лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Узагальнюючим показником є коефіцієнт внутрірічних коливань:
,
що показує, як у середньому значення окремих місяців відрізня­ються від середньомісячного значення.
Рівняння тренду (Y = f (t)):
— лінійна функція — Yt = a + bt;
— експонентна — Yt = a ? bt.
Параметри трендових рівнянь визначаються методом наймен­ших квадратів.

V. Оцінка ефективності структурної
політики банку

Розраховуються індекси дохідності кредитних вкладень КР.

Таблиця 7

Установи
банку

Базовий період

Звітній період

Питома вага кредитів

W0,
тис. грн

КР0,
тис. грн

Рк0,
тис. грн

W1

КР1

Рк1

d0

d1

 

1

2

3 = 1 / 2

4

5

6

7 = 6 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 Індекс показав, як в середньому по банку дохідність у звітному періоді порівняно з базовим змінилася за рахунок усіх факторів.


Індекс показав, як в середньому по банку рівень дохідності змінився тільки за рахунок динаміки дохідності по окремих установах банку.


В середньому по банку дохідність змінилася тільки за рахунок розподілу установ банку за обсягом кредитів.
Взаємозв’язок між показниками:
ІРкз.с = ІРкф.с ? ІРкс.з;
D1 = D2 +D3.

VІ. Факторний аналіз динаміки процентного доходу

W = Pк ? KP;


+

 

+

 

за рахунок процентної ставки;


за рахунок обсягу кредитів.

VІІ. Оцінка інтенсифікації в галузі дохідності

.

VІІІ. Факторний аналіз динаміки процентної ставки

Сутність і склад витрат банку

Під витратами банку розуміють всю сукупність витрат банку, пов’язаних з його функціонуванням як інституціональної одиниці в ринковій економіці. В широкому розумінні вони охоплюють всі витрати банку незалежно від їх характеру та виду.
До них відносять:
1. Процентні витрати:
а) процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ;
б) процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків;
в) процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності;
г) процентні витрати за коштами бюджету та державних позабюджетних фондів України;
д) процентні витрати за коштами фізичних осіб;
е) процентні витрати за цінними паперами власного боргу,
що емітовані банком;
є) інші процентні витрати.
2. Комісійні витрати:
а) комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування;
б) комісійні витрати за кредитне обслуговування;
в) комісійні витрати за операціями з цінними паперами для банків;
г) комісійні витрати за операціями на валютному ринку та рин­ку банківських металів;
д) комісійні витрати за позабалансовими операціями.
3. Інші банківські операційні витрати, у тому числі:
а) штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями;
б) інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.
4. Інші небанківські операційні витрати, у тому числі:
а) витрати на утримання персоналу;
б) сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім подат­ку на прибуток.
в) витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів.
г) інші небанківські операційні витрати.
5. Відрахування в резерви.
6. Непередбачені витрати.
7. Податок на прибуток.
Залежно від характеру розрізняють:
Умовно постійні витрати — витрати, обсяг яких безпосередньо не залежить від того, наскільки активно та ефективно працює банк, які обсяги кредитів ресурсів він залучає. Проте в довгостроковому плані ці витрати також змінюються. До них відносять: витрати банку на заробітну платню та нарахування на неї, канцелярські витрати, утримання приміщень, витрати на охорону та протипожежну сигналізацію, амортизаційні відрахування та ін.
Змінні витрати — витрати, що залежать від обсягу залучених банком кредитних ресурсів та їх вартості: виплати процентів по вкладах, депозитах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.