лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

Відповідно до навчального плану дисципліни «Банківська статистика» студенти виконують контрольну роботу. Її мета — закріпити та перевірити знання, здобуті в процесі самостійного опанування навчального матеріалу, виробити практичні навички розрахунку статистичних показників та їх аналізу.
Номер варіанта контрольної роботи — це остання цифра номера студентського квитка.
При підготовці контрольних робіт студенту потрібно висвітлити теоретичне питання, розв’язати задачу та відповісти на тест.
Під час виконання роботи слід дотримуватись таких правил:

 • Для викладення теоретичного питання необхідно розглянути рекомендовану літературу.
 • Перед розв’язанням задач навести їх зміст.
 • Подати розв’язання задач із відповідними статистичними фор­мулами, докладними розрахунками та стислими поясненнями.
 • Оформити результати розв’язання задач статистичними таблицями, графіками, діаграмами. Статистичні таблиці повинні бути гра­мотно оформлені: мати заголовок, назви колонок і рядів.
 • Перевірити правильність застосування методів розв’язання
  задач.
 • Дати економічну інтерпретацію результатів розрахунку.
 • При відповіді на тест відмітити (О) правильний, на Вашу думку, результат і навести його розрахунок.

У контрольній роботі на титульному аркуші вказати варіант, а в кінці роботи навести перелік використаної літератури. Контрольна робота, що виконана не відповідно до свого варіанта, не зараховується.

Варіант 1

1. Декомпозиційний аналіз прибутку та прибутковості капіталу банку.
2. Задача.
Використовуючи дані таблиці, виконати повний індексний аналіз динаміки коефіцієнта достатності капіталу:

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Власний
капітал

Класифіковані
активи

Власний
капітал

Класифіковані
активи

А

875

1750

1150

2090

Б

1035

2250

1344

2585

В

330

1000

430

825

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг фондів банку збільшився на 65 %, а обсяг балансового прибутку — на 50 %.
У планово­му періоді передбачається збільшення обсягу фондів на 80 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг балансового прибутку банку?
1. 53,6 %;
2. 120 %;
3. 153,6 %.

Варіант 2

1. Статистичний аналіз пропорційності утворення прибутку за підрозділами банку.
2. Задача.
Використовуючи дані таблиці, здійснити повний індексний аналіз коефіцієнта достатності капіталу. Зробити висновки:

Таблиця

(тис. грн)


Відділення
банку

Базовий період

Звітний період

Власний
капітал

Класифіковані активи

Власний
капітал

Класифіковані активи

А

1138

2275

1495

2717

Б

1242

2700

1613

3102

В

413

1250

538

1031

У цілому

2793

6225

3646

6850

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг кредитового обороту банку збільшився на 78 %, а рівень оборотності кредитів — на 65 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу кредитового обороту на 90 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень оборотності кредитів банку?

 • 175 %;
 • 108 %;
 • 75 %.
Варіант 3

1. Статистичний аналіз доходів від кредитної та інвестиційної діяльності.
2. Задача.

Таблиця

(млн грн)


Пасиви

На початок року

На кінець року

1. Зобов’язання

1327,0

2785,1

в тому числі:

 

 

кошти банків

48,4

98,4

кошти клієнтів

1199,4

2854,1

інші депозити

44,0

58,2

інші зобов’язання

35,2

44,4

2. Власний капітал

155,4

176,0

у тому числі:

 

 

статутний капітал

63,0

104,0

резерви

9,3

3,9

переоцінка основних засобів і нема­теріальних активів

11,8

7,8

нерозподілений прибуток

71,3

60,3

На підставі таких даних розрахувати показники достатності капіталу банку і здійснити факторний аналіз цієї динаміки в цілому та за видами власних і залучених коштів. Зробити висновки.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг кредитового обороту банку збільшився на 18 %, а обсяг прибутку від них — на 23 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу кредитового обороту на 30 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг прибутку?

 • 38,4 %;
 • 123,5 %;
 • 23,5 %.
Варіант 4

1. Статистичний аналіз ризиків кредитної діяльності банку.
2. Задача.
За даними таблиці розрахувати для установ банку:

 • індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень середнього рівня рентабельності, а також індивідуальні індекси рентабельності;
 • абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки обсягу власних коштів і рівня рентабельності;
 • зміну рівня рентабельності за рахунок динаміки обсягів влас­них коштів і прибутку.

Зробити висновок:

 

Таблиця

(тис. грн)


Установи

Обсяг власних коштів за період

Обсяг прибутку за період

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

1

1160

1972

17

28

2

2252

4950

37

90

3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг активів банку збільшився на 25 %, а рівень їх прибутковості — на 20 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу активів на 30 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень прибутко­вості активів банку?

 • 37,5 %;
 • 24 %;
 • 124 %.
Варіант 5

1. Статистичний аналіз формування складу та динаміки
витрат.
2. Задача.
3. Є дані про прибуток і середній розмір статутного фонду по відділеннях банку.

Таблиця

(тис. грн)


Регіональні установи
банку

Базовий період

Звітний період

Прибуток

Статутний фонд

Прибуток

Статутний фонд

А

662

52 900

1755

70 200

Б

582

37 290

1026

57 000

В

337

19 800

437

22 800

Розрахувати по окремих відділеннях банку та в цілому:

 • показники прибутковості капіталу;
 • показники динаміки прибутку, статутного фонду та прибут­ковості;
 • абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки прибутковості та статутного фонду.

Зробити висновок.
3. Тест.
У звітному періоді порівняно з базовим обсяг власних коштів банку збільшився на 45 %, а рівень банківського ризику (коеф. Кука) — на 30 %. У плановому періоді передбачається збільшення обсягу власних коштів на 60 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться рівень банківського ризику?

  • 40,2 %;
  • 140,2 %;
  • 90 %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.