
  • дистанційну гнучкість — оптимальне розосередження працівників між виробництвами, підприємствами, фірмами;
  • гнучку зайнятість — еластичність і маневреність організаційних форм найму і трудової діяльності;
  • функціональну гнучкість — взаємозамінність працівників, які володіють різнобічними професійними навичками;
  • гнучкі системи оплати праці. Якщо традиційно зайняті працівники мають роботу протягом повного тижня, то гнучка зайнятість дає змогу за допомогою різних нестандартних систем організації праці та контрактів додатково охопити штатний персонал, зайнятий неповний робочий день, сезонних, поденних та інших таких працівників, а також тих, що працюють удома. У США і країнах ЄС 2/3 тих, хто працюють за наймом, належать до традиційно зайнятих, 1/3 — до гнучкої робочої сили. У Великобританії питома вага гнучкої робочої сили — 35 %, у Данії — 43 %, Нідерландах — 36 %, Бельгії та ФРН — 31 %, Ірландії — 33 %, Франції — 29 %.

З огляду на економічний стан в Україні в сучасний період переходу до ринку всі моделі ринку праці, що існували раніше (класична, кейнсіанська), не можна повною мірою прийняти.
Отже, проблеми зайнятості й безробіття не можуть вирішуватись ізольовано від загальних проблем національного виробництва, їх треба розробляти в комплексі з політикою доходів, грошово-кредитною та інфляційною політикою. Найреальнішою для України, очевидно, буде власна нерівноважна модель ринку праці, яка не виключає можливості відхилення фактичної заробітної плати від рівноважної в умовах регулювання попиту і пропозиції праці за активної участі державних органів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.