лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 25
 • Сутність і склад пасивних операцій банку. Власні та залучені кошти. Акціонерний капітал. Ощадні операції.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, здійснити аналіз динаміки балансу банку:

 • в абсолютному вираженні;
 • у відносному вираженні у процентах до підсумку.

 

Таблиця

(тис. грн)


Статті активу

На початок року

На кінець року

1. Кошти та залишки в НБУ

15 110

17 280

2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ

950

960

3. Кошти в інших банках

31 180

48 330

Закінчення табл.


Статті активу

На початок року

На кінець року

4. Цінні папери на продаж

50

1980

5. Кредити та заборгованість клієнтів

42 090

80 410

6. Інвестиційні цінні папери

3

160

7. Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній та дочірніх установ

210

115

8. Основні засоби та нематеріальні активи

19 730

22 250

9. Нараховані доходи до отримання

455

470

10. Інші активи

2215

1985

Усього активів

112 020

173 940

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг вкладів населення збільшився на 20 %, а капітал у банку — на 25 %. На скільки процентів змінився рівень забезпеченості вкладів населення фондами банку?

 • 5 %;
 • – 4 %;
 • 4,2 %.
Варіант 26
 • Статистичний аналіз ризиків ліквідності активів банку.
 • Задача.

У таблиці наведено дані про фінансові показники відділення банку за два періоди:

Таблиця

(тис. грн)


Періоди

Доходи

Витрати

Середня вартість

активів

капіталу

І квартал

294

250

1820

600

ІV квартал

366

305

2190

730

Здійснити факторний аналіз динаміки прибутку та прибутковості капіталу.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку збільшився на 40 %, а чисельність працівників — на 30 %. На скільки процентів змінився рівень ефективності витрат праці?

 • 7,7 %;
 • –7,1 %;
 • 10 %.
Варіант 27
 • Статистичний аналіз кредитного портфеля банку. Структура кредитного портфеля.
 • Задача.

Є дані про залучені кошти та видані кредити по банку:

Таблиця

(тис. грн)


Місяць

Залучені ресурси

Видані позики

Сума

% річних

Сума

% річних

Жовтень

1815

18,7

1398

25

Листопад

1914

19,2

1466

27

Грудень

1984

19,4

1498

29

Розрахувати за кожний місяць і за ІV кв.:
а) плату за залучені кошти;
б) процентний дохід з кредитів;
в) маржу та чистий спред;
г) здійснити факторний аналіз динаміки процентних витрат за рахунок обсягів залучених коштів і процентних ставок по них;
д) здійснити факторний аналіз динаміки процентних доходів за рахунок обсягів позик і процентних ставок;
е) здійснити факторний аналіз динаміки маржі.
Зробити висновки.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг наданих кредитів збільшився на 35 %, а обсяг фондів — на 30 %. На скільки процентів змінився рівень їх співвідношення?

 • 5 %;
 • 3,9 %;
 • –3,7 %.
Варіант 28
 • Розрахунок і статистичний аналіз резервів для покрит-
  тя кредитного ризику та середнього ризику кредитного порт-
  феля.
 • Задача.

Є дані про обсяг власних коштів банку та його активів, зва-
жених з урахуванням ризику:

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Власні
кошти

Активи
класифіковані

Власні
кошти

Активи
класифіковані

А

12,2

43

16,7

54

Б

17,2

54

22,4

68

В

2,8

12

3,4

14

Розрахувати індекси платоспроможності банку змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Зробити висновки.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим рівень прибутковості активів збільшився на 9 %, а обсяг активів — на 10 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок динаміки рівня прибутковості активів?

 • 9 %;
 • 9,9 %;
 • 109 %.
Варіант 29
 • Сутність і значення доходів банку. Статистичний аналіз струк­тури доходів банку.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, розрахувати індекси динаміки коефіцієнта достатності капіталу банку змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень, абсолютного розміру зміни коефіцієнта під впливом основних складових.

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Коефіцієнт достатності,
%

Питома вага
залучених
коштів, %

Коефіцієнт достатності,
%

Питома вага
залучених
коштів, %

А

23

15,2

25

11

Б

26

15,7

28

14,1

В

31

28,9

33

28,6

Г

34

21,1

36

20,7

Д

37

19,1

39

25,6

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг власних коштів збільшився на 40 %, а фондів — на 35 %. На скільки процентів змінився рівень їх співвідношення?

 • 3,7 %;
 • –3,6 %;
 • 5 %.
Варіант 30
 • Статистичний аналіз розподілу активів банку за ознакою дохідності.
 • Задача.

Використовуючи дані таблиці, виконати аналіз пропорційності розподілу питомої ваги залучених коштів.

 

Таблиця

(%)


Відділення
банку

Питома вага залучених
коштів, %

Гіпотетичне рівномірне
розподілення

1

26,2

14,29

2

18,5

14,29

3

8,3

14,29

Закінчення табл.


Відділення
банку

Питома вага залучених
коштів, %

Гіпотетичне рівномірне
розподілення

4

10,7

14,29

5

22,4

14,29

6

11,6

14,29

7

2,3

14,29

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим рівень прибутковості фондів збільшився на 15 %, а обсяг фондів — на 20 %. На скільки процентів змінився обсяг балансового прибутку, у т. ч. за рахунок динаміки рівня прибутковості фондів?

 • 18 %;
 • 10 %;
 • 110 %.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.