лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 3

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Назва
показника

Формула

Економічна
інтерпретація

А. Абсолютні

1. Загальні активи

ЗА

 

2. Кошти на коррахунках

ККР

 

3. Кошти в касі

КА

 

4. Кошти на поточ­них рахунках

КПР

 

5. Зобов’язання

З

 

6. Процентні доходи

W

 

7. Процентні витрати

V

 

8. Активи ризикові

АР

 

9. Доходи

Д

 

10. Витрати

В

 

11. Прибуток

Пр

 

12. Позики

Кр

 

13. Капітал

К

 

Б. Відносні

а) загальні:

1. Загальний показ­ник ефективності банківської діяльності

де: ВВП — витрати на оплату праці працівників бан­ку; ВОЗ — утримання буді­вель і устаткування; Ві — інші ви­трати

б) часткові:

1. Ефективність ви­трат праці

Скільки грошових одиниць приносить 1 грошо­ва одиниця вкладень в робочу силу (продуктивність праці)

Продовження табл. 3


Назва
показника

Формула

Економічна
інтерпретація

2. Ефективність ви­користання основ-
них засобів (утри­мання будівель і ус­таткування)

Скільки грошових одиниць приносить 1 грошо­ва одини­ця вкладень в ос­новні засоби (фондовідда­ча або капіталовіддача)

3. Ефективність інших витрат

Скільки грошових одиниць приносить кожна грошова одиниця інших витрат

в) показники ліквідності

1. Коефіцієнт покриття

Забезпеченість оборотни­ми засобами залучених засобів
Кпокр > 1 — банк : кредитор
Кпокр < 1 — банк : бор-
жник

2. Норма грошових резервів

Рівень забезпечення лік­відними засобами рахун­ків «до запитання»

3. Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності

Характеризує оперативну платоспроможність (у ко­роткостроковий період)

4. Показник трива­лості погашення заборгованості

Характеризує платоспро­можність у короткостро­ковому та середньостро­ковому періодах

г) показники платоспроможності

1. Платоспромож-
ність та інші

НЗ = (К : АР) ?
? 100 %

Характеризує ступінь по­криття власними кош­тами банку ризикових ак­тивів

Продовження табл. 3


Назва
показника

Формула

Економічна
інтерпретація

д) показники прибутковості

1. Прибутковість активів

Характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які банк от-
римав у своє розпоряд­ження

2. Прибутковість капіталу

Характеризує прибуток у розрахунку на 100 гро­шових одиниць капіталу банку

е) показники рентабельності

1. Рентабельність витрат

Характеризує окупність витрат банку: показує розмір прибут­ку на 100 грошових одиниць витрат банку

2. Рентабельність операційної діяльності

Розраховується по креди­тах в цілому та по ко­роткострокових та довго­строкових — зокрема

є) інші показники

1. Маржа прибутку

Виражає частку прибут­ку в доході банку

2. Чистий спред

Показує різницю між процентною ставкою по виданих кредитах і процентною ставкою по залучених коштах

3. Коефіцієнт дос­татності капіталу

Характеризує співвідношення ризикових активів і капіталу банку

4. Чиста процентна маржа

Визначає основну здат­ність банку мати прибуток — його прибуток від процентної різниці як процент загальних ак­тивів

Закінчення табл. 3


Назва
показника

Формула

Економічна
інтерпретація

5. Віддача статут­ного фонду

Скільки грошових одиниць прибутку приносить кожна грошова оди­ниця статутного фонду

6. Співвідношення наданих кредитів і фондів

Скільки одиниць коштів у позичках припадає на кожну одиницю фондів

7. Коефіцієнт без­збитковості

Рівень покриття влас­ним капіталом витрат і збитків

8. Рівень нетрадицій­них доходів

Збільшення цього показ­ника може свідчити, з од­ного боку, про позитивну диверсифікацію плат­них послуг, з іншого — про намагання одержати спе­кулятивні прибутки для покриття дефіциту основ­ного W

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.