лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.2. План практичного заняття
Аналіз статики та динаміки обсягу та структури пасивних операцій банку. Аналіз формування власних коштів.
Аналіз формування залучених коштів.
Аналіз формування брутто-коштів банку.
Аналіз формування нетто-коштів банку.
Використання методу групувань при аналізі формування грошових ресурсів банку.
Аналіз пропорційності формування ресурсів банку в розподілі за його регіональними підрозділами.
Аналіз внутрірічних коливань формування ресурсів банку.
Аналіз достатності ресурсів банку.
Прогнозування ресурсів банків.
2.3. Термінологічний словник
Пасивні операції банків — операції, за допомогою яких банки фор­мують свої ресурси для здійснення активних операцій.
Банківські ресурси — сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій. Поділяються на власні та залучені. Власні кошти банку включають статутний, резервний та інші фонди банку,
а також нерозподілений прибуток.
Залучені кошти — кошти на поточних, депозитних та інших рахун­ках банківських клієнтів, кошти, отримані від інших кредиторів, і кредити, отримані від інших банків.
Ресурси центрального банку — емісія, гроші в обігу, кошти в розрахунках, кошти бюджету, частина заощаджень населення, кошти, вкладені у валютний та золотий запас.
Достатність капіталу — здатність банку захистити кредиторів та вкладників від непередбачених збитків, які може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.
2.4. Навчальні завдання
2.4.1. За даними табл. 1 проаналізуйте динаміку пасивів АКБ в аб­солютному вираженні за допомогою абсолютного приросту, темпів зростання і приросту та абсолютного значення 1 % приросту.

Таблиця 1

РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК

(млн грн)


Пасиви

На початок року

На кінець року

Зобов’язання

 

 

Кошти банків

106,2

314,0

Кошти клієнтів

235,5

517,9

Інші депозити

83,2

51,2

Боргові цінні папери, емітовані банком

3,5

0,2

Нараховані витрати до сплати

6,9

13,8

Інші зобов’язання

110,4

59,0

Усього зобов’язань

545,7

956,1

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

33,7

33,7

Акції, викуплені в акціонерів

– 0,2

0

Емісійні різниці

17,0

17,0

Резерви

2,9

3,7

Закінчення табл. 1


Пасиви

На початок року

На кінець року

Результати переоцінки

0,4

0,4

Нерозподілений прибуток

36,4

41,7

Усього власного капіталу

90,2

96,5

Усього пасивів

635,9

1052,6

2.4.2. За даними табл. 2 проаналізуйте динаміку пасивів акціонер­ного банку у відносному вираженні за допомогою абсолютних, відносних і узагальнюючих показників структурних зрушень.

Таблиця 2

РЕСУРСИ БАНКУ ЗА ПОТОЧНИЙ РІК

(млн грн)


Пасиви

На початок року

На кінець року

Зобов’язання

 

 

Кошти банків

39,2

140,8

Кошти клієнтів

155,5

167,2

Нараховані витрати до сплати

0,9

0,5

Інші зобов’язання

0,4

12,4

Усього зобов’язань

169,0

320,9

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

8,0

21,0

Резерви

0,6

0,9

Нерозподілений прибуток

21,0

19,1

Результати поточного року

0,1

1,8

Усього власного капіталу

29,7

42,8

Усього пасивів

225,7

363,7

2.4.3. За даними табл. 3 виконайте горизонтальний аналіз фор­мування залучених коштів по регіональних відділеннях банку.

Таблиця 3

СКЛАД ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ БАНКУ

(млн грн)


Залучені кошти

Регіональні відділення банку

1

2

3

4

Разом

Кошти банків

78,0

80,5

76,3

79,2

314,0

Кошти клієнтів

100,2

150,7

129,5

137,5

517,9

Інші депозити

18,4

12,8

10,4

9,6

51,2

Боргові цінні папери, емітова­ні банком

0,8

0,9

0,7

1,2

3,6

Нараховані витрати до сплати

9,2

5,4

6,0

3,2

23,8

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.