лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Банківська статистика» здійснюється протягом семестру на практичних заняттях у таких формах:

 • експрес-опитування;
 • перевірка виконання домашніх завдань;
 • перевірка індивідуальних завдань;
 • контрольні роботи;
 • тестування.

Етапи поточного контролю знань студентів включають такі теми:

Таблиця 1

Етапи
поточного контролю

Теми дисципліни

Термін
проведення

Форма контролю

ЕК-1

1. Предмет, метод і завдання банківської статистики

лютий

експрес-опитування

М-1

2. Статистика ресурсів комер­ційних банків

березень—квітень

перевірка домашніх завдань

3. Статистика використання ресурсів банків

контрольна робота

М-2

4. Статистика доходів і витрат банку

квітень—травень

тестування

5. Статистика прибутків комерційних банків

перевірка домашніх завдань

6. Статистика ефективності банківської діяльності

контрольна робота

Перший етап поточного контролю реалізується у формі експрес-опитування, що оцінюється за 3-бальною шкалою.
За кожною темою студенти отримують домашні завдання, що складаються з 1—2 практичних ситуацій. Перевірка виконання здійснюється на практичних заняттях візуально і по суті. Виконане вчасно домашнє завдання оцінюється в 1 бал. За систематичне виконання домашніх завдань можна набрати 7 балів.
Стимулюється також активність та рівень знань при обговоренні теоретичних питань та розв’язанні типових задач на практичному занятті. Активна участь у цьому процесі оцінюється в 0,5 бала. Максимальна оцінка — 4 бали.
Перший та другий модулі реалізуються у формі контрольної роботи чи контрольного тестування. Згідно з робочим планом вивчення тем дисципліни, віднесених до кожного модуля, студенти пишуть контрольні роботи, кожна з яких складається з 5 завдань практично-теоретичного характеру. Кожне окреме завдання оцінюється за 3-бальною шкалою (0, 1, 2). Якщо студент пропустив контрольну роботу, він отримує 0 балів по відповідному модулю.
Індивідуальна робота складається з кількох завдань, присвячених статистичному аналізу активу чи пасиву балансу бан-
ку. Оцінка кожного завдання здійснюється за 4-бальною шкалою (0, 1, 2, 3). Максимальна кількість балів дорівнює 6.
Тобто поточна робота з дисципліни протягом семестру оцінюється таким чином:

 

Таблиця 2

Номер п/п

Вид поточної роботи

Кількість робіт

Бальна оцінка

одиниці

всієї роботи

1

Експрес-опитування

1

3

3

2

Робота на практичному занятті

8

0,5

4

3

Виконання домашніх завдань

7

1

7

4

Виконання індивідуальних завдань

2

3

6

5

Контрольні роботи, тестування

2

10

20

 

Разом

20

?

40

Проведення контрольних робіт по кожному модулю здійснюється по академічних групах за рахунок часу на індивідуальну роботу.
Студент, який успішно виконав поточну роботу по вивченню дисципліни, тобто набрав 20 і більше балів, отримує підсумковий залік або допускається до складання іспиту.
Нормативною формою підсумкового контролю знань сту-
дентів з дисципліни «Банківська статистика», затвердженою
Ухвалою Вченої ради університету «Про підсумкове оці-
нювання знань студентів з урахуванням поточної успішності»
від 27.12.2001 р., є складання комплексного потокового письмо­вого іспиту. Основними завданнями проведення іспиту в письмовій формі є:

 • підвищення об’єктивності оцінювання рівня знань сту-
  дентів;
 • забезпечення комплексності оцінювання рівня знань за всією програмою дисципліни;
 • посилення мотивації студентів щодо оволодіння програмним матеріалом дисципліни впродовж усього семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Банківська статистика» здійснюється в межах екзаменаційної сесії. До сесії не допускаються студенти, що не виконали обов’язкових завдань (результати проміжного тестування). Недопущення студентів до іспиту здійснюється наказом ректора за рішенням кафедри та поданням декана факультету. Недопущення студента до екзаменаційної сесії вважається академічною заборгованістю. Академічною заборгованістю є також неявка студента на іспит за розкладом.
Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу «Банківська статистика». Об’єктом контролю знань є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. Структурно екзаменаційний білет складається з шести завдань, які містять:
1) два теоретичних питання за програмою курсу;
2) чотири задачі.
Розроблені, схвалені на засіданні кафедри статистики ек-
заменаційні білети друкуються на спеціальних бланках, під-
писуються лектором потоку та затверджуються завідувачем
кафедри.
Кафедра статистики у визначені навчальною частиною університету терміни організує проведення передекзаменаційних консультацій з дисципліни «Банківська статистика».
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну си­стему.
Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо
за такою шкалою: 10; 5; 0 балів. Перехід від 100-бальної до
4-бальної системи здійснюється за такою шкалою:

 • оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
 • оцінка «задовільно» — 50—65 балів;
 • оцінка «добре» — 65—80 балів;
 • оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. У разі, коли відповідь студента оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та загальну незадовільну оцінку.
Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні питання використовуються такі критерії:

 • відмінний рівень (10 балів) — вичерпна відповідь студента на питання згідно з програмою курсу;
 • задовільний рівень (5 балів) означає засвоєння студентом лише загальних понять дисципліни;
 • незадовільний рівень (0 балів) — неволодіння студентом основними поняттями та методами статистичного аналізу.

Для оцінювання результатів розв’язування задач студентом використовуються такі критерії:

 • відмінний рівень (10 балів) — обґрунтування методики роз­в’язування задачі та змістовна інтерпретація отриманих резуль-
  татів;
 • задовільний рівень (5 балів) означає арифметичне роз­в’язування задачі без обґрунтування методики розрахунку та відсутність інтерпретації кінцевих результатів;
 • незадовільний рівень (0 балів) — відсутність розрахунків або неправильна відповідь.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.