лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рівень економічної та соціальної ефективності діяльності банку як суб’єкта підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Тому для практичного розв’язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває класифікація чинників її зростання за певними ознаками. Основні напрями підвищення ефективності:
1. Прискорення НТП і організаційного прогресу (підвищення техніко-технологічної оснащеності; удосконалення управлінської структури та організаційних систем, форм, методів організації діяльності, її планування та мотивації).
2. Підвищення якості й конкурентоспроможності продукту (банківських послуг).
3. Всебічний розвиток і вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності банку.
Специфічними джерелами підвищення ефективності банківської діяльності (банку як фінансового інституту) є:
1. Підвищення дохідності банку шляхами оптимізації структури балансу — активів і пасивів.
2. Оптимізація структури доходів і витрат.
3. Оптимізація співвідношення показників щодо структури ка­піталу банку (власні та залучені кошти).
4. Визначення мінімально допустимої процентної маржі.
5. Виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій.
6. Планування мінімальної дохідної маржі для прогнозування орієнтовного рівня процентів за активними та пасивними опера­ціями.
7. Оптимізація співвідношення наданих кредитів і фондів.
8. Регулювання чисельності персоналу.
9. Підтримка ліквідності.
10. Управління банківським ризиком і його мінімізація згідно з обраною стратегією «дохідність U ризик».
11. Підвищення числа та еластичності банківських послуг, їх якості, швидкості, безпеки, зручності й гарантованості щодо клієнта.
Необхідність у проведенні аналізу ефективності діяльності банку виникає:
1. При фінансовому плануванні.
2. При здійсненні аудиту.
3. При визначенні платоспроможності за напрямками:

 • оцінка якості менеджменту в банку;
 • ситуацій на ринку;
 • фінансового стану в самому банку.

4. Під час прийняття рішень про санацію чи банкрутство банку або перед проведенням реорганізації.
5. Під час прийняття рішень про емісію облігацій чи акцій.
6. В рамках внутрішнього фінансового контролінгу для потреб керівництва, щоб знати реальний стан справ у банку.
Основні аспекти економічного аналізу ефективності діяльності банкутакі:
1. Аналіз балансового звіту.
2. Аналіз фінансової звітності.
3. Порівняльний аналіз.
Напрями та методи статистичного аналізу
ефективності банківської діяльності

Напрями аналізу ефективності

Основним напрямом аналізу для банку, його учасників і клієн­тів є аналіз його фінансово-господарської діяльності, а саме: аналіз банківських операцій — активних, пасивних, комісійно-посе­редницьких і власних. Дослідження слід почати з пасивних опе­рацій, що характеризують джерела коштів і природу фінансових зв’язків банку, оскільки саме пасиви великою мірою визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресур­сів, тобто — склад і структуру активів.
Не менш важливим є і аналіз використання ресурсів банку за напрямками, на які цілі, в якому обсязі та кому вони надаються.
Аналіз фінансових результатів містить у собі аналіз банківських доходів і їх складових, видатків і складових елементів прибутку.
Аналіз фінансової стійкості — одна з вирішальних умов його існування й активної кредитно-розрахункової діяльності. Тому при аналізі фінансового стану банку необхідно:
а) охарактеризувати стан коштів банку;
б) проаналізувати фінансовий стан з погляду на короткострокову перспективу (ліквідність банку);
в) дати оцінку міцності та платоспроможності банку;
г) вивчити ступінь ризику активів банку.
Такі поняття, як міцність, платоспроможність, ліквідність — взаємозалежні й складають загальне поняття фінансової стійкості банку, тому їх вивчають комплексно.

Методи статистичного аналізу ефективності
діяльності комерційного банку

Метод аналізу ефективності діяльності банку реалізується через його науковий апарат, який являє собою сукупність прийомів дослідження.
Конкретними методами аналізу статистичного ефекту та ефек­тивності комерційного банку є:

 • Горизонтальний (часовий) метод аналізу — порівняння кож­ної позиції звітності з попереднім періодом.
 • Вертикальний (структурний) метод — визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат.
 • Трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів.
 • Аналіз відносних показників (коефіцієнтів).
 • Факторний аналіз — визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих або стохас­тичних (випадкових) величин.

Напрямами аналізу є:
І. Аналіз динаміки середнього рівня ефективності (Е) в розподілі по банківських установах за допомогою індексів:
1) змінного складу:
2) фіксованого складу: (вплив на динаміку середнього рівня ефективності змін її рівня в окремих банківських установах)

3) структурних зрушень (вплив на динаміку середнього рівня ефективності змін у розподілі витрат по банківських установах)

ІІ. Отримання додаткового ефекту за рахунок більш інтенсивного використання витрат (економії ресурсів і поточних витрат).
Розмір відносної економії:

 • ресурсів — РС1 – РС0 ? ІD;
 • поточних витрат —
 • капіталу банку — К1 – К0 ? ІD.

де ІD — індекс зміни доходу банку.
Від’ємний результат розрахунку показує відносну економію, додатний — перевитрати.
ІІІ. Вплив на динаміку ефекту (доходу) змін ефективності та витрат (капіталу).
DДЕ = (Е1 – Е0) ? К1,
DДк = (К1 – К0) ? Е0.
ІV. У ході аналізу ефективності використовується взаємозв’язок частинних показників ефективності з відповідними мультиплікаторами.
Як приклад можна навести взаємозв’язок показників прибутковості акціонерного капіталу ROE = ROA ? MК:
;

 • прибутковості активів:

;

 • мультиплікатора акціонерного капіталу:


(показує співвідношення обсягу розміщених коштів банку та акціонерного капіталу).
Для розрахунку впливу на динаміку прибутковості акціонерного капіталу (ROE) пов’язаних з ним величин використовують метод ланцюгових підстановок. Так, динаміка ROE за рахунок обох факторів визначається за формулами:
а) відносна зміна:
;
б) абсолютний розмір зміни:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.