лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Цей коефіцієнт включає тільки ті активи та пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Отже, він виключає вплив безпроцентних депозитів до запитання, капіталу та невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти, а відтак — на прибутки банку. Даний показник демонструє вплив процентної став­ки на прибуток банку.
6. Чиста процентна маржа, що характеризує основну здатність банку мати прибуток від процентної різниці стосовно до середніх активів:
.
Для розрахунку цього показника беруть дохідні активи, припускаючи, що процентна маржа стосується дохідних активів, які задіяні у процесі отримання доходу з процентів. Дохідні, чи робочі, активи — це активи, що приносять дохід у формі процента чи комісії, і утворюють прибуток банку.
7. Чиста непроцентна маржа розраховується за формулою:
.
Непроцентна маржа відбиває співвідношення непроцентних доходів (плати за обслуговування рахунків клієнтів та інші види комісійної нагороди, одержані банком) і непроцентних витрат (у тому числі заробітна плата, витрати на ремонт і технічне обслуговування банківського устаткування та інші). У більшості банків чиста непроцентна маржа від’ємна, тому що непроцентні витрати звичайно перевищують відповідні доходи.
Чиста маржа операційного прибутку розраховується за формулою:

Даний показник, який характеризує співвідношення операційних доходів та операційних витрат і частку операційних прибутків у робочих активах, може бути розкладений на два складники — середній процентний прибуток і середній непроцентний прибуток по активах.
Отже,
.
Чиста маржа операційного прибутку, чиста поцентна маржа, чиста непроцентна маржа є показниками як ефективності, так і прибутковості, тобто свідчать, наскільки успішно менеджери банку забезпечують зберігання випереджаючих темпів зростання доходів (перш за все процентів по банківських позиках, інвестиціях і комісії за послуги) порівняно з темпами зростання витрат, в основному процентів по депозитах і позиках на грошо­вому ринку.
9. Відношення іншого операційного доходу до загальних активів відображає залежність від нетрадиційного доходу. Збільшення цього показника може демонструвати диверсифікацію в платні фінансові послуги чи намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.
.
Загострення конкуренції на ринку позик і інших дохідних активів, а також внаслідок того, що більшість кредиторів переходять у розряд прострочених, все більше банків почали звертати увагу на збільшення непроцентного прибутку у формі комісійної винагороди. Подібна винагорода значно перевищує розмір сукуп­ного прибутку та допомагає збільшити чистий прибуток, який надходить на виплату акціонерам. Банки докладають зусиль до зменшення тієї частки сукупних ресурсів, які спрямовуються в неробочі активи. Одним з показників, що свідчить, яка частина сукупних активів банку породжує прямий дохід, виступає показник дохідної бази:

Аналізуючи прибутковість комерційного банку, деякі з показників прибутковості розкладають на ключові складники. Так, показник прибутковості активів і показник прибутковості капіталу тісно пов’язані між собою:

або:
.
Даний взаємозв’язок показує: банківський прибуток чутливий до того, за рахунок яких джерел формуються ресурси банку, що більше використовується — довгострокові зобов’язання (включаючи депозити) чи кошти власників банку.
В ході декомпозиційного аналізу прибутковості капіталу банку використовується взаємозв’язок таких показників:


Коефіцієнт використання активів (дохідність активів)

Мультиплікатор капіталу

Кожний елемент даної формули являє собою контрольний індикатор того чи іншого аспекту банківських операцій.
Так, маржа прибутку МП відображає ефективність управління витратами та політики у встановленні цін на банківські послуги. Вона слугує мірою здатності контролювати витрати та зменшувати податки. Маржа прибутку також частково є об’єктом контролю та управління зі сторони менеджерів. Даний показник нагадує: банки можуть збільшувати свої витрати та розмір виплат, які ідуть на дивіденди, шляхом ефективного контролю за витратами та максимізацією доходів. Аналогічним чином керівництво банку може збільшити середню дохідність активів банку (або використання активів) шляхом зваженого перерозподілу активів банку на користь найдохідніших позик і інвестицій, уникаючи при цьому підвищення ризиків.
Коефіцієнт використання активів, або дохідність активів (ДА), відображає політику управління портфелем (особливо в частині структури активів банку та доходів по них).
Мультиплікатор капіталу МК = А / К відображає фінансовий підйом або політику в області фінансування: вибрані джерела формування банківських ресурсів. Мультиплікатор є прямим показником того, яка кількість грошових одиниць повинна забезпечувати кожну грошову одиницю власного капіталу, і відповідно, яка частина ресурсів банку може бути представлена в формі боргових зобов’язань.
Між показниками такий зв’язок:
ПК = МП ? ДА ? МК.
Аналогічний зв’язок між індексами цих величин:
ІПК = ІМП ? ІДА ? ІМК.
Аналіз динаміки ПК здійснюється на основі формул:
Загальний індекс ПК:
.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.