лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

16. У звітному періоді порівняно з базовим рівень прибут-
ковості фондів збільшився на 15 %, а обсяг фондів — на 20 %.
На скільки процентів змінився обсяг балансового прибутку за рахунок динаміки рівня прибутковості фондів?
а) 118,0 %; б) 15,0 %; в) 18,0 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
17. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку збільшився на 40 %, а рівень рентабельності власного капіталу — на 10 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок динаміки обсягу власних коштів?
а) 27,0 %; б) 127,0 %; в) 30,0 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
18. У звітному періоді порівняно з базовим обсяг прибутку від довгострокових кредитів збільшився на 55 %, а обсяг цих кредитів — на 45 %. На скільки процентів змінився обсяг прибутку за рахунок динаміки прибутковості кредитів?
а) 10,0 %; б) 110,0 %; в) 6,9 %.
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.
Тема 6. Статистика ефективності
банківської діяльності

6.1. Методичні поради
1. Сутність, завдання та система показників ефективності банківської діяльності.
Економічна ефективність — це характеристика співвідношення результатів діяльності до витрат на їх одержання. Підвищенням ефективності є збільшення цього співвідношення, що є метою управління ефективністю.
Складові ефективності:
1. Ефект (результат діяльності):
а) виробничий — продукція у натуральному чи вартісному ви­раженні;
б) господарський — прибуток у вартісному вираженні.
2. Витрати:
а) ресурси — авансовані витрати (середня вартість):

  • основні фонди (Фосн);
  • оборотні фонди (Фоб);
  • ресурси праці (РП);

б) поточні витрати:

  • амортизація основних фондів (АФосн);
  • матеріалів, сировини, палива тощо (МТ);
  • оплата праці (ОП).

Приймаючи за ефект національний дохід (НД), розраховують показники ефективності економіки в цілому:
1. Ресурсні:
.
2. Поточних витрат:
.
За ефект приймається також ВНП як узагальнюючий показник соціально-економічного розвитку країни, що характеризує кінцеві результати економічної діяльності.
При визначенні ефективності банківської системи як складової інституціонального сектору «фінансові корпорації» системи національних рахунків за ефект приймається величина відповідної доданої вартості, що розраховується як різниця між сумою одержаних процентів, за виключенням виплачених процентів,
з одного боку, та проміжним споживанням у вигляді поточних витрат на придбання товарів і послуг — з другого.
Використовується така схема розрахунку ефекту у вигляді чис­того прибутку:
1. Процентний дохід.
2. Процентні витрати.
3. Чистий процентний дохід (або процентна маржа): 3 = 2 – 1.
4. Непроцентний дохід.
5. Поточний дохід: 5 = 4 + 3.
6. Непроцентні витрати.
7. Поточний результат (ефект) до виключення резерву на покриття витрат по позиках: 7 = 5 – 6.
8. Резерв на покриття витрат по позиках.
9. Доходи (збитки) від операції з цінними паперами.
10. Прибуток до оподаткування:
11. Податки.
12. Непередбачені доходи (збитки).
13. Чистий прибуток (збиток) — ефект діяльності:  
Прибуток може зростати при недостатньо ефективному використанні ресурсів банку лише за рахунок збільшення їх кількості — екстенсивно.
Отже, успішний та стабільний розвиток банку залежить саме від показників ефективності. Аналіз ефективності діяльності окре­мих банків здійснюється диференційовано з урахуванням інтересів суб’єктів банківської діяльності (табл. 1).

Таблиця 1

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суб’єкти банківської діяльності

Основні критерії оцінки ефективності

Позичальники

1. Процентна ставка по позичках.
2. Умови одержання позички та платежу

Вкладники

1. Умови розміщення коштів.
2. Своєчасність виплат.
3. Пільги.
4. Фінансова стабільність банку.
5. Забезпеченість повернення коштів

Акціонери

1. Фінансова стабільність банку.
2. Рівень дивідендів

Правління банку

1. Ефективність роботи банку та його підрозділів (прибутковість, ліквідність тощо).
2. Можливість управління роботою кожного з під-
розділів банку, ризиками окремих видів діяльності.
3. Рейтинг банку

Центробанк (в Украї­ні — НБУ)

1. Додержання нормативів фінансового стану:
а) ліквідності;
б) платоспроможності;
в) відрахувань до резервного фонду;
г) використання кредитного портфеля;
д) використання залучених коштів

Таблиця 2

ГРУПУВАННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Напрями аналізу

Види групувань

Банківські
операції

1. Пасивні операції.
2. Активні операції, у т. ч. кредитна діяльність

Оцінювання
результатів
діяльності

1. Ліквідність.
2. Платоспроможність.
3. Прибутковість.
4. Загальна (інтегральна) оцінка ефективності

Організаційна структура

1. Окремі регіональні установи банку (дирекції, відділення, філії).
2. Види банківської діяльності (кредитна, інвестиційна, зовнішньоекономічна, лізингова тощо)

Завдання статистичного аналізу ефективності:
1. Оцінка та порівняльний аналіз статики та динаміки часткових і узагальнюючих показників ефективності згідно з наведеними вище групуваннями.
2. Аналіз впливу ефективності окремих видів діяльності банку
(чи його окремих установ) на середню ефективність діяльності банку в цілому.
Аналіз ефективності банківської діяльності є одним з найважливіших напрямків економічної роботи. Всі об’єкти аналізу відображаються в показниках (а точніше — комплексі взаємозалежних показників). Отже, важливим методологічним завданням аналізу ефективності є обґрунтований вибір системи показників для відоб­раження того чи іншого об’єкта аналізу. Від того, наскільки повно та правильно показники характеризують сутність об’єктів аналізу ефективності, залежать його результати.
Система показників ефективності банківської діяльності наведена на рис. 1 та в табл. 3.

Рис. 1. Система показників ефективності
банківської діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.