лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розрізняють такі групи показників, які характеризують витрати банку:
1. Узагальнюючі (інтегральні) показники обсягу витрат.
2. Витрати по різних видах операцій;
3. Витрати банку в розподілі за його структурними підрозділами.
4. Структура витрат банку.
5. Динаміка витрат банку.
6. Ефективність витрат банку.
Місію витрат банку можна сформулювати як забезпечення ефективного функціонування та розвитку всіх підрозділів банку через забезпечення потреб у ресурсах і створення резервів для безризикової та безперервної роботи.
Мета управління витратами банку полягає у:
а) підвищенні ефективності використання ресурсів банку;
б) чіткому плануванні використання ресурсів банку для більш повного задоволення потреб його підрозділів у звітному та майбутніх періодах;
в) у пошуку шляхів скорочення витрат без нанесення шкоди стабільності банку чи його майбутнім прибуткам, а отже, збіль­шенні частки прибутку;
г) зміцненні конкурентоспроможності банку;
д) збільшенні надійності банку та його підрозділів;
е) збільшенні надійності банківських ресурсів;
є) пошуку дешевих джерел залучення коштів.
Шляхи досягнення мети — розробка та використання системи показників норм і лімітів витрат банку, нормативно-методичного забезпечення його діяльності, контроль за витратами банку, впровадження програм раціоналізації використання банківських ресурсів, прогнозування динаміки прибутків і витрат банку, коор­динація взаємодії всіх підрозділів з метою підвищення дохідності витрат, чіткий, постійний, детальний облік всіх витрат.
Статистичне забезпечення управління витратами банку — це сукупність статистичних методів, моделей, алгоритмів обробки інформації, що використовуються для створення системи управління витратами з метою вирішення перелічених вище завдань.
В процесі управління витратами банку основна увага приділяється управлінню процентними витратами. Схема їх формування наведена на с. 64.

Схема формування процентних витрат банку
Обсяг процентних витрат (V) формується під впливом обсягу залучених коштів (D) та рівня процентної ставки (PD). Статистичне забезпечення управління витратами передбачає аналіз стану динаміки кожного з цих чинників.
У процесі факторного аналізу процентних витрат використовують такі формули:

+

 
Горизонтальний розріз аналізу дає характеристику впливу на динаміку процентних витрат депозитних ставок і обсягу депо­зитів по окремих установах банку та в середньому по банку.
Вертикальний розріз аналізу дає характеристику ролі ок­ре­мих установ банку у формуванні процентних витрат як в цілому, так і за рахунок процентних ставок і обсягу депо­зитів.
Для розробки ефективної депозитної політики банку необхідно мати уявлення про процес формування процентних витрат на різних сегментах ринку депозитів і в першу чергу на небанківському та міжбанківському ринках у зв’язку із суттєвою різни-
цею процентних ставок, що впливає на обсяг процентних витрат і, як результат, на прибутковість банку. Вихідною для вирішення цієї задачі є формула:
,
де V — загальний обсяг процентних витрат;
Vнб — процентні витрати на коштах, залучених на небанківському ринку;
Vмб — процентні витрати на коштах, залучених на міжбан-
ківському ринку.
Схема аналізу наведена нижче.

Схема формування обсягу процентних витрат
в розділі по джерелах залучення коштів
В схемі наведені формули розрахунку впливу на динаміку процентних витрат середніх процентних ставок і загального обсягу депозитів по небанківських та міжбанківських залученнях. Подальший аналіз передбачає аналогічне дослідження кожного з наведених блоків в розподілах за вкладниками (фізичні, юридичні особи, окремі банки), а також за термінами залучення коштів. Аналіз передбачає також характеристику ролі окремих суб’єктів у динаміці з визначенням внутрішніх коливань, тенденції і на цій основі — рейтингу окремих видів депозитів у формуванні фінансових результатів роботи банку, в першу чергу за ознакою поточної ліквідності та прибутковості. Складовою витратної страте-
гії банку є також управління непроцентними витратами. Їх струк-
тура наведена вище.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.