лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

 

Вивчення дисципліни «Банківська статистика» передбачає проведення двох модульних контрольних робіт, які об’єднують такі теми:
Модуль 1. Статистика формування ресурсів банку. Статистика використання ресурсів банку.
Модуль 2. Статистика доходів і витрат. Статистика прибут-
ку та прибутковості банку. Статистика ефективності банківської
діяльності.
Модульні контрольні роботи налічують 5 завдань практично-теоретичного характеру та складені на основі навчальних зав­дань, наведених в п. 4 до кожної теми.
Приклади завдань модульних контрольних робіт:

Завдання 1

1. Сутність і склад активних операцій.
2. В таблиці наведені дані про склад власних коштів банку
за 2002 рік:
(тис. грн)

 

Власний капітал

на 1.01.2002

на 1.01.2003

1

Статутний капітал

7595

9692

2

Резерви

258

310

3

Нерозподілений прибуток

1981

1231

 

Усього власного капіталу

9082

11 983

Обчисліть і проаналізуйте структуру та структурні зрушення
у власному капіталі банку.
3. В таблиці наведені дані про загальний обсяг ресурсів і нетто-ресурси по відділеннях банку:


Відділення
банку

Нетто-кошти, тис. грн

Брутто-кошти, тис. грн

базисні

звітні

базисні

звітні

1

640

1300

1600

2600

2

720

1280

2400

3200

Обчисліть і проаналізуйте індекс коефіцієнта нетто-коштів змін­ного складу в цілому по банку.
4. В таблиці наведені дані про власний капітал і класифіковані активи банку:


Показники

Базисний період

Звітний період

Власний капітал, тис. грн

450

720

Класифіковані активи, тис. грн

2250

2400

Обчисліть:
1) коефіцієнт достатності капіталу в кожному періоді;
2) абсолютний приріст власного капіталу в цілому та за рахунок зміни класифікованих активів і коефіцієнта достатності капіталу.
Зробіть висновок.
5. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг наданих кре­дитів збільшився на 30 %, а обсяг власного капіталу — на 20 %. На скільки процентів змінився показник їх співвідношення?

Завдання 2

1. Розрахунок і аналіз показників концентрації та локалізації.
2. В таблиці наведені дані про обсяг кредитів з урахуванням рівня ризику по регіональних відділеннях банку:


Регіони

Обсяг кредитів, тис. грн

стан-
дартних

під конт-
ролем

субстан­дартних

сумнівних

безнадійних

1

2100

1140

310

230

120

2

1860

650

480

290

200

Коефіцієнти ризику

0,02

0,05

0,2

0,5

1,0

Обчисліть по кожному регіону обсяг класифікованих кредитів і середній рівень ризику. Зробіть висновки.
3. В таблиці наведені дані про середні залишки позик і кредитовий оборот по відділеннях банку:


Відділення банку

Середні залишки позик, тис. грн

Кредитовий оборот, тис. грн

базисні

звітні

базисні

звітні

1

900

700

2700

3500

2

500

600

2500

3600

Обчисліть і проаналізуйте індекс часу обороту позик структур­них зрушень в цілому по банку.
4. В таблиці наведені дані про обсяг ресурсів банку:


Показники

Базисний період

Звітний період

Брутто-кошти, тис. грн

2400

2250

Іммобілізація, тис. грн

720

450

Обчисліть:
1) обсяг і коефіцієнт нетто-коштів у кожному періоді;
2) абсолютний приріст коефіцієнта нетто-коштів у цілому та за рахунок зміни обсягів брутто-коштів і нетто-коштів.
Зробіть висновок.
5. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг валового внутрішнього продукту збільшився на 15 %, а обсяг наданих кредитів — на 20 %. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу ВВП на 18 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг наданих кредитів?

Завдання 3

1. Поняття та склад доходів банку.
2. Динаміка доходів і витрат відділення банку характеризується такими даними:
(тис. грн)


Показники

Період

базисний

звітний

Доходи — всього

150

200

Витрати — всього

135

168

в тому числі:

 

 

  • процентні

14

50

  • комісійні

40

26

  • інші

81

92

Обчисліть:
1) показник дохідності витрат у кожному періоді;
2) вплив на зміну показника дохідності витрат окремих факторів.
Зробіть висновки.
3. Динаміка депозитних процентних ставок для юридичних
і фізичних осіб характеризується такими даними:


Вкладники

Сума залучених депозитів, тис. грн

Середня депозитна ставка, %

базисна

звітна

базисна

звітна

Юридичні особи

800

900

30

25

Фізичні особи

200

400

25

21

Обчисліть і проаналізуйте індекс середньої депозитної ставки фіксованого складу.
4. В таблиці наведені дані про середню вартість активів і прибуток по установі банку:


Показники

Базисний період

Звітний період

Середня вартість активів, тис. грн

2400

2250

Прибуток, тис. грн

72

83

Обчисліть:
1) прибутковість активів у кожному кварталі;
2) абсолютний приріст прибутку в цілому та за рахунок зміни середньої вартості активів та прибутковості.
Зробіть висновки.
5. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг кредитового обороту банку збільшився на 18 %, а обсяг прибутку — на 24 %. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу кредитового обороту на 30 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг прибутку?

Завдання 4

1. Процентні доходи — сутність і структура.
2. В таблиці наведені фінансові показники відділення банку:
(тис. грн)


Квартал

Доходи

Витрати

Середня вартість

активів

капіталу

І

280

240

1740

570

ІV

365

305

2200

730

Обчисліть і проаналізуйте показники прибутковості капіталу, маржі прибутку, дохідності активів і мультиплікатора капіталу в кожному кварталі.
3. В таблиці наведені дані про загальний обсяг власного капіталу та прибуток по двох відділеннях банку:


Відділення
банку

Власний капітал,
тис. грн

Прибуток,
тис. грн

базисний

звітний

базисний

звітний

1

1700

3600

34

144

2

2100

4200

63

210

Обчисліть і проаналізуйте індекс середнього рівня прибутковості власного капіталу структурних зрушень.
4. В таблиці наведені дані про обсяг залучених коштів і процентних витрат по установі банку.
(тис. грн)


Показники

Базисний квартал

Звітний квартал

1. Залучені кошти

2000

5000

2. Процентні витрати

300

600

Обчисліть:
1) рівень процентних ставок по залучених коштах;
2) зміну рівня процентних ставок у цілому та за рахунок динаміки залучених коштів і процентних витрат.
Зробіть висновки.
5. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг фондів банку збільшився на 65 %, а обсяг балансового прибутку — на 25 %. У прогнозному періоді передбачається збільшення обсягу фондів на 40 %. На скільки процентів у зв’язку з цим зміниться обсяг балансового прибутку?


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.