лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання
банківської статистики

Предметом банківської статистики є масові явища та процеси, що становлять банківську діяльність, її умови та результати.
Статистика вивчає закономірності та взаємозв’язки цих явищ
і процесів, надаючи їм кількісного виразу.
Об’єкт дослідження — сфера банківської діяльності.
Статистичні методи дослідження банківської діяльності:

 • спостереження;
 • групування;
 • зведення;
 • середніх величин;
 • варіації;
 • вимірювання взаємозв’язків;
 • вивчення динаміки;
 • індексний;
 • вибірковий.

Завдання банківської статистики:

 • контроль за виконанням планових показників банку та додер­жання нормативів Національного банку України;
 • аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;
 • своєчасне виявлення внутрішніх часткових диспропорцій у діяльності окремих банківських установ;
 • виявлення внутрішньобанківських резервів підвищення ефек­тивності діяльності банку, зокрема зіставлення його показників
  з показниками провідних банківських установ;
 • забезпечення органів управління різних рівнів і державної статистики даними про банківську діяльність;
 • організація та проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;
 • одержання та обробка інформації про діяльність вітчизня-
  них і зарубіжних банківських установ; проведення порівняльного аналізу;
 • статистичне забезпечення маркетингу банківської діяль-
  ності;
 • характеристика результатів діяльності банку, зокрема із залучення та використання коштів;
 • пропаганда результатів статистичного дослідження банківської діяльності на ринку банківських послуг;
 • аналіз надійності банку з точки зору суб’єктів ринку банківських послуг;
 • визначення та оцінка рейтингу банку.

Зв’язки банківської статистики з іншими науками:

 • теорія статистики — прийоми та методи статистичного дослідження;
 • банківська справа — закономірності розвитку банківської діяльності, принципи її організації та управління; формування та розміщення коштів; спеціалізація банківської діяльності тощо. На базі економічних показників банківської справи обґрунтовується та розробляється система показників, за допомогою якої банківська статистика досліджує закономірності та взаємозв’язки банківської діяльності;
 • теорія планування та прогнозування — дані банківської статистики є відправними для планування та прогнозування банківської діяльності. Банківська статистика здійснює контроль за виконанням планів і нормативів банківської діяльності;
 • бухгалтерський облік — головна інформаційна база банківської статистики.

Тема 2. Статистика ресурсів
комерційних банків

2.1. Методичні поради
Ефективність роботи комерційних банків значною мірою залежить від наявності ресурсів, їх структури та розмірів.
Пасивні операції банку — це операції, за допомогою яких банк формує ресурси для здіснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій підтримки ліквідності.

Склад ресурсів комерційного банку

Ресурси банків складаються з власних і залучених коштів.
Вони утворюються в результаті пасивних операцій.
Операції з формування залучених ресурсів називають пасивними депозитними операціями. Вони відображають процес залучення та обігу в банківському балансі тимчасово вільних коштів, які зберігають на різноманітних рахунках (строкових, до запитання) юридичні та фізичні особи, банки.
Пасивні депозитні операції можна класифікувати:

 • за категорією вкладника:
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб на поточні, бюджетні та депозитні рахунки;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб на поточні, депозитні рахунки;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів на кореспондентські та депозитні рахунки;
 • за строком:
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів на рахунки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для проведення поточних розрахунків;
 • операції із залучення тимчасово вільних коштів на строкові депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Пасивні кредитні операції — це операції КБ, пов’язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в межах КБ та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в межах банків на визначених договорами умовах строком від одного дня до кіль­кох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, КБ можуть звертатися до кредитора в останній інстанції — НБУ, що надає ломбардні кредити та продає кредити через кредитні аукціони.
Пасивні інвестиційні операції — це операції КБ, пов’язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов’язань.
Банки можуть емітувати облігації, що поповнюють банківський капітал коштами інвесторів на строк обігу цих цінних паперів.
Мобілізовані шляхом досягнення пасивних операцій грошові кошти засновників банку, вкладників, кредиторів та інвесторів КБ розміщують по різних напрямках через проведення активних операцій.
Пасиви банку розподіляються на власні та залучені й можуть бути класифіковані за економічною природою, термінами залучення та суб’єктами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.