лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківська статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Cистема статистичних показників
кредитної діяльності

Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків включає такі показники:
1. Обсяг погашених позичок — кредитовий оборот — загальний КОзаг, в тому числі по рахунку прострочених позичок — КОпр.
2. Залишок позичок загальний (Ззаг), в тому числі по рахунку прострочених позичок (Зпр), на початок періоду (Зп), на кінець періоду (Зк).
3. Обсяг виданих позичок — В.
Балансовий зв’язок між цими показниками:
Зп + В = КО + Зк.
На основі цих абсолютних показників обчислюються такі відносні показники:
1. Середній залишок позичок за певний період за наявності даних на початок і кінець періоду за формулою:
,
а за наявності даних на більш ніж дві дати та через значні відріз­ки часу — за формулою:

2. Частка несвоєчасно повернутих позичок (Ппн) в загальному обсязі погашених позик (Пзаг) визначається за формулою:

3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості визначається за формулою:

4. Частка кредитового обороту за простроченими позичками (КОпр) в загальному обсязі кредитового обороту (КОзаг) визначається за формулою:

5. Частка кредитів, наданих одному чи певній групі клієнтів (КРі) визначається за формулою:

6. Частка розміру окремої позички (КРі) в загальному обсязі власного капіталу банку (ВК) визначається за формулою:
.
7. Середня тривалість прострочених позичок визначається за формулою:
.
Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредитної маси — важливої характеристики кредитної діяльності.
Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою.
Кількість оборотів позики або швидкість обороту (S) визначається шляхом ділення кредитового обороту позики по погашенню кредиту на їх середній залишок:
.
Економічний зміст швидкості обороту позики полягає в тому, що він характеризує середню кількість оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період.
Тривалість користування короткостроковою позикою або час обороту (t) визначається за формулою:
,
де Д — кількість днів у періоді.
Цей показник характеризує середню кількість днів користування позикою. Він є зворотною величиною щодо швидкості обороту позики: чим менше тривалість користування позикою, тим менше розмір позик, які необхідні банку для кредитування одного й того ж обсягу діяльності.
Якщо відома тривалість користування позикою, то кількість оборотів позики можна визначити на основі взаємозв’язку цих показників за формулою:
.
Особливе значення надається вивченню простроченої заборгованості. З цією метою обчислюють показники оборотності простроченої заборгованості.
Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статистичні методи та прийоми. Характеристики швидкості оборотності кредиту по окремих банківських закладах або господарських організаціях можна одержати за допомогою показників динамічного ряду: темпів зростання та приросту, абсолютного приросту та ін.
Вивчення впливу швидкості обороту позики по окремих групах клієнтів або відділеннях банку на; середню швидкість по банку в цілому проводиться за допомогою індексного методу, зокрема індексів середніх величин. До системи цих індексів входять індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.
Індекс швидкості обороту позик змінного складу визначається за формулою:
,
де S0, S1 — швидкість обороту позик в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базовому та звітному пе-
ріодах (d — питома вага залишків позик у цих групах у за­гальному обсязі залишків).
Індекс швидкості є відношенням середнього рівня швидкос-
ті обороту позики по сукупності клієнтів або підрозділів банку
у звітному періоді до рівня базового періоду.
Індекс швидкості фіксованого складу визначається за формулою:
.
Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позик по банку у звітному періоді порівняно з базовим тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.