лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12. Абсолютний розмір зміни процентної депозитної ставки (Рq) за рахунок процентних витрат (V) розраховується за фор-
мулою:
а) ; б) ; в) ;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

13. Абсолютний розмір зміни процентної депозитної ставки за рахунок обсягу депозитів розраховується за формулою:
а) ; б) ; в) ; г) .
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

14. Динаміка рівня дохідності витрат банку (К) за рахунок зміни обсягу доходів (W) розраховується за формулою (V — витрати):
а) ; б) ; в) ;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

15. Динаміка рівня дохідності витрат банку (К) за раху-
нок зміни обсягу витрат розраховується за формулою (V — ви-
трати):
а) ; б) ; в) ; б) ;
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.
Тема 5. Статистика прибутків
комерційного банку
5.1. Методичні поради
Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень.
Прибуток у класичному розумінні — це різниця між ціною товару та витратами на виробництво товару (його собівартістю). Тлумачення прибутку дається в усіх законодавчих актах України, які стосуються цієї проблеми.
Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності банку. Його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення банку, однією з головних умов його самофінансування та зміц­нення конкурентоспроможності на ринку.
Фактори, що впливають на прибуток:

 • співвідношення доходів і витрат банку;
 • динаміка обсягу кредитних операцій;
 • динаміка процентної кредитної ставки на небанківському та банківському ринках кредитів;
 • середня дохідність активних операцій;
 • вартість залучених ресурсів;
 • ступінь ризику активів банку;
 • витрати з обслуговування вкладів;
 • співвідношення власних і залучених коштів.

Кількісно прибуток як економічний показник являє собою різ­ницю між доходом і витратами, пов’язаними з банківською діяльністю. Прибуток виконує низку функцій:
1. Оцінна функція. Прибуток комерційного банку використовується як оцінний показник, що характеризує ефект його господарської діяльності. Виконання цієї функції повною мірою можливе тільки за умов ринкової економіки.
2. Розподільна функція. Її зміст полягає в тому, що прибу-
ток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства.
3. Стимулювальна функція. Виконання цієї функції визначається тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонд нагромадження, фонд виробничого та соціального розвитку, фонд виплати дивідендів акціонерам, фонд споживання та ін.). Прибуток як економічний показник дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, банку, його працівників. Розв’язання цього завдання перш за все пов’язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку. Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, що виплачується як податки та обов’язкові платежі. Економічний інтерес комерційного банку як підприємства узагальнюється в обсязі прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних питань його розвитку. Економічний інтерес робітників банку пов’язаний передусім з розміром прибутку, котрий спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні виплати, соціальний розвиток.
Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відбивається зміна доходів банку, величина витрат, рівень використання ресурсів у процесі банківської діяльності. Тобто в кінце-
вому підсумку синтезує в собі всі сторони діяльності банку, зокрема ефективність діяльності.
Розмір прибутку комерційного банку важливий для всіх, хто бере безпосередню участь в економічному процесі. Інвестори (пайовики чи акціонери) зацікавлені в прибутку як нормі доходу на вкладений капітал. Позичальники також заінтересовані в достатності банківського прибутку, але непрямо: можливість банку надавати позики залежить від розміру та структури власного капіталу, а прибуток є одним з основних його джерел. Обсяг прибутку в банківській системі в цілому забезпечує її надійність, гарантує безпеку вкладів і наявність джерел кредитування, від яких залежать споживачі банківських послуг.
Управління прибутковістю передбачає розподіл сукупного прибутку банку за трьома напрямками отримання:

 • операційний прибуток (збиток) — прибуток (збиток), утворений на основі процентних доходів з позик за винятком сплачених процентів;
 • прибуток (збиток) від операцій з цінними паперами — різниця між доходами від операцій з цінними паперами та витратами на їх здійснення;
 • прибуток (збиток) від неопераційної діяльності — різниця між прибутком, одержаним у результаті формування доходів за комісією, стягування плати за доставку цінностей та обслуговування рахунків, отримання штрафів тощо, і витратами з забезпечення функціональної діяльності (витрати на утримання апарату управління, господарські витрати, амортизаційні відрахування та ремонт основних засобів), а також іншими витратами (виплачена комісія, штрафи сплачені, поштові та телеграфні витрати тощо).

Прибуток (П) можна розглядати як взаємозв’язок двох факторів:

 • доходу банку (Д);
 • маржі прибутку, яка є відношенням прибутку до доходу (dп).

Своєю чергою дохід банку можна визначити взаємозв’язок витрат часу (Т) та продуктивності праці банківських працівників:
,
звідси П = Т ? W ? dп.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.