лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Індекс швидкості структурних зрушень визначається за формулою:

Індекс показує, як змінилася середня швидкість обороту позик по банку в цілому тільки за рахунок зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позик по підрозділах банку.
Індекси часу обігу кредитів розраховуються за аналогічно побудованими формулами, в яких за вагу приймається частка кредитового обороту окремих підрозділів банку.
Факторами, що формують динаміку кредитового обороту,
є швидкість обороту кредитів і середній залишок позик. Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:
,
а за рахунок динаміки середніх величин позик — за формулою:

У свою чергу, факторами, що впливають на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик. Динаміка швидкості обороту позик під впливом кредитового обороту обчислюється за формулою:

а за рахунок динаміки середніх залишків позик —

Аналіз кредитних процентних ставок

3а надані послуги у вигляді позики клієнти сплачують певну плату. Це — ціна позичкового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими факторами: тип послуги; ставка по кредитах, встановлена банком; нормативні вимоги (ставки) НБУ; ціни, що встановлюються конкурентами; фінансові потреби банку; вартість його продуктів та послуг; рівень і характер попиту споживачів.
Банківська процентна ставка є відношенням суми коштів, яка сплачується у вигляді процента, до суми коштів, наданих у по­зику.
На величину процентної ставки впливають передусім попит
і пропозиція на позичковий капітал. Підвищення попиту, відпо-
відно, підвищує ціну, і навпаки. Другим важливим чинником
є інфляція. При зростанні інфляції підвищуються й процентні ставки, оскільки в результаті інфляції знецінюються гроші.
На рівень процентної ставки впливає строк, на який надається позика: за короткостроковими позиками ставка вища ніж за довгостроковими.
Головним чинником, який впливає на рівень процентних ставок, є ціна кредитних ресурсів. У сучасних умовах одним з визначальних чинників, який впливає на процентну ставку, є облікова ставка Національного банку України, що сьогодні є основним важелем регулювання кредитно-фінансової сфери економіки.
За допомогою статистичних методів вивчаються динаміка процентних ставок під впливом основних факторів, вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і процентних ставок, здійснюється прогнозування.
Складовими кредитної процентної ставки (Р) є безризикова ставка (Рб/р), поправка на інфляцію (Рін) та ризикова премія (Рриз).
Безризикова ставка повинна враховувати можливу її динаміку в зв’язку із зростанням вартості позикових коштів у результаті розвитку бізнесу, компенсацію за використання коштів у майбутньому.
Поправка процентної ставки на інфляцію оцінюється на основі передбачення майбутньої інфляції та її впливу на інвестиції, купівельну спроможність грошової одиниці, вартість грошових ресурсів.
Ризикова процентна ставка є поправкою на ризик неплатежів по кредитному портфелю. Звідси рівень процентної ставки:
Р = Рб/р + Рін + Рриз.
Аналіз коливань складових процентної ставки та її прогнозування здійснюються за допомогою висвітлених у розділі ме­тодів.
У зв’язку зі специфікою банків особливе місце в системі банківських ризиків займає кредитний ризик, пов’язаний з кредитною діяльністю банків.
Кредитний ризик — імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.
В процесі класифікації за кредитним ризиком виділяються такі групи кредитних операцій:
«Стандартні» кредитні операції — це операції, за якими кредитний ризик є незначним і становить два проценти чистого кредитного ризику.
«Під контролем» — це кредитні операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить п’ять процентів чистого кредитного ризику.
«Субстандартні» кредитні операції — це операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 процентів чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та
в строки, що передбачені кредитним договором.
«Сумнівні» кредитні операції — це операції, за якими виконан-
ня зобов’язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі
(з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпе­чення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної за­боргованості низька та становить 50 процентів чистого кредитного ризику.
«Безнадійні» кредитні операції — це операції, ймовірність виконання зобов’язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.