лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТИПОВА ПРОГРАМА

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Кількість годин

Денна форма
навчання

Вечірня форма
навчання

Заочна форма
навчання

лекції

практичні
заняття

лекції

практичні
заняття

лекції

1. Предмет, метод і зав­дання банківської статистики

2

2

2

2. Статистика ресурсів ко­мерційних банків

4

6

4

2

2

3. Статистика використан­ня ресурсів банків

6

6

4

4

4

4. Статистика доходів і ви­трат банку

2

6

2

2

2

5. Статистика прибутків ко­мерційного банку

2

6

4

2

2

6. Статистика ефективнос­ті банківської діяльності

6

6

4

2

2

Разом

22

32

18

12

12

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Предмет, метод і завдання
банківської статистики
Функції банків у сучасних умовах і тенденції їх розвитку.
Сутність, основи та завдання статистичного аналізу банківської діяльності.
Значення та статистичні методи банківського аналізу.
Види аналізу: періодичний, залежно від спектра питань, попередній, оперативний, підсумковий, перспективний, функціональний, структурний, оперативно-вартісний, народногосподарський.
Статистичні характеристики фінансово-економічного стану банку.
Фактори, що впливають на фінансовий стан банку. Послідовність аналізу банківської діяльності.
Інформаційне забезпечення аналізу.
Передумови методичного забезпечення статистичного ана-
лізу.
Система статистичних показників аналізу.
Місце банківської статистики в циклі дисциплін, вивчення яких спрямоване на підготовку фахівців.
Статистичний аналіз фінансово-економічного стану банку як передумова планування та прогнозування банківської діяльності.
Тема 2. Статистика ресурсів
комерційних банків

Сутність і економічна характеристика ресурсів комерційних банків. Структура ресурсів.
Сутність і склад пасивних операцій комерційних банків.
Характеристика власних і залучених коштів.
Статистичний аналіз складу та динаміки власних коштів банку.
Аналіз складу та динаміки залучених коштів банку.
Брутто-кошти банку. Іммобілізація коштів банку. Нетто-кош­ти банку. Статистичний аналіз внутрірічних коливань ресурсів банку. Статистичний аналіз достатності капіталу банку. Статистичне прогнозування ресурсів банку.
Тема 3. Статистика використання
ресурсів банків

Сутність розміщення ресурсів банків. Схема розміщення ресурсів. Критерії та моделі управління активами банку.
Кредитні операції банку. Їх сутність і завдання статистичного аналізу. Основні класифікації та групування, що використовують-
ся в ході аналізу кредитної діяльності банку. Система статистичних показників кредитної діяльності. Статистичні методи аналізу кре-
дитної діяльності. Аналіз відсоткових ставок. Фактори неефективної кредитної діяльності банків. Аналіз структури кредитного портфеля. Аналіз ризику кредитного портфеля. Оцінки резервів на покриття ризику кредитного портфеля. Аналіз оборотності кредит-
ної маси.
Аналіз інвестиційної діяльності банку.
Зведений аналіз активів банку. Групування активів за ступенем ризику. Класифіковані активи. Достатність капіталу банку.
Аналіз внутрірічних коливань використання ресурсів банку. Прогнозування використання ресурсів банку.
Тема 4. Статистика доходів і витрат банку
Сутність і значення доходів банку. Структура доходів. Фактори формування та динаміки процентних доходів. Фактори формування та динаміки непроцентних доходів.
Аналіз доходів від позичкових операцій.
Аналіз доходів від інвестицій. Аналіз доходів від операцій із цінними паперами. Аналіз доходів від операцій з валютою. Доходи від лізингових, факторингових, розрахункових та інших операцій.
Аналіз витрат банку. Склад витрат банку.
Аналіз формування, складу та динаміки процентних витрат.
Аналіз формування складу та динаміки непроцентних витрат.
Аналіз співвідношення доходів і витрат банку.
Тема 5. Статистика прибутків
комерційного банку

Сутність і значення прибутку банку. Види прибутків і методи їх розрахунку. Прибуток як узагальнюючий показник банківської діяльності та об’єкт статистичного аналізу.
Факторний аналіз утворення прибутку банку. Аналіз динаміки прибутку. Мультиплікатори прибутковості.
Аналіз розподілу прибутку банку.
Аналіз ефективності витрат праці за прибутком.
Аналіз коливань прибутку.
Аналіз пропорційності утворення прибутку в розподілі за регіональними підрозділами банку.
Тема 6. Статистика ефективності
банківської діяльності

Поняття та система показників ефективності економіки. Систе­ма показників ефекту та ефективності роботи банку. Факторний аналіз ефективності. Статистичні моделі ефективності. Використання виробничих функцій для аналізу ефективності та інтенси-
фікації роботи банку.
Рейтингова система оцінки банків (відділень банку) за рівнем ефективності.
Аналіз внутрірічних коливань ефективності.
Аналіз пропорційності розподілу ефекту банківської діяль-
ності у взаємозв’язку з факторами, що його визначають.
Використання методу групувань при дослідженні ефектив-
ності банківської діяльності.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.