лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Аналогічно в динаміці взаємозв’язок між індексами цих величин має такий вигляд:
Іп = ІТ ? Іw ? Іdп.
З огляду на це факторний аналіз динаміки прибутку банку можна здійснити за допомогою таких формул:
1. Абсолютний приріст прибутку за рахунок затрат праці банківських працівників:

2. Абсолютний приріст прибутку за рахунок продуктивності праці:

3. Абсолютний приріст прибутку за рахунок маржі прибутку банку:

Взаємозв’язок між результатами розрахунку такий:
DП = П1 – П0 = DПТ + DПw + DПdп.
У низці випадків бракує абсолютних значень наведених ниж-
че показників, але є показники динаміки, подані як індекси. Тоді факторний аналіз може бути здійснений таким способом:
DПТ = П0 (Іт – 1);
w = П0Іт (Іw – 1);

Абсолютна величина прибутку є узагальнюючим результа-
тивним показником, який характеризує обсяг фінансових коштів банку для розрахунків з бюджетом, виплати обов’язкових податків і платежів, формування фондів банку, призначених для стимулювання та розширеного відтворення.
Але цей показник не відбиває ступеня ефективності банківської діяльності. Маса прибутку може зростати також у разі не-
достатнього використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і порушення вимог режиму економії. У зв’язку з цим для характеристики ефективності банківської діяльності, міри використання його ресурсів уживають показники відносної прибутковості, які в економічній практиці одержали назву рентабельності.
Рівень рентабельності можна визначити як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: доходу, величини витрат, активів, капіталу тощо. Тому для детальнішого аналізу необхідно звернути особливу увагу саме на ці показники.
Використання показників прибутковості, обчислених за чистим прибутком, дозволяє виявити вплив на прибутковість податкових та інших обов’язкових платежів, що їх виплачують із прибутку банку. Чистий прибуток — прибуток, який залишається у розпорядженні комерційного банку після сплати платежів до бюджету. Розрахунки показників прибутковості за прибутком операційним дають можливість оцінити ефективність основного та неосновного видів діяльності, що важливо для керування прибутковістю банку. Для визначення ефективності керування прибутковістю банків застосовують кілька методів, кожний з яких має свої переваги та вади. Прибутковість характеризується системою показників.
1. Показник прибутковості активів — один з найважливіших показників прибутковості — розраховується як відношення чистого прибутку до середньої вартості активів і виражається у процентах:
.
Показник прибутковості активів характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження. Цей показник — перш за все показник ефективності роботи менеджерів; він свідчить про те, наскільки вдало менеджери банку можуть упоратися з завданням одержання чистого прибутку з активів банку.
Між тим, з відношення прибутку до активів не можна побачити, з якою успішністю банк працює в інтересах його власників. Тому банкіри й акціонери банку стежать за показником прибутку на одну акцію.
2. Прибутковість капіталу. Цей показник характеризує прибуток у розрахунку на 100 грн капіталу банку. Даний показник визначається як відношення чистого прибутку (прибутку після оподаткування) до власного капіталу банку, виражене у процентах:
.
Цей показник характеризує прибутковість капіталу банку. Якщо розрахувати відношення чистого прибутку до статутного фонду, то дістанемо прибутковість акціонерного капіталу, і тоді цей показник приблизно передбачає розмір чистого прибутку, що одержують акціонери від інвестування.
3. Рентабельність доходу, або маржа прибутку, що встановлюється за формулою:
.
Цей показник застосовують для оцінки результатів банківської діяльності; він виражає частку прибутку в доході банку.
Хиба цього показника в тому, що він не відбиває економічної ефективності використання ресурсів комерційного банку, оскільки не показує прямої залежності між одержаним прибутком і величиною ресурсів, які використовуються. Показники абсолютної суми прибутку та його рівня щодо доходу можуть бути високими навіть за недостатнього використання ресурсів.
4. Рентабельність витрат, яка обчислюється за формулою:
.
Даний показник уживають для оцінки ефективності витрат банку, їх окупності. Він показує розмір прибутку на 100 грн витрат банку. Цей показник теж має певні вади. Він не може віддзеркалити ефективність використання ресурсів банку, оскіль-
ки не демонструє всієї величини ресурсів, які використовуються. За рівнем рентабельності витрат неможливо з’ясувати, за якого обсягу ресурсів банк одержав багато прибутку, наскільки ефективно витрачалися ці кошти, як вони окупаються.
5. Ефективність керування прибутковістю банку визначається також за допомогою такого показника:

Цей показник висвітлює різницю між процентною ставкою за виданими кредитами і процентною ставкою за залученими коштами. За допомогою спреда оцінюється, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками й позичальниками та наскільки гостра конкуренція на ринку, що його обслуговує банк. Посилення конкуренції веде до зменшення різниці між середніми доходами за активами і середніми витратами за пасивами. За умови незмінності всіх інших факторів спред банку зменшується в міру загострення конкуренції
на ринку банківських послуг, що змушує менеджерів шукати інші способи одержання прибутку для компенсації зменшення спреду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.