лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.2. План практичного заняття
Розрахунок показників ефекту та ефективності банківської діяль­ності.
Факторний аналіз ефекту та ефективності.
Індексний аналіз динаміки ефективності.
Аналіз абсолютної та відносної економії ресурсів і поточних витрат банку.
Аналіз внутрірічних коливань ефективності.
Аналіз пропорційності розподілу ефекту банківської діяль­ності.
Аналіз ефективності за допомогою виробничих функцій.
Рейтингова оцінка банків за рівнем ефективності.
6.3. Термінологічний словник
Ефект — кінцевий результат діяльності, який характеризується обсягом матеріальних благ і послуг, якість та асортимент яких відповідає потребам суспільства. Показниками ефекту є ВВП, ВНП, ВНД, реалізована продукція, дохід, прибуток та ін.
Ефективність діяльності — соціально-економічна категорія, що характеризує співвідношення ефекту та витрат його чинників — засобів та предметів виробництва, робочої сили.
Часткові показники ефективності — фондовіддача, фондоємність, продуктивність праці, матеріалоємність, ефективність інвестицій тощо.
Економія витрат — показник ефективності використання ви­трат; результат зниження питомих витрат, скорочення витрат і збит­ків тощо.
Абсолютна економія витрат — різниця між фактичними та базовими витратами.
Відносна економія — різниця між фактичними витратами та базовими, скорегованими на динаміку ефекту.
Інтенсифікація виробництва — переважне зростання ефекту за рахунок інтенсивних чинників — підвищення фондовіддачі, продуктивності праці, рентабельності та ін.
6.4. Навчальні завдання
4.6.1. В таблиці наведені дані про склад доходів і витрат від-
ділення банку:
(тис. грн)


Показники

І квартал

ІV квартал

Доходи — всього

8500

6200

в тому числі:

 

 

процентні доходи

5000

2300

комісійні доходи

2300

3200

інші доходи

1200

700

Витрати — всього

7650

5208

в тому числі:

 

 

процентні витрати

1224

677

комісійні витрати

230

208

інші витрати

6196

4323

Обчисліть:
1) загальні та часткові показники ефективності витрат;
2) зміну цих показників за рахунок динаміки доходу та окремих їх складових.
Зробіть висновки.
4.6.2. В таблиці наведені дані про склад доходів і витрат ус-
танови банку:
(тис. грн)


Показники

На початок року

На кінець року

Доходи — всього

18 240

30 070

в тому числі:

 

 

процентні

7260

10 170

комісійні

10 440

19 090

торговельні

540

810

Закінчення табл.


Показники

На початок року

На кінець року

Витрати — всього

16 416

24 056

в тому числі

 

 

процентні

328

481

комісійні

3611

3368

загальноадміністративні

11 655

19 245

на персонал

822

962

Обчисліть:

  1. загальні і часткові показники ефективності витрат на початок і кінець року;
  2. зміну цих показників за рахунок:

а) загального обсягу доходів і окремих його складових;
б) загального обсягу витрат і окремих його складових;

  1. абсолютну та відносну економію окремих видів витрат.

Зробіть висновки.

4.6.3. В таблиці наведені фінансові показники по установі бан­ку на початок і кінець року:
(тис. грн)


Показники

На початок року

На кінець року

Операційний дохід

64 700

118 200

Операційні витрати

44 200

28 260

Доходи від цінних паперів

120

320

Витрати внаслідок операцій з цінними
паперами

30

50

Дохід від неопераційної діяльності

38 000

18 500

Витрати, пов’язані з неопераційною ді-
яльністю

18 300

14 900

Обчисліть:
1) прибуток і маржу прибутку по окремих видах операцій і по їх сукупності;
2) витратоємність окремих видів операцій та їх сукупності;
3) вплив окремих факторів на відносні показники витрато-
ємності.
Зробіть висновки.
6.4.4. В таблиці наведені дані про три відносні показники фінансово-господарського стану , по шести банківських ус-
тановах.
На основі цих даних здійснити зведену рейтингову оцінку фінансового стану установ.


Банківські установи

R1

R2

R3

1

0,55

0,70

0,75

2

0,50

0,65

0,60

3

0,45

0,72

0,78

4

0,40

0,75

0,70

5

0,50

0,80

0,65

6

0,60

0,70

0,60

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.