лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

D1 = ROE1 – ROE0 = ROА1 ? МК1 – ROА0 ? МК0,
у тому числі

  • за рахунок динаміки ROА:

відносна зміна: ;
абсолютна зміна: ?2 = ROА1 ? МК1 – ROА0 ? МК1;

  • за рахунок динаміки МК:

відносна зміна: ;
абсолютна зміна: ?3 = ROА0 ? МК1 – ROА0 ? МК0.
Взаємозв’язок між показниками:
ІROE = IROA ? IМК,
?1 = ?2 + ?3.
V. Роль окремих факторів у розвитку ефективності банківської діяльності визначається за допомогою виробничої функції:
,
де К — капітал банку;
L — чисельність зайнятих (витрати праці);
? і ? — характеризують залежність обсягу й динаміки доходів банку від обсягу та динаміки факторів банківської діяльності К
та L (? — характеризує приріст доходу банку на одиницю зміни К при фіксованому L; ? — приріст доходу банку на одиницю зміни L при фіксованому К).
Збільшення К і L в n разів призведе до збільшення Д в n(? + ?) разів. Якщо:

  • (? + ?) > 1 — рівень доходу випереджає рівень факторів діяльності. Це свідчить про наявність інтенсивних джерел зростання результатів банківської діяльності.
  • (? + ?) = 1 — рівень доходу відбувається в міру зростання факторів діяльності. Це екстенсивний шлях розвитку.
  • (? + ?) < 1 — дохід банку зростає повільніше, ніж фактори банківської діяльності. Зменшується сумарна ефективність банківських ресурсів, що порушує нормальні умови функціонування банку.

Успішний та стабільний розвиток банку залежить від того, наскільки ефективно в процесі дій по досягненню встановлених цілей використовуються ресурси банку.
Наведена вище система показників статистичного аналізу являє собою модель аналізу результативності банківської діяльності та ефективності управління з використанням відносних показників, що дозволяє оцінювати банківську діяльність і менедж­мент, а також — за необхідності — розробляти заходи по роз­витку й удосконаленню системи управління банківською діяль­ністю.
Підвищення економічної ефективності банківської діяльності тісно пов’язане із соціальною ефективністю. Важливими показниками підвищення соціально-економічної ефективності є розширення позицій банку на ринку банківських послуг. На основі інформації про ефективність, зокрема, розподіл банківських уста­нов за рейтингом, можна виявити кількісні взаємозв’язки, що характеризують стан банківської діяльності на даному ринковому сегменті, оцінити силу впливу економічних показників на рейтинг банків, що є важливою складовою інформаційного забезпечення управління банківською діяльністю.
Рейтинг банку встановлюють на підставі системи показників ефективності. Для цього використовують різні системи. За системою CAMEL для цього оцінюють п’ять компонентів: дос­татність капіталу, якість активів, управління, надходження, лік­відність.
Кожний із цих компонентів обчислюється на базі складових оцінок, у результаті чого для банку встановлюється загальна зведена оцінка (рейтинг). За кожним компонентом установлюється оцінка від «1» до «5», де «1» означає найвищий чи найкращий з рейтингів, що може бути встановлений, а «5» — найнижчий чи найгірший з них.
З’ясуємо зміст складових рейтингу.
Достатність капіталу (Capital Adequacy) дає змогу оцінити спроможність банку покрити збитки за рахунок власного капіталу.
Якість активів (Assets Quality) дає оцінку рівня ризику портфеля активів і є індикатором обсягу надходжень та можливих потенційних збитків.
Управління (Management) визначає достатність і адекватність положень, механізмів та контрольних функцій щодо управління ризиком і можливими збитками.
Надходження (Earnings), їх обсяг і якість зумовлюють здатність виплачувати дивіденди акціонерам та підтримувати достатню базу капіталу.
Ліквідність (Liquidity) відображає здатність банку задовольняти передбачувані та непередбачувані потреби у фінансуванні як індика­тора довіри суспільства до банку та стабільності депозитів і вкладів.
За першими літерами назв цих компонентів і визначено назву системи CAMEL.
Для кожного з компонентів установлюються правила визначення числового рейтингу.

  • Відмінно (надійно) — відображає дуже високий рівень результатів діяльності без жодного дійсного чи потенційного недоліку.
  • Добре — відображає високий рівень результатів діяльності, що може підтримуватися у стабільному оточенні (середовищі). Існують лише незначні недоліки.
  • Гранично — відображає стан, який може бути серйозно вражений у нестабільному оточенні.
  • Погано — діяльність банку потенційно може завдавати шкоди його загальній платоспроможності.
  • Незадовільно — діяльність банку загрожує його загальній платоспроможності.

Комплексна оцінка «1» показує, що банк загалом надійний. Банк вважається стабільним та добре керованим, і через це очікується, що він в змозі протистояти коливанням у бізнесі.
Комплексна оцінка «2» загалом має те саме визначення, що й оцінка «1», хоча помічені вади істотніші за ті, що притаманні установам з оцінкою «1».
Комплексна оцінка «3» свідчить, що банк може протистояти несприятливим умовам, але в разі неефективності заходів щодо ліквідації недоліків перебуватиме під загрозою.
Комплексна оцінка «4» вказує на банк із серйозними проблемами, а також на існування потреби вжити невідкладних заходів щодо платоспроможності, яка перебуває під загрозою.
Комплексна оцінка «5» вказує на банк, близький до непла-
тоспроможності або фактично неплатоспроможний, щодо яко­го може розглядатися питання про ліквідацію чи реоргані­зацію.
Для оцінки рейтингу також використовують метод багатовимірної середньої. Алгоритм розрахунку такий. Відбирають сукуп­ність об’єктів спостереження (підприємств, регіонів тощо) для встановлення рейтингу інвестиційної привабливості. Формують відповідну систему показників (xіj), на основі яких здійснюють інтегральну оцінку (прибутковості, ліквідності тощо). Значення цих показників обчислюють за кожним об’єктом і в середньому за їх сукупністю:

Щоб елімінувати масштаб цих показників, обчислюють узагальнюючі показники у вигляді відношення показників ок-
ремих об’єктів до середнього їх значення за сукупністю об’єктів:

Розраховують середнє значення:

де k — кількість показників, які застосовують у розрахунках.
Ранжований ряд  і є, по суті, відповідним рейтингом об’єктів за інвестиційною привабливістю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.