лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Методи статистичного аналізу витрат

І. Аналіз динаміки витрат і дохідності витрат

Аналіз динаміки:
А. В абсолютному вираженні витрат


Статті витрат

V0
(грн)

V1
(грн)

DV
(грн)

Тпр = Тр –
– 100

0

1

2

3 = 2 – 1

4 = 2 : 1 ? 100

5 = 4 –
– 100

6 = 3 : 5

Аv

 

 

 

 

 

 

Вv

 

 

 

 

 

 

Сv

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Б. У відносному вираженні


Статті витрат

d0 (%)

d1 (%)

Dd (в.п)

Тпр = Тр – 100

0

1

2

3 = 2 – 1

4 = 2 : 1 ? 100

5 = 4 – 100

Аv

 

 

 

 

 

Вv

 

 

 

 

 

Сv

 

 

 

 

 

Всього

100

100

 

 

 

В. Індексний аналіз дохідності витрат


Уста-
нови
банку

Базисний період (грн)

Звітний період (грн)

Питома вага
витрат

W0

V0

Kv0

W1

V1

Kv1

0

1

2

3 = 1 : 2

4

5

6 = 4 : 5

7 = 6 : 3

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 — індекс змінного складу показує зміну Kv за ра­хунок дії всіх факторів;  (абсолютна зміна);
 — індекс фіксованого складу показує, на скільки процентів змінюється Kv в середньому по банку за рахунок динаміки KV по окремих установах банку;
 — індекс структурних зрушень показує, на скільки в середньому процентів по банку змінюється Kv за рахунок зміни розподілу установ за обсягом витрат;
ІІ. Аналіз внутрірічних коливань витрат
і дохідності витрат

Індекси сезонності:
 
ІІІ. Факторний аналіз динаміки (на прикладі витрат)
Процентних витрат:
V = PD ? D,
де PD — процентна ставка за залученими за проценти коштами;
D — обсяг залучених за проценти коштів;

+

 ІV. Факторний аналіз динаміки дохідності витрат
Зміна коефіцієнта дохідності витрат (Kv) за рахунок:

  • зміни доходу —
  • зміни витрат —

4.2. План практичного заняття
Аналіз формування процентних доходів банку. Факторний аналіз динаміки процентних доходів. Факторний аналіз динаміки про­центних ставок. Індексний аналіз процентних кредитних ставок.
Аналіз формування непроцентних доходів банку.
Аналіз доходів банку від інвестицій, операцій з цінними паперами, від операцій з валютою, факторингових, розрахункових та інших операцій.
Аналіз формування структури витрат банку.
Аналіз формування процентних витрат банку. Факторний аналіз динаміки процентних витрат. Індексний аналіз динаміки процентних ставок по залучених коштах.
Аналіз формування непроцентних витрат. Аналіз витрат на утримання основних засобів та оплату праці. Аналіз складу непроцентних витрат.
Аналіз співвідношення доходів і витрат банку, дохідності витрат, пропорційності розподілу по установах банку витрат і доходів.
4.3. Термінологічний словник
Доходи банку — збільшення економічної вигоди за сукупністю гос­подарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій банку.
Доходи банку — грошові надходження, що формуються в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку.
Структура доходів являє собою характеристику доходів банку залежно від джерел надходження.
Процентний дохід — це дохід, що отримує банк від позичальни-
ка як винагороду за надання кредитів фізичним і юридичним особам,
міжбанківських кредитів, а також доходи по дисконтних операціях з векселями.
Безпроцентний дохід — це доходи, що отримують банки від операцій, не пов’язаних з наданням позик під процент, тобто: доходи та комісія за послуги клієнтам банку, від операцій з цінними паперами, від операцій з валютами, від лізингових і факторингових операцій.
Процентна ставка — норма, що фіксує розмір плати за позичкові гроші. Являє собою відношення процентних грошей, що виплачуються за фіксований відрізок часу, до величини позики. Процентна ставка виконує функції вимірювача ступеня дохідності банківських операцій.
Факторний аналіз динаміки доходу — це кількісне визначення ролі окремих факторів у формуванні доходу за певний проміжок часу.
Витрати банку — зменшення економічної вигоди за сукупністю операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу, які призводять або до 1) скорочення суми активів банківської установи без від­повідного скорочення суми її зобов’язань, або до 2) збільшення суми зобов’язань банківської установи без відповідного збільшення суми її активів.
Витрати банку — загальна сума витрат із залучення коштів клієнтів, оплата послуг, амортизаційні відрахування за основними за-
собами, витрати на утримання апарату управління банку та інші
витрати.
Операційні витрати — сума процентних і непроцентних операційних витрат.
Процентні витрати — проценти, сплачені за поточними та іншими рахунками клієнтів, за депозитами та вкладеннями фізичних осіб.
Непроцентні витрати — комісія за послуги банкам за кореспондентськими відносинами, поштово-телеграфні витрати за операціями клієнтів, матеріальні витрати за розрахунковим та касовим обслуговуванням, витрати на виготовлення бланків, чеків, квитанцій, по маркетингу та рекламі.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.