лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.
2. Постанова Національного банку України «Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків України» № 368 від 28.08.2001 р.
3. Положення про порядок формування банківською системою України обов’язкових резервів. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 6 травня 1998 р. № 181 // Законодавчі і нормативні акти банківської діяльності. — К. — 1998. — Вип. 8.
4. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. Затверджено постановою Правління НБУ від 16 грудня 1998 р. № 520.
5. Аналіз діяльності комерційних банків / Під ред. Ф. Ф. Бутинця та А. М. Герасимовича. — Житомир: Рута, 2001.
6. Банківська енциклопедія / М. І. Савлук та ін.; Під ред. А. М. Мо­роза. — К.: Ельтон, 1993.
7. Банковское дело: Справ. пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. — М., 1993.
8. Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика. 1998.
9. Вступ до банківської справи / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998 р.
10. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статисти-
ка. — К.: УФІМБ, 1998.
11. Головач А. В., Головач Н. А. Методичний комплекс навчальної дисципліни «Банківська статистика». — К.: УЕУТП, 2000.
12. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А., Шепітко Г. Ф. Фінансова статистика. — К.: МАУП, 2002.
13. Єріна А. М. Статистичне моделювання і прогнозування. — К.: КНЕУ, 2001.
14. Иванов В. В. Анализ надежности банка: Практ. пособие. — М.: Русская деловая литература, 1996.
15. Івасів В. С. Операції комерційних банків. — К.: НМК ВО,
1992.
16. Маркова В. Д. Маркетинг услуг. — М.: Финансы и статистика, 1996.
17. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. — М.: Перспектива, 1996.
18. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. — 1999. — Квіт. — С. 35—43.
19. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра, 1994.
20. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 1996.
21. Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Навч. посібник. — К.: Основи, 2000.
22. Порічкіна Л. С. Стратегічний маркетинг банківських послуг. — К.: Банк «Україна», 1997.
23. Раєвський К. Є. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку // Вісник НБУ. — 1996. — № 4. — С. 31—36.
24. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 1994.
25. Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. Вступ до банківської справи. — К.: Лібра, 1998.
26. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єрі­на та ін. — К.: КНЕУ, 2000.
27. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. — К.: Тарнекс, 1993.
28. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Инрфа-М, 1995.
29. Ширинская Е. Б. Операции в коммерческих банках. — М.: Финансы и статистика, 1995.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.